Verotus kiristyy, lapsilisistä leikataan – kansalaisen arki muuttuu vuoden vaihtuessa

Vuodenvaihteessa tulee voimaan joukko uudistuksia, lakeja ja veroja, jotka vaikuttavat suomalaisten elämään monella tavalla.

Kotimaa
Kuvakooste.
Antti Aimo-Koivisto, Martti Kainulainen, Marja Saleva ja Milla Takala / Lehtikuva

Yle Uutiset on koonnut listan kansalaisten elämään ja arkeen vaikuttavista muutoksista.

Terveydenhoito ja sosiaalipalvelut

Toimeentulotuen perusosaan tulee 1,1 prosentin korotus. Toimeentulotukea saavien ansiotulo muutetaan pysyväksi ja tulonsaajakohtaiseksi.

Asumistukijärjestelmä yksinkertaistuu ja selkeytyy vuonna 2015. Yleisen asumistuen uudistaminen muuttaa monen tuensaajan tukea. Hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Lisätietoja on sosiaali- ja terveysministeriön kotisivulla (siirryt toiseen palveluun).

Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavien asumismenojen (vuokra tai vastike) enimmäismääriä korotetaan vuoden 2015 alusta asumismenojen muutosta vastaavasti 3,2 prosenttia.

Lapsilisät alenevat 8,1 prosenttia. Lapsilisän määrä on yhdestä lapsesta 95,75 euroa, toisesta lapsesta 105,80 euroa, kolmannesta lapsesta 135,01 euroa, neljännestä lapsesta 154,64 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 174,27 euroa.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentasääntöä muutetaan niin, että ylempien ansiopäivärahojen taso alenee hieman. Ansiosidonnainen päiväraha laskee niillä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 116 euroa kuukaudessa.

Eläkkeet ja muut etuudet nousevat 0,4 prosenttia ensi vuonna.

Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien avokuntoutuksen enimmäishintaa korotetaan 90 eurolla nykyisestä 750 eurosta 840 euroon kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishintaa korotetaan 135 euroa nykyisestä 1 125 eurosta 1 260 euroon kuntoutettavaa kohti.

Hampaiden tarkastuksesta hammashuollossa saa Kela-korvauksen jatkossa vain joka toinen vuosi. Samalla alennetaan potilaalle yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin antamasta hoidosta maksettavia Kela-korvauksia.

Alkoholimainontaa rajoitetaan lasten ja nuorten suojelemiseksi. Tarkoituksena on vähentää niitä tilanteita, joissa lapset ja nuoret altistuvat alkoholimainonnalle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat. Maksujen enimmäismäärät (siirryt toiseen palveluun) nousevat 9,4 prosenttia.

Oikeus kuntoutukseen selvitetään jatkossa ennen työkyvyttömyyseläkettä

Osakuntoutusraha helpottaa työn ja kuntoutuksen yhdistämistä. Kuntoutuja voi jatkossa saada osakuntoutusrahaa niiltä kuntoutuspäiviltä, joina hän työskentelee osapäiväisesti kuntoutuksen ohessa.

Työttömyysvakuutusmaksuihin tulee 0,15 prosenttiyksikön korotus vuonna 2015.

Verot

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 930 eurosta 2 970 euroon ja vähennyksen poistumaprosenttia alennetaan 19 prosentista 18 prosenttiin.

Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennetaan100 000 eurosta 90 000 euroon. Lisäksi asteikon kolmeen alimpaan tuloluokkaan tehdään inflaatiota vastaavat tarkistukset korottamalla asteikon tulorajoja noin 1,5 prosentilla.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1010 eurosta 1025 euroon, vähennyksen kertymäprosenttia korotetaan 7,4 prosentista 8,6 prosenttiin ja vähennyksen poistumaprosenttia korotetaan 1,15 prosentista 1,2 prosenttiin.

Kunnallisverotuksen eläketulovähennystä kasvatetaan korottamalla eläketulovähennyksen täyden määrän laskemiseksi käytettävää kerrointa 1,37:stä 1,39:ään ja alentamalla vähennyksen poistumaprosenttia 55 prosentista 54 prosenttiin.

Lapsivähennys otetaan käyttöön verovuosina 2015-2017. Vähennyksen määrä on 50 euroa jokaisesta huollettavasta alaikäisestä lapsesta. Vähennys lasketaan enintään neljän lapsen perusteella. Yksinhuoltajalle vähennys myönnetään kaksinkertaisena. Vähennys pienenee, jos verovelvollisen puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärä ylittää 36 000 euroa.

Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennetaan asteittain siten, että vähennyskelpoinen määrä on 65 prosenttia vuonna 2015, 60 prosenttia vuonna 2016, 55 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennysoikeutta kavennetaan kasvattamalla omavastuuosuutta 600 eurosta 750 euroon. Osan verovuotta työttömänä olleen omavastuuosuutta pienennetään 55 euron sijasta 70 eurolla jokaista täyttä työttömyyskuukautta kohti. Omavastuuosuuden korotuksen vuoksi työsuhdematkalipun verovapautta muutetaan siten, että työsuhdematkalippu on verovapaata tuloa 300 euroon asti ja 750 euroa ylittävältä osalta 3400 euroon asti.

Pääomatulojen verotusta muutetaan alentamalla ylemmän verokannan tulorajaa 40000 eurosta 30000 euroon ja korottamalla ylempää verokantaa 32 prosentista 33 prosenttiin.

Perintö- ja lahjaverolain veroasteikkoja muutetaan korottamalla veroprosentteja kaikissa asteikkojen portaissa yhdellä prosenttiyksiköllä. Väliaikaisena säädetty ylin asteikkoporras säädetään pysyväksi 2016 lukien.

Tupakkatuotteiden valmisteverotasoja korotetaan keskimäärin yhdeksän prosenttia. Korotuksen arvioidaan nostavan savukkeiden hintojen keskimäärin 7,1 prosenttia ja savukkeiksi käärittävän irtotupakan keskimäärin 7,7 prosenttia. 20 kappaleen savukeaskin hinta nousee noin 38 senttiä.

Ulkomailta tuotavien ajoneuvojen veronalennus poistetaan. Maahanmuuton yhteydessä tuotavia ajoneuvoja, jotka on hankittu ennen lain voimaantuloa, koskee kuitenkin vuoden 2017 loppuun ulottuva siirtymäaika.

Bensiinin energiasisältöveroa korotetaan 0,84 senttiä litralta ja dieselöljyn 0,95 senttiä litralta. Korotus nostaa moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden hintaa noin sentin litralta ja dieselöljyn 1,2 senttiä litralta.

Kevyen polttoöljyn arvonlisäverollinen hinta nousee 3,0 ja raskaan polttoöljyn 3,6 senttiä litralta. Kaukolämmön hintaa muutos nostaa suuremmissa kaupungeissa 2,5-4,0 prosenttia. Öljylämmitteisen omakotitalon polttoainekustannuksia muutos nostaa 50-60 euroa vuodessa ja kaukolämpöä hyödyntävän suurin piirtein saman verran.

Sähkön veroa korotetaan 0,35 sentillä kilowattitunnilta. Vuoden 2014 alun hinnoilla kotitalouksien sähkön hinta nousee arviolta 2,8-3,4 prosenttia.

Kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä kannettavaa jäteveroa korotetaan 50 eurosta 55 euroon tonnilta jätettä.

Rosvot ja poliisit

Uusi turvallisuusselvityslaki tulee voimaan. Henkilöiden ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettävät menettelyt uudistuvat. Uusi laki laajentaa niitä tehtäviä, joissa toimivista henkilöturvallisuusselvitys on mahdollista laatia.

Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille. Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja työttömät pääsevät velkajärjestelyyn nykyistä nopeammin. Lakiin otetaan säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä.

Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan. Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee 0,4 prosentin korotus. Velkajärjestelyssä olevan henkilön velvollisuus maksaa velkojille suorituksia maksuohjelman aikana hankkimistaan lisätuloista muuttuu.

Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan. Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee 0,4 prosentin korotus.

Terrorismirikosten rangaistavuus laajenee. Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten tulee rangaistavaksi. Myös terrorismin rahoittamisen rangaistavuus laajenee.

Syyteneuvottelu mahdolliseksi. Uudessa menettelyssä rikoksesta epäilty voi tunnustamalla saada mahdollisuuden rangaistuksensa lieventämiseen.

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto Pohjoismaiden välillä mahdolliseksi. Suomessa tuomittu yhdyskuntapalvelu voidaan siirtää täytäntöönpantavaksi toiseen Pohjoismaahan ja vastaavasti toisessa Pohjoismaassa tuomittu tai määrätty yhdyskuntapalvelu siirtää Suomeen.

Uutuuksia kuntalaiselle, matkailevalle kansalaiselle ja opiskelevalle

Kolme kuntaliitosta astuu voimaan vuoden alussa. Maaninka yhdistyy Kuopioon, Lavia yhdistyy Poriin ja Tarvasjoki yhdistyy Lietoon. Lisäksi Korsnäs ja Luoto muuttuvat kaksikielisiksi kunniksi. Tämään jälkeen Manner-Suomessa on yksi ruotsikielinen kunta, Närpio, ja 32 kaksikielistä kuntaa.

Teijon kansallispuisto perustetaan Salon kaupungissa sijaitseville valtion omistamille alueille. Kansallispuiston perustamisella suojelllaan varsinaissuomalaisessa kulttuurimaisemassa säilynyt salomaa.

Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus on valmis: Suomessa on nyt kuusi hätäkeskusta. Ne sijaitsevat Keravalla, Kuopiossa, Oulussa, Porissa, Turussa ja Vaasassa.

Passi- ja henkilökorttihakemuksen hinta laskee. 1.1.2015 passin ja henkilökortin hinta on alempi, kun hakemuksen tekee sähköisesti. Sähköinen passihakemus maksaa 44 euroa ja henkilökohtaisesti jätetty hakemus 48 euroa. Henkilökortin osalta vastaavat hinnat ovat 51 ja 55 euroa.

Esiopetus muuttuu elokuussa pakolliseksi. Korkeakoulujen puolestaan on yhteishaussa varattava osa opiskelupaikoista niille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.

*Laivojen uudet rikkirajoitukset *tulevat voimaan 1.1.2015. Polttoaineen rikkipitoisuus laskee 0,1 painoprosenttiin rikin oksidipäästöjen valvonta-alueilla Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Amerikan mantereen merialueille.

Uusi yhdenvertaisuuslaki tulee voimaan. Lain (siirryt toiseen palveluun) tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Laki muun muassa laajentaa velvollisuutta lisätä yhdenveritaisuutta.

Kalastusmaksut kerää tulevaisuudessa Metsähallituksen luontopalvelut. Maksut ja tilinumerot pysyvät ennallaan, mutta verkkokauppa löytyy tulevaisuudessa osoitteesta eraluvat.fi