1. yle.fi
  2. Uutiset

Vaasan hallinto-oikeus: Lupa Sierilän voimalaitokselle

Vaasan hallinto-oikeus on pysyttänyt luvan Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamiselle Rovaniemelle. Jos päätös saa lain voiman, se tarkoittaa sitä, että Sierilän voimalaitos rakennetaan.

Kotimaan uutiset
Ylikörkön tila Sierilässä
Talvinen kuva Ylikörkön tilasta Sierilässä, Kemijoen rannalla .Reino Kurkela / Lapin ympäristökeskus

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien Sierilän voimalaitoksen vesitalouslupaa. Lupapäätös on pysytetty voimassa ehdollisena siten, että luvan saajalla on oltava ennen rakennustöiden aloittamista tietyt luonnonsuojelulain pykälien mukaiset lainvoimaiset poikkeusluvat tai Lapin ely-keskuksen päätös siitä, ettei poikkeuslupia tarvita.

Alueella esiintyy suojelua vaativaa putkilokasvi laaksoarhoa ja perhoslaji apilakirjokääriäistä.

Kemijoki Oy on jo hakenut poikkeuslupaa Lapin ely-keskukselta.

Pääosin lupapäätösvalitukset hylättiin

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi pääosin voimalaitoksen luvasta tehdyt valitukset.

Hallinto-oikeus on todennut aluehallintoviraston tavoin, ettei vanhan vesilain 2 luvun pykälässä 5 mainittuja ehdottomia luvanmyöntämisen esteitä ole ja hankkeen hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin siitä aiheutuvat vahingot. Hankkeesta aiheutuu vaikeasti rahassa arvioitavissa olevia vahinkoja, haittoja ja muita edunmenetyksiä vesiluonnolle, luonnonympäristölle ja alueen virkistyskäytölle.

Hankkeen vaikutusalue on suosittua virkistyskalastusaluetta ja alueella on myös muuta virkistyskäyttöä. Rahassa arvioidut hankkeen hyödyt ovat yhteensä 112 miljoonaa euroa ja vahingot, haitat ja muut edunmenetykset yhteensä 8,3 miljoonaa euroa.

Lupamääräyksiin on tehty eräitä muutoksia ja lisäyksiä kuten määräys, jonka mukaan rapukannan tila on selvitettävä ennen rakennustöiden aloittamista ja määräys virkistyskäyttöhaitan korvaamisesta eräille virapaikkojen rannalla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille.

Maksettavaksi määrätyistä korvauksista on poistettu luvan saajan vaatimuksesta kalastolle ja kalastukselle aiheutuvasta vahingosta Metsähallitukselle korvaus. Metsähallitus hoitaa sopimukseen perustuen luvan saajan omistamia kalavesiä.

Lisäystä on myös tullut muutamiin kiinteistökohtaisiin käyttöoikeuskorvauksiin ja virkistyskäyttöhaittakorvauksiin. Korvaussumma kokonaisuudessaan ei muutu merkittävästi.

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimukset kalatien rakentamisesta nyt

Hallinto-oikeus on hylännyt Kemijoki Oy:n lunastusvaatimukset ja vaatimuksen töidenaloittamisluvan myöntämisestä rajoitettunakin ennen päätöksen lainvoimaseksi tulemista.

Samoin hallinto-oikeus hylkäsi vaatimukset kalatien rakentamisesta nyt, mutta yhtiö määrättiin varautumaan jo rakenteiden suunnittelussa kalatien toteutukseen sen jälkeen, kun kalatiet on rakennettu Sierilän alapuolisiin voimalaitoksiin.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä voi vielä valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Täydennetty lisätiedoilla 3.3.2016 kello 8.58, 9.10., 10.04, 10.06.

Lue seuraavaksi