Hätilän alueelle rakennuskielto Hämeenlinnassa

Hämeenlinnnan kaupunki haluaa kieltää rakentamisen Hätilän pientaloalueella vähintään kahdeksi vuodeksi. Alueelle suunnitellaan parhaillaan asemakaavan muutosta.

Kotimaa
Kesäistä Hätilää.
Ville Välimäki / Yle

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Hätilän maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuripiirteiden säilyminen. Kaupungin keskustan tuntumassa olevalle alueelle haetaan kuitenkin jatkuvasti rakennuslupia ja tonttien lohkomisia. Rakennuskiellolla kaupunki haluaa rauhoittaa tilanteen, jotta asemakaavan muutos saadaan tehdyksi.

Hätilän kaupunkirakenne perustuu vuoden 1937 asemakaavaan. Vireillä oleva asemakavan muutos on laajuudeltaan yli 30 hehtaaria ja alueella on yli 200 tonttia.

Hätilän pientaloalueen rakennuskanta on kaupungin selvityksen mukaan laajan ikäjakautumansa johdosta monipuolinen ja rikas. Alueelle on rakennettu lähes vuosisadan aikana omakotitaloja, jotka omaavat kulloisenkin ajan tyypillisiä piirteitä. Pääosa rakennuskannasta on jälleenrakentamisen kaudelta, vuosilta 1940-50. Eri vuosikymmenillä muodostunut alue on pääosin yhtenäinen ja kokonaisuutena säilyttämisen arvoinen.

Asemakaavamuutosta valmistellut Hämeenlinnan kaupungin arkkitehti Tarja Niemenlehto kertoo, että kaavamuutoksen tavoitteena on turvata Hätilän maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuripiirteiden säilyminen sekä säilyttää Hätilän alueen kaupunkikuva.

Asemakaavaa tällä hetkellä suunnitteleva arkkitehti Tuula Leppämäki kertoo, että Hätilän pientaloalue on maakuntaliiton selvityksissä arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

– Statuksen tarkoituksena on merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön säilymisen turvaaminen, Leppämäki kertoo.

Lisäksi tavoitteena on mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksella.