Talvivaaran konkurssipesä: Kaivoksen ei tarvitse olla täsmällisesti selvillä päästöistään

Talvivaaran konkurssipesää hoitava asianajotoimisto on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen kaivoksen vuodenvaihteessa saamasta vesien varastointiluvasta. Konkurssipesän mielestä kaivoksen ei tarvitse olla täsmällisesti selvillä kaikista päästöistä. Lisäksi valituksen aiheena ovat asetetut jätteiden puhdistuksen vakuudet.

Kotimaa
Kaivosyhtiö Talvivaaran kipsisakka-altaan ja uraanilaitoksen portti.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaara Sotkamon konkurssipesä on valittanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä sallia vesien varastointi avolouhokseen tehdyn padon takana. Yhtiö haluaa muuttaa lupamääräystä, jossa kaivokselle on asetettu velvollisuus olla selvillä toiminnan muutoksen aiheuttamista päästöriskeistä ja päästöistä sekä niiden vaikutuksesta ympäristöön.

Konkurssipesän mukaan lupaehto on kirjoitettu siten, että sen perusteella voitaisiin vaatia reaaliaikaista tai jatkuvatoimista päästöjen mittaamista. Konkurssipesän mukaan sellaisen tekniikan hankintakustannukset ovat suhteettoman korkeat saavutettuun hyötyyn nähden. Lisäksi konkurssipesä huomauttaa, että lupaehdon tiukasta tulkinnasta saattaisi seurata, että vähäinenkin poikkeama toteutuneiden ja lupahakemuksen mukaisien päästöjen välillä merkitsisi ympäristöluvan vastaista tilaa.

Konkurssipesän mukaan juoksutettaville vesille määrätyt enimmäismäärät ja haitta-aineiden raja-arvot riittävät varmistamaan riittävän ympäristösuojelun tason.

Pesä haluaa vakuuden kumoamista

Konkurssipesä vaatii myös vesien varastointiluvassa määrätyn vakuuden asettamisehdon kumoamista. Luvassa määrättiin 1 750 000 euron vakuus liuoskierrosta poistettujen lioosten puhdistamiseksi. Liuokset siirrettiin kaivosmonttuun vuotta aiemmin muiden liikavesien joukkoon.

Konkurssipesä perustelee vaatimustaan sillä, etteivät tuotantokierrosta poistetut liuokset ole sen mielestä jätettä. Konkurssipesän mukaan vakuutta voi vaatia vain jätteenkäsittelytoiminnasta. Sen mielestä muihin vesiin sekoittuneina liuosten käsittely on jäteveden käsittelyä, joka ei ole lain tarkoittamaa jätteenkäsittelytoimintaa.

Konkurssipesän mukaan myös vakuuden määrä on ylimitoitettu. Sen mukaan oikeampi käsittelykustannus olisi 2 euroa kuutinmetriltä, kun Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on käyttänyt laskennassa 25 euron kustannusta kuutiometriltä. Näin vakuuden, jos sellainen asetetaan, oikea määrä olisi 140 000 euroa, eli 12,5 kertaa pienempi kuin lupaviranomaisen vaatimus.

Kyse on samoista liuoksista, joiden ympäristöluvan vastaisesta siirtämisestä syyttäjä on vaatinut Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perälle rangaistusta. Yhtiö on perustellut siirtoa pakkotilanteella. Ympäristön turmeleminen olisi syytteen mukaan tapahtunut 19.12.2013 – 31.1.2014.

Kolmanneksi konkurssipesä vaatii jatkamaan luvassa olevia määräaikoja muutoksenhakuun käytetyllä ajalla. Pesä ei perustele vaatimustaan lainkaan. Lupa on määrätty voimaan muutoksenhausta huolimatta.

Yksityishenkilöt valittaneet AVIn korvauspäätöksestä

Yksityiset korvauksenhakijat ja yhdistys ovat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä, jossa aluehallintovirasto jätti käsittelemättä osan Talvivaara koskevista korvausvaatimuksista. Aluehallintovirasto vetosi päätöksessään siihen, että asiassa on vireillä rikosoikeudenkäynti.

Tällaisissa tapauksissa aluehallintoviranomaisen mukaan virasto ei ole toimivaltainen viranomainen. Tässä oikeudenkäynnissä syytetään Talvivaaran nejää johtohenkilöä törkeästä ympäristön turmelemisesta. Vaasan hallinto-oikeuden kiirettä tämän tapauksen ratkaisemiseen lisää se, että sama asia on tulossa kesälomien jälkeen käsittelyyn rikosoikeudenkäynnissä.

Vanhojen valitusten käsittely vielä kesken

Kaikkiaan Vaasan hallinto-oikeudessa on käsiteltävänä kuusi Talvivaaran kaivosta koskevaa päätöstä ja useita niihin liittyviä valituksia. Osa valitusasioiden käsittelystä on yhdistetty.

Kiireisimpien ratkaistavien listalla ovat kaivoksen ympäristöluvan muutoksiin liittyvät valitukset. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi lupaa koskevia päätöksiä keväällä 2013 vesienhallinnan asioista ja keväällä 2014 muista asioista. Luvista valittivat sekä kaivosyhtiö että useat järjestöt ja yksityishenkilöt.

Kaivosyhtiö haki lievennyksiä muun muassa kiristyviin päästörajoihin sekä muutoksia aluehallintoviraston määräämiin sakka-alueiden määräyksiin ja asetettuun 107 miljoonan vakuusvaatimukseen.

Konkurssipesä on ilmoittanut jatkavansa kaikkia yhtiön tekemiä valituksia, kuten myös valitusta Kainuun ELY-keskuksen päätöksestä, jossa se uhkasi teettää kaivoksen vesienhallinnan töitä yhtiön kustannuksella ja yhtiön valitusta päätöksestä, jossa uhkaus pantiin toteen.

Vaasan hallinto-oikeudesta todetaan, että päätös ympäristöluvista tehdyissä valituksista pyritään tekemään kevään aikana. Tarkempi aikataulu selviää käsittelyn edetessä.