Sinua saa sinutella Kelan kirjeessä

Kantelijan mielestä sinuttelu rikkoo yhdenvertaisuutta. Oikeusoppineen mielestä sinutella saa, kunhan asia tulee ymmärretyksi.

kulttuuri
Henkilö täyttämässä Kelan lomaketta.
Yle

Kansaneläkelaitos alkoi muutama vuosi sitten selkeyttää asiakirjojensa ja lomakkeidensa kieltä. Eräs keino oli siirtyä sinutteluun.

Eräs Kansaneläkelaitoksen asiakas suivaantui Kelalta saamassaan kirjeessä kohtaamastaan sinuttelusta niin, että hän kanteli asiasta oikeusasiamiehelle. Kantelijan mielestä sinutella ei voi ilman molemminpuolista suostumusta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mielestä Kela ei ole rikkonut lakia alettuaan sinutella asiakkaitaan päätöksissä ja kirjeissä. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan hallintolaki velvoittaa Kelaa käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Kelan käyttämä sinuttelu ei kuitenkaan poista sen yhteydenottojen ymmärrettävyyttä. Eli sinuttelu sopii.

Kotimaisten kielten keskus [Kotus] puolestaan katsoo, että tekstin kohteliaisuus ei ole kiinni pelkästään valinnasta sinuttelun ja teitittelyn välillä vaan myös muista kielellisistä valinnoista. Kotus muistuttaa myös, että suurille joukoille suunnattavissa viranomaiskirjeissä ei voi huomioida kansalaisten toisistaan poikkeavia toiveita puhuttelun suhteen.