1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Suomi sai YK:lta kiitosta ja parannusehdotuksia ihmisoikeuksien toteutumiseen

Kiitosta sateli lasten oikeuksien edistämisestä, mutta kehitettävää on vielä naisten oikeuksissa, erityisryhmien syrjimisen ehkäisyssä ja työelämän kehittämisessä.

Kotimaan uutiset

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS) komitea on antanut Suomelle kommenttinsa ja suosituksensa tämän komitealle toimittamasta raportista.

Komitea piti myönteisenä sitä, että Suomi on ratifioinut valinnaisen pöytäkirjan lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta sekä kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan.

Komitea piti myös myönteisenä Suomen laatimia kansallista perus- ja ihmisoikeussuunnitelmaa ja ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategiaa 2013, tasa-arvo-ohjelmaa 2012–2015 sekä toimenpideohjelmaa saamen kielen elvyttämiseksi vuodelta 2014.

Suosituksia naisten oikeuksien ja työllisyyden parantamiseksi

TSS-komitea suositteli erityisen haavoittuvassa asemassa olevien naisten aseman parantamista sekä palkkaerojen poistamista.

Komitea suositteli myös tehokkaampia toimenpiteitä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseksi sekä työolojen ja tilapäisten työsuhteiden lainmukaisuuden toteutumiseksi, mukaan lukien äitiysloman vaikutukset työssä olemiseen.

Komitea suositteli lasten laitoshoidon korvaamista kodinomaisella hoidolla sekä perheväkivallan vastaisia toimia ja turvakotien riittävyyden turvaamista. Komitea esitti kohdennettuja toimenpiteitä köyhyyden ja asunnottomuuden vähentämiseksi.

Syrjinnän ehkäisyssä puutteita

TSS-komitean mukaan syrjinnänvastaista lainsäädäntöä pitäisi muuttaa niin, että se kattaa samalla tavalla kaikki eri syrjintäperusteet.

Suomea suositeltiin myös edistämään tehokkaammin vammaisten pääsyä mukaan työelämään sekä varmistamaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden syrjimättömyys ja pääsy terveydenhuoltoon.

Lisäksi komitea kiinnitti erityistä huomiota vammaisten naisten ja tyttöjen seksuaali- ja sukupuolioikeuksien turvaamiseen.

Komitea suositteli myös muun muassa kansallisen ihmisoikeusinstituution riittävää resursointia ja kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista 0,7 prosenttiin.

Lisäksi se antoi useita saamelaisten oikeuksiin, kuten muun muassa maankäyttöön sekä ILO 169 -sopimuksen ratifiointiin liittyviä suosituksia. Komitea myös suositteli kiirehtimään saamen kielien elinvoimaisuuden vahvistamista.

Komitea pyysi Suomen eduskuntaa toimivaltansa puitteissa ryhtymään toimenpiteisiin loppupäätelmien toteuttamiseksi.

Lue seuraavaksi