Talvivaaran lähilampien suolavedet vaihdetaan puhtaisiin

Kaivosyhtiö on jättänyt Kainuun ELY-keskukselle suunnitelman lähimpien vesistöjen kunnostamisesta. Yhdestä lammesta ruopataan pohja ja kolmen muun lammen pilaantuneita alusvesia vaihdetaan puhtaaseen. Suunnitelman viranomaishyväksyntä ja aikatauluarvio on vielä kesken.

Kotimaa
Stop Talvivaara kansalaisaktiivit ympäristöhaittojen äärellä syksyllä 2012
Kipsisakka-altaan vuodon aikana kaivosalueen ulkopuolelle sakkautettuja metalleja.Hannu Hyvönen / Stop Talvivaara

Talvivaaran kaivosyhtiö on jättänyt kunnostussuunnitelmaehdotuksen kaivoksen lähimpien vesistöjen tilan parantamiseksi.

Yhtiö suunnittelee vaihtavansa alusveden ensin kaivoksen läheisestä Salmisesta suolanpoistolaitoksen avulla. Myöhemmin samaa menetelmää käytettäisiin Kalliojärvessä ja Kivijärvessä.

Kaikissa kohteissa on runsaasti yhtiön toiminnan aikana kertyneitä metalleja, ja vedet ovat kerrostuneita runsaiden sulfaattimäärien takia. Ensimmäiseksi kohteeksi valitussa Salmisessa on myös mangaanin ja raudan lisäksi alumiinia, nikkeliä, sinkkiä ja uraania.

Suolanpoistolaitoksen kautta kierrätettävä vesimäärä olisi Salmisessa 100 000 kuutiometriä, Kivijärvessä 1 500 000 kuutiometriä ja Kalliojärvessä jotain siltä väliltä. Vettä voi joutua kierrättämään useita kertoja, ennen kuin tulos on hyväksyttävä.

Salmisessa veden täyskierto häiriintyi talven 2009–2010 aikana eli heti kaivoksen aloitettua toimintansa. Kalliojärvessä ja Kivijärvessä täyskierto häiriintyi seuraavana vuonna. Järvien pohjat ovat hapettomia ja niissä ei ole pohjaeläimiä lainkaan.

Kunnostustoimia ei voi aloittaa, ennen kuin järviin tuleva uusi sulfaattikuormitus on niin pieni, ettei kerrostumista enää tapahdu.

Yhtiö suunnitteli ensimmäisen kerran Salmisen veden vaihtamista syksyllä 2011, mutta luopui tuolloin ajatuksesta.

Ylä-Lumijärven pohja siirretään

Neljäs kunnostettava kohde olisi Ylä-Lumijärvi ja sen läheinen jokialue, josta imuruopattaisiin pohjat noin kuuden hehtaarin alueelta. Ylä-Lumijärveen kertyi kipsisakka-altaan vuodon aikana runsaasti metallipitoista sakkaa, kun vuotovesistä saostettiin metalleja lammen läheiselle suolle ja lampeen. Suoalue on kunnostettu jo aiemmin.

Lammesta ja jokialueelta on tarkoitus ruopata 12 000 kuutiometriä massoja. Talvivaara aikoo varastoida sakat Kortelammen altaaseen. Altaassa on jo aiemmin kertynyt sakkaa, jonka varastointi on edelleen luvittamatta. Tarkoitus on käsitellä uudet sakat samassa yhteydessä.

Yhtiön mukaan Kolmisoppijärvi ja Lumijoessa oleva Lumijärvi eivät kaipaa kunnostusta. Kolmisoppijärvessä on myös ollut kerrostumista. Lisäksi Lumijoen sivuhaaran Lumijärvessä havaittiin kipsisakka-altaan vuodon aikana samaa metallihydroksidisakkaa kuin nyt kunnostettavaksi aiotussa Ylä-Lumijärvessä. Yhtiö kuitenkin katsoo, etteivät Kolmisoppi tai Lumijärvi kaipaa kunnostusta.

Talvivaaran tapaus on ensimmäinen vesistöjen pilaantumisen kunnostusmääräys

Suunnitelmaa vaadittiin ensin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston keväällä 2013 antamassa ympäristölupapäätöksessä. Myöhemmässä vaiheessa asia siirtyi Kainuun ELY-keskukselle.

Kyse on ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta ja vesistöjen pilaantumisesta, jolloin toimivaltainen viranomainen on ELY-keskus eikä aluehallintovirasto. ELY-keskus on pyytänyt suunnitelman antaakseen asiassa hallintopakkon kaltaisen määräyksen.

Kainuun ELY-keskuksen ylitarkastaja Raija Urpelaisen mukaan tällaista prosessia Suomessa ei ole missään muussa tapauksessa käyty loppuun, joten menettelyssä on kyse uudesta asiasta.

Talvivaaran suunnitelmista odotetaan asiantuntijalausuntoja Geologiselta tutkimuslaitokselta ja Suomen ympäristökeskukselta lokakuun loppuun mennessä. Sen jälkeen ELY-keskus arvioi, mitä kunnostussuunnitelmaan tulee kuulua. Tämän jälkeen suunnitelmista voivat myös kansalaiset jättää mielipiteensä ennen niiden hyväksyntää. Mahdollisesti tarvittavat ympäristö- ja muut luvat on haettava suunnitelmien valmistuttua.

Suunnitelmat kuuluvat osana kaivoksen lähivesistöjen kunnostusohjelmaan, jonka yhtiö on jättänyt Kainuun ELY-keskukselle. Suunnitelmista voivat myös kansalaiset jättää mielipiteensä ennen niiden hyväksyntää.