Poliisi käytti salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta vähemmän

Erityisesti telepakkokeinoja käytettiin merkittävästi vähemmän kuin edellisvuonna. Poliisin tiedonhankintaa koskevat pakkokeino- ja poliisilain uudet säännökset tulivat voimaan viime vuoden alussa. Huumausainerikos oli edelleen yleisin peruste telekuuntelun ja -valvonnan käynnistämiseen.

Kotimaa

Poliisin tiedonhankintaa ja sen valvontaa tarkasteltiin nyt ensimmäistä kertaa uuden lainsäädännön mukaisesti. Sisäministeriön eduskunnan oikeusasiamiehelle luovuttamasta kertomuksesta ilmenee, että poliisi käytti viime vuonna salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta vähemmän. Tiedonhankintakeinoista etenkin telepakkokeinoja käytettiin edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi vähemmän.

Huumausainerikos oli edelleen yleisin peruste telekuuntelun ja -valvonnan käynnistämiseen myös viime vuonna. Muita perusteita olivat esimerkiksi omaisuus- tai väkivaltarikos. Pakkokeinolain mukaisia televalvontavaatimuksia myönnettiin viime vuonna 1 631, kun edellisvuonna niitä myönnettiin 1 963. Telekuuntelu- ja televalvontavaatimuksia myönnettiin viime vuonna taas 1 428, kun edellisvuonna niitä myönnettiin yli 2 169. Televalvonnan kohteena olleita henkilöitä oli viime vuonna 1 322, joka on noin 200 vähemmän kuin edellisvuonna. Telekuuntelun ja -valvonnan kohteena olleiden henkilöitä oli 572, mikä on myös noin 200 vähemmän kuin vuonna 2013. Telekuuntelua ja -valvontaa kohdistettiin viime vuonna 1 669 liittymään ja televalvontaa kohdistettiin viime vuonna 2 844 liittymään. Määrät olivat vähentyneet vuodesta 2013, jolloin kuuntelua ja valvontaa kohdistettiin 2 802 liittymään, ja valvontaa 3 526 liittymään. Tukiasematietojen, eli niin sanotun tolppaluvan hankkimiseksi poliisille myönnettiin viime vuonna 271 vaatimusta, mikä on 40 vaatimusta enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2014 tehtiin muutamia peitetoiminta- ja valeostopäätöksiä sekä aikaisempien peitetoimintapäätösten jatkopäätöksiä. Poliisihallitus kiinnitti viime vuonna erityistä huomiota poliisiyksiköiden laillisuusvalvontaan, erityisesti salaisten tiedonhankintakeinojen yhdenmukaisten käytäntöjen valvontaan. Tarkastuskohteina olivat salaiset pakkokeinot, joiden käytöstä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies tai poliisimies ilman tuomioistuinkontrollia, sekä tietolähdetoiminta.