Sodankylän Viiankiaavan suojelualueen malminetsintälupa kumoon oikeudessa

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sodankylän Viiankiaavan soidensuojelualueelle myönnetyn malminetsintäluvan. Hallinto-oikeuden mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin lupapäätös oli lainvastainen, koska se perustui puutteelliselle arvioille malminetsinnän haitoista suojelualueelle.

Kotimaa
Kaivosyhtiö Anglo-Americanin väki tutki Sodankylän Viiankiaavan maaperää tammikuussa 2011
Kaivosyhtiö Anglo-Americanin väki tutki Sodankylän Viiankiaavan maaperää tammikuussa 2011.AngloAmerican

Julkisuudessa Suomen suurimmaksi ja maailmanluokan kupari- ja nikkeliesiintymäksi mainitun Sodankylän Viiankiaavan suojelualueiden malminetsintälupa on joutunut ainakin toistaiseksi vastamäkeen.

Tukes myönsi kesällä 2013 jatkoluvan kaivosyhtiö Anglo Americanin paikallisyhtiö AA Sakatti Miningille kolmen vuoden etsintään. Yhtiön oli määrä etsiä malmia 500 hehtaarin alueelta ja kairata lähes 200 kairauspistettä.

Hallinto-oikeuden mukaan Natura-arviointi oli tehty vain 50 kairauspisteen osalta eikä se täyttänyt luonnonsuojelulain vaatimaa varovaisuus- ja ennalta varautumisen periaatetta.

Luonnonsuojelulaki ja Euroopan yhteisöjen luontodirektiivi vaativat, että hankkeiden vaikutukset, jotka todennäköisesti merkittävästi heikentävät Natura-aleen luonnonarvoja, on asianmukaisesti arvioitava. Oikeuden mukaan näin ei oltu tehty ja Tukesin päätös oli oikeuden mukaan tämän vuoksi lainvastainen.

Konsulttiyhtiön pätevyyttä epäillään

Hallinto-oikeuden päätöksestä käy ilmi, että Tukes perusti päätöksensä konsulttiyhtiö Ahma Ympäristö Oy:n 6.2.12013 tekemään Natura-arviointiin. Ahma Ympäristö oli nimeltään aikaisemmin Lapin Vesitutkimus, joka teki Talvivaaran kaivoksen ympäristöselvityksiä.

Lapin luonnonsuojelupiirin valituksessa Viiankiaavan malminetsintäluvasta ei pidetä Lapin Vesitutkimus Oy:n ammattietiikkaa ja –taitoa hyvänä viitaten Talvivaaran tapaukseen. Hallinto-oikeuden päätöksestä käy myös ilmi, että Metsähallituksen lausunnossa kyseenalaistetaan Lapin Vesitutkimuksen arvioinnin pätevyys, koska siitä puuttuu merkittävyys- ja suotuisan suojelun taso –tarkastelut.

Lapin luonnonsuojelupiirin lisäksi Tukesin myöntämästä malminetsintäluvasta Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueille olivat valittaneet Metsähallitus ja Lapin ELY-keskus. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi luvan ja palautti sen Tukesille uutta lupakäsittelyä varten.

Kaivosjätti Anglo American on kairannut Viiankiaavan Natura-alueella jo kahdeksan vuotta. Kairauksia on tehty 117 ja ne sijoittuvat 150 hehtaarin alueelle.