1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Talvivaara

Talvivaara pimitti tietoja viranomaisilta jo pari vuotta sitten

Viranomaiset kertoivat Talvivaaralta saaduista puutteellisista tiedoista tiistaina järjestetyssä kuulemistilaisuudessa Sotkamossa ja keskiviikkona valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa. Asiakirjojen perusteella voi arvioida, miten vakavasta tiedon salaamisesta oli kyse syksyllä 2012.

Kuva: Heikki Rönty / Yle

Valtioneuvoston tilaisuudessa ministeri Jan Vapaavuori ja Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen kertoivat Talvivaaran viime vaiheissa juuri ennen konkurssia salaamista vesienpuhdistuslaitteiden huonosta kunnosta.

Päivää aiemmin Sotkamossa järjestetyn Talvivaaran purkuputken rakentamissuunnitelman kuulemisessa kuultiin, että tiedon pimittämistä on sattunut aiemminkin. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvos Sami Koivula kertoi, että pari vuotta aiemmin tiettyjä tapahtumia oli kerrottu viranomaisille eri tavalla, kuin myöhemmin kävi ilmi. Asia paljastui viranomaisille kipsisakka-altaan vuodosta tehdystä Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaraportista.

Sen verran verhoa raotettiin, että tapahtumat liittyvät Talvivaaran ympäristölupakäsittelyn vaiheisiin vuonna 2012. Viranomaisten suppusuisuus voi johtua meneillään olevasta rikosoikeudenkäynnistä.

Asiakirjoista voi päätellä ainakin osan Talvivaaran lupaviranomaiselta pimittämistä asioista. Kyse lienee vähintään yhdestä, mahdollisesti kahdesta tapahtumasarjasta. Molemmat liittyvät varastoituneisiin vesiin, niiden määrään ja laatuun.

Talvivaara salasi kipsisakka-altaan onnettomuutta pahentaneen päätöksen

Ensimmäinen liittyy salailuun kipsisakka-altaan sisällöstä ennen marraskuun 2012 kohtalokasta vuotoa. 

Yhtiöllä oli vettä varastossa kaikkialla, myös louhoksessa. Se esti uuden malmin tuotannon ja uhkasi yhtiön tulevaisuutta.

Talvivaara oli aloittanut ympäristöluvan vastaisesti metallien talteenottolaitoksen paluuliuoksen eli raffinaatin ajamisen kipsisakka-altaaseen viikkoa ennen tarkastuskäyntiä.

Aluehallintovirasto kävi kaivosyhtiön alueella silloin meneillään olevaan ympäristöluvan muutokseen liittyvän tarkastuksen takia syyskuun lopulla. Tarkastuksen jälkeen AVI pyysi (siirryt toiseen palveluun) Talvivaaralta muun muassa tarkkoja tietoja varastoitujen vesien määrästä ja laadusta, erityisesti muun muassa kipsisakka-altaalta. 

Talvivaara oli aloittanut ympäristöluvan vastaisesti metallien talteenottolaitoksen paluuliuoksen eli raffinaatin ajamisen kipsisakka-altaaseen viikkoa ennen tarkastuskäyntiä. Raffinaatin takia altaan sisältämä liuos muuttui huomattavasti ympäristövaarallisemmaksi, kun hapan liuos irrotti sakasta metalleja.

Käytännössä yhtiö ajoi tehtaan liuoksia kipsisakka-altaalle, jotta louhoksessa oleva neste saatiin liuoskiertoon ja louhosta tyhjennettyä toiminnan uudelleenaloittamiseksi.

Aluehallintovirastolle yhtiö ilmoitti altaan sisältötiedot reilut kaksi viikkoa ennen marraskuun 4. päivä sattunutta onnettomuutta. Vastauksessa (siirryt toiseen palveluun) ei ollut sanaakaan kipsisakka-altaaseen jo siirretystä raffinaatista.

”Vuoden 2012 aikana on jouduttu varastoimaan vesiä kipsisakka-altaalle ja kesällä 2012 siirtämään osa kipsialtaan ylitevedestä avolouhokseen. Kipsisakka-altaille on kertynyt vuoden 2012 aikana vettä noin 800 000 m3.”

 ”Avolouhoksen tyhjentämiseksi on tehty putkisto-, pumppaus- ja allasjärjestelyjä, ja tavoitteena on saada louhos tyhjäksi loppuvuoden 2012 aikana.”

Altaan sisältämien aineiden pitoisuudet Talvivaara ilmoitti huhtikuussa otettujen, vanhojen analyysitulosten perusteella. Käytettävissä olisi ollut onnettomuustutkintalautakunnan myöhemmin ilmestyneen raportin mukaan aivan tuoreitakin analyysituloksia.

Tapahtumaketju ilmenee vertaamalla aluehallintoviraston saamia ja julkaisemia (siirryt toiseen palveluun) hakemustietoja sekä saman ajanjakson kuvausta myöhemmin julkaistussa Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksessa (siirryt toiseen palveluun).

Tietoa ei annettu sijoittajille, vaikka vakava uhka oli yhtiössä tiedostettu

Myös sijoittajille tarkoitetussa, marraskuussa julkaistussa tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa (siirryt toiseen palveluun) todellisista tapahtumista annettiin vähintään hämärä kuva.

Onnettomuustutkintakeskuksen raportin mukaan yhtiössä ja sen johdossa tiedettiin viimeistään lokakuun alussa, että rafinaatin ajo kipsisakka-altaalle oli vaarallista ja sisälsi koko yhtiön olemassaolon kannalta suuria riskejä.

Yhtiössä todettiin, ettei kipsisakka-allas sovellu metallisulfaattiliuoksen varastointiin. Kalvorakenteen repeytyminen johtaisi nopeasti suureen vuotoon, jonka pääsyä ympäristöön ei saataisi yhtiön nykyisillä varoaltailla estettyä. Raffinaatin varastointiin kipsialtaalle todettiin liittyvän vakavia ympäristöriskejä, joilla olisi toteutuessaan vaikutusta koko kaivosyhtiön toimintaan.

Talvivaara julkaisi osavuosikatsauksen osakkeenomistajille suunnitelman mukaisesti 8.11.2012, neljä päivää vuodon jälkeen, vuodon yhä jatkuessa pahana.

Katsauksessa kerrottiin muun muassa vuodosta ja sen korjaamistöistä. Raffinaatin laskemisesta kipsisakka-altaaseen ei ollut sanaakaan. Ei myöskään siitä, että viimeistään lokakuun alussa yhtiössä oli tiedostettu raffinaatin siirron aiheuttama mahdollinen vuotoriski ja sen toteutuessa vakavat vaikutukset yhtiön toimintaan.

Tosiasiallisiin tapahtumiin raffinaatin siirtämiseksi viitattiin osavuosikatsauksen kahdessa kohdassa erittäin peitellysti. Kappaleessa ”Metallien tuotanto” kerrottiin metallitehtaan alasajosta syyskuussa,

”jonka aikana tehtiin putkiliitoksia avolouhokseen kertyneen veden poistamiseksi.”

Kappaleessa ”Vesienhallinta ja bioliuotus” kerrottiin, että

”Sateiden seurauksena noin 1,7 Mm ylimääräistä vettä on kertynyt kaivosalueelle ja varastoitu väliaikaisesti avolouhokseen. Vesien pumppaus louhoksesta aloitettiin syyskuussa kipsisakka-altaan laajennuksen valmistuttua, ja louhoksen tyhjennyksen odotetaan kestävän 2-3 kuukautta.”

Varastovesien muuttuvat tiedot

Onnettomuuden takia Talvivaaran ympäristöluvan käsittely viivästyi entisestään aluehallintovirastossa.

Toisesta tapahtumaketjusta voi perustellusti olla kahta mieltä, oliko kyse salaamisesta vai yhtiön kaoottisesta tilanteesta, jossa tietoa ei ollut tai se muuttui koko ajan.

Vesiä oli jouduttu pumppaamaan vuodon jälkeen altaasta joka suuntaan. Varastovesien tiedot muuttuivat jatkuvasti.

Kipsisakka-altaan vuodon jälkeen yhtiöllä oli vettä varastoituna kaikkialla, edelleen myös louhoksessa. Ilman louhoksen tyhjentämistä nikkelin tuotanto pysähtyisi. Vesiä oli jouduttu pumppaamaan vuodon jälkeen altaasta joka suuntaan. Varastovesien tiedot muuttuivat jatkuvasti.

Yhtiö ajoi vesiä ulos kaivosalueelta ylimääräisten ja väliaikaisten lupien varassa. Lisäksi yhtiö haki ympäristölupaa ylimääräisiin juoksutuksiin yhtä aikaa entisen ympäristöluvan päivityksen ollessa kesken.

Lupaviranomaiset kysyivät alueen vesitietoja useita kertoja ympäristöluvan päivityksen täydennyspyynnöissä. Vastauksista ei saanut selkeää kuvaa vesitilanteesta.

31.5.2013 AVI antoi osittaisen ympäristölupapäätöksen (siirryt toiseen palveluun), joka koski lähinnä vesiasioita. Luvassa yhtiö muun muassa määrättiin kartoittamaan ylimääräistä purkupaikkaa liikavesille sekä määrättiin tiukat päästörajat lähimpien, jo päästöistä kärsineiden vesistöjen suojelemiseksi.

Ympäristölupapäätöksen perusteluosassa viranomainen kuvaa lakoniseen tapaan syitä vesitilanteen kuvaamisen vaikeuteen.

”Hakijan esittämät tiedot kaivosalueella olevien käsittelyä ja poisjohtamista edellyttävien vesien määrästä, poisjohtamisesta aiheutuvasta jätevesikuormituksesta ja ylipäätään vesitilanteen kehittymisestä ovat muuttuneet jatkuvasti aluehallintovirastossa vireillä olevan ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamista koskevan asian ja tämän ylimääräisten vesien käsittelyä ja johtamista koskevan asian käsittelyn aikana”

"Tätä päätöstä annettaessa aluehallintovirastolla ei ole ollut käytössä kaivoksen vesienhallintasuunnitelmaa. Päätös annetaan tilanteessa, jossa varastointi tai varoallastilavuutta ei ole muualla kuin avolouhoksessa."

Yhtiön johtoa vastaan on nostettu syyte törkeästä ympäristön turmelemisesta. Oikeudenkäynnin odotetaan alkavan syksyllä. Syytteiden on ilmoitettu koskevan myös edellä kuvatun ajanjakson aikaisia tapahtumia. Siitä ei ole tietoa, koskevatko syytteet myös edellä kuvattuja tapahtumia.