1. yle.fi
  2. Uutiset

Talvivaara Sotkamo julkisselvitykseen – valtio vastaa kuluista

Espoon käräjäoikeus on määrännyt tänään Talvivaara Sotkamon konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä. Käytännössä valtio hoitaa konkurssiyhtiölle rahoituksen ympäristövahinkojen estämiseen. Kainuun ELY-keskus joutui käyttämään reilussa kolmessa viikossa samaan tarkoitukseen ja työntekijöiden palkkaturvaan 12,3 miljoonaa euroa.

talous
Kuvassa  Talvivaaran kaivoksen pääportin liput Sotkamossa.
Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Talvivaara Sotkamon konkurssipesää hoidetaan vastedes valtion varoin.

Espoon käräjäoikeus on määrännyt maanantaina konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä. Tämän vuoksi pesänhoitajan ja velkojien päätösvalta lakkaavat.

Käytännössä konkurssipesä ei pysty huolehtimaan ilman valtion väliintuloa ympäristövahinkojen estämisestä. Käräjäoikeuden päätöksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ympäristöturvallisuudesta huolehtiminen maksaa vähintään 10 miljoonaa euroa kuukaudessa.

Talvivaara Sotkamon pesänhoitaja Jari Salmisen lausunnon (siirryt toiseen palveluun) mukaan pesän kassassa oli 53 000 euroa, eikä metallien myynnistä ole pesä saanut toistaiseksi mitään tuloja.

Käräjäoikeuden päätös turvaa vahinkojen estämisen ja liuosten käsittelyn valtion varoin.

Konkurssiasiamies määräsi (siirryt toiseen palveluun) maanantaina Talvivaara Sotkamon julkisselvittäjäksi aiemmin pesänhoitajana toimineen asianajaja Jari Salmisen.

Valtion raha muuttaa lähtöpaikkaansa

Koska Talvivaara Sotkamon konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, on Kainuun ELY-keskus tänään lopettanut ympäristövastuulain mukaisen varojen ohjaamisen konkurssipesälle. Vesien, jätevesien ja liuoskierron liuosten käsittely turvataan julkisselvityksessä olevassa konkurssipesässä suoraan valtion varoin konkurssilain mukaisesti.

Kainuun ELY-keskus on Talvivaara Sotkamo konkurssiin hakeutumisen jälkeen huolehtinut kaivosalueen energian toimituksista, vesivarastojen, kipsisakka-altaiden, bioliuotuskierron sekä metallitehtaan liuoskäsittelyn ja -hallinnan ylläpidosta, kemikaalien, tarvikkeiden ja varaosien hankkimisesta, Kuljun padon rakentamisesta valmiiksi sekä ympäristön ja patojen tarkkailusta.

Kainuun ELY-keskuksen kautta varoja on marraskuussa käytetty noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi työntekijöiden palkkasaatavia on maksettu palkkaturvana noin 2,3 miljoonaa euroa.

Konkurssipesän on noudatettava ympäristölupaa

Talvivaaralle myönnetyt ympäristöluvat ovat voimassa. Julkisselvityksessä oleva konkurssipesä on velvollinen noudattamaan kuormitusta koskevia lupamääräyksiä.

Kainuun ELY-keskus varmistaa, että toiminta on kaikissa oloissa ympäristön kannalta turvallista sekä valvoo, että ympäristöluvan kuormitusrajoja noudatetaan. Kainuun ELY-keskus käy jatkossa tarkastuskäynnillä kaivosalueella vähintään kaksi kertaa viikossa.

Lisäksi Kainuun ELY-keskus jatkaa käänteisosmoosilaitoksen (RO-laitos) teettämistä. Talvivaara tilasi uuden laitoksen ennen konkurssia, mutta toimitus viivästyy alkuperäisestä aikataulusta konkurssin vuoksi. Kaivosalueen nykyinen RO-laitos tuottaa keskimäärin 20 000 kuutiometriä puhdistettua vettä viikossa. Laitos seisoo tällä hetkellä huollon vuoksi. Metallitehdas on käynnissä.

Kuukaudessa lisävesiä miljoona kuutiometriä

Talvivaaran kaivosalueella on tällä hetkellä varastoituna ylimääräisiä vesiä 8,3 miljoonaa kuutiometriä. Vesien käsittelyä varastoaltaisiin jatketaan koko ajan, mutta alueelta ei tällä hetkellä juoksuteta vesiä ulos. Viimeisen kuukauden aikana vettä on kertynyt varastoihin lisää noin miljoona kuutiometriä. Vettä on kertynyt sateiden ja lumien sulamisen sekä metallitehtaan seisomisen vuoksi.

Kuljun alueelle rakennettu uusi pato on teknisesti valmis. Ennen käyttöönottoa padolle tulee hyväksyä turvallisuustarkkailuohjelma, ja pato on luokiteltava arvioidun vahingonvaaran perusteella.

Kuljun altaaseen voidaan varastoida noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä lupaehdot täyttäviä käsiteltyjä vesiä.

Lue seuraavaksi