Hyppää sisältöön

Maakuntajärven maisema muuttuu täysin – Lestijärvellä tutkittiin 118 tuulivoimalan ympäristövaikutukset

Lähimmät tuulivoimalat tulisivat noin kilometrin päähän rannasta. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu lähimmillään 2,5 kilometrin päähän kuntakeskuksesta kunnan keskiosiin, taajaman ja järven länsi- ja eteläpuolille

Valokuvasovite Lestijärven vesialueelta Tervalahdelta, etäisyys lähimpään voimalaan noin 7,0 km. Kuva: FCG suunnittelu ja tekniikka / YVA-selostus

Lestijärven tuulivoimapuisto muuttaa ympäristönvaikutusten arviointiselostuksen mukaan tuntuvasti näkymiä voimalatorneihin päin. Alle viiden kilometrin päässä tuulipuistosta tuulivoimala on näkyessään varsin hallitseva elementti maisemassa. Yli viiden kilometrin päässä voimala näkyy vielä hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa.

Viiden kilometrin päässä puistosta sijaitsevat Lestijärvi, Valkeinen ja Lehtosenjärvi. Lähimmät Lestijärveä olevat voimalat tulisivat 0,8 - 1,5 kilometrin päähän rannasta Ilolanlahden ja Itälahden edustalle.

– Noin 1-3 kilometrin etäisyydellä Lestijärveltä käsin voimalat näyttävät todella kookkailta ja hallitsevat maisemakuvaa. Rauhallisen järvimaiseman luonne muuttuu hyvin paljon voimaloiden tulon myötä, kirjoitetaan YVA-selostuksessa

Rauhallisen järvimaiseman luonne muuttuu hyvin paljon voimaloiden tulon myötä

YVA-selostus

Myös pienen Valkeisen järven luonne muuttuu tuulipuiston myötä. Lähimmät voimalat sijoittuvat 1,2-1,4 kilometrin päähän järvestä.

Tuulipuiston alueelle sijoittuu myös neljä maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta ja yksi maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Osalle voimaloista muodostuu suora näköyhteys pelloilta, järviltä, soilta ja joistakin pihapiireistä. 

YVA-selostuksen mukaan laajimmassa vaihtoehdossa haitallisia maisemavaikutuksia kohdistuu kolmeen arvoalueeseen eli Similänperän peltoaukeaan, Lestijärveen ja Valkealamminneva-Lehtosenjärveen. Lisäksi Lestijärven kulttuurimaisema-alueeseen aiheutuu lähes merkittäviä vaikutuksia ja Rahkolan tilalle merkittäviä. Samoin Lestijärven itärannalle, lähellä Hietalahtea olevien loma-asuntojen osalta vaikutus on merkittävä. Samoin Mattilaa, Tikkaa ja Änäkkälää ympäröivillä viljelyaukeilla vaikutukset ovat lähes merkittäviä.

YVA-selostus kuvaa asutukseen kohdistuvia maisemavaikutuksia kohtalaisiksi.

Loma-asukkaat näkevät tuulipuiston kielteisenä

YVA-menettelyn aikana teetetyn asukaskyselyn mukaan 34 prosenttia oli sitä mieltä, että tuulivoimapuistolla ei ole merkitystä asuinalueen viihtyisyyteen. 45 prosenttia piti vaikutuksia kielteisenä ja myönteisenä vain 15 prosenttia. Kysely lähetettiin 600 asukkaalle ja loma-asukkaalle, vastauksia saatiin 200. Loma-asukkaat näkivät hankkeen kielteisempänä kuin vakituiset asukkaat. Nähdyt hyödyt liittyivät talouteen ja työpaikkoihin.

Lentoestevalot ovat yksi merkittävimmistä maisemavaikutuksista. Pimeällä ne voivat näkyä kymmenien kilometrien päähän. YVAn mukaan etenkin alussa ne alueet, jotka on totuttu näkemään pimeänä, voivat tuntua levottomalta.

– Sumuisessa, utuisessa ja sateisessa säässä vilkkuvien lentoestevalojen vaikutus voi ulottua laajemmalle alueelle pilvien korkeudesta ja valon heijastumisesta johtuen, mainitaan YVA-selostuksessa.

Rakentaminen työllistää – puolet maakunnan sähköntarpeesta täyttyisi

Rakennusyhtiö YIT:n hankkeessa on tutkittu kolmea vaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa voimaloiden teho olisi 3,5 MW. Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa käsittää 118 voimalaa, toisessa voimaloiden napakorkeus on 137 metriä, toisessa 170 metriä. Kolmas vaihtoehto käsittää 87 voimalan rakentamista 170 metrin napakorkeuteen.

Voimaloiden rakentamisen lasketaan työllistävän 1 000-1 400 henkilötyövuotta.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaisteho olisi enimmillään 413 MW, arvioitu nettotuotanto olisi tällöin YVAn mukaan 1 100 GWh, se vastaa 52 prosenttia Keski-Pohjanmaan vuotuisesta sähkönlulutuksesta.

YVA-selostus on nähtävillä 17.11. saakka, siihen asti voi myös jättää asiasta muistutuksia. Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 30.10.2014 klo 17.00 Lestin koululla.

Myös tuulivoimapuiston osayleiskaava ja muu valmisteluaineisto on parhaillaan nähtävillä 4.11. saakka.

.
.