Talvivaaran konkurssipesä ei ehkä pysty noudattamaan ympäristölupaa

Talvivaaran konkurssipesän toimittaman selvityksen mukaan Talvivaaran vesialtaat täyttyvät hätäylävesitasoon huhtikuussa. Lisäjuoksutusluvasta odotetaan ratkaisua. Konkurssipesä myös harkitsee ilmoitusta poikkeuksellisesta vesienhallintatilanteesta.

Talvivaara
Talvivaaran kipsisakka-altaita, taustalla uraanilaitos
Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran konkurssipesän Kainuun ELY-keskukselle antaman selvityksen mukaan sen jätevesialtaat täyttyvät huhtikuun aikana. ELY-keskus pyysi selvitystä 19. maaliskuuta, kun konkurssipesä ilmoitti kaivoksen tämän vuoden päästökiintiöiden olevan käytetyt.

Konkurssipesän laskelmien mukaan eteläisen Kortelammen 1,8 miljoonan kuutiometrin altaan hätäylävesitaso täyttyy 22. huhtikuuta. Jo aiemmin, huhtikuun alussa täyttyy se taso, että mahdollisesta kipsisakka-altaan rikkoutumisesta tulevat vuotovedet saataisiin talteen patoaltaaseen. Käytännössä Talvivaarassa ei siis ole vara-altaita vuotovesille, eikä kaikki Kortelammen alueelle tuleva laskennallinen sulamissvesi sovi altaaseen.

Pohjoisessa Latosuon 1,2 miljoonan kuutiometrin altaan pinta ei saisi nousta yhtään, että kevään sulamisvedet sopisivat hätäylävesirajan alapuolelle. Latosuon vedenpinta on ollut koko kevään normaalin täyttörajan yläpuolella. Vettä altaassa on nyt 1,35 miljoonaa kuutiometriä.

Kuusilammen 0,8 miljoonan kuutiometrin altaassa on tällä hetkellä tilaa noin 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Vedenpinnan odotetaan nousevan normaalitason yli toukokuun puolivälissä.

Kuljun miljoonan kuution altaassa tilaa on noin 0,05 miljoonaa kuutiometriä. Veden odotetaan nousevan hätäylävesitasoon huhtikuun puolessa välissä. Altaassa olisi tällöin noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä jätevettä.

Louhospadon vedenpinnan ennustetaan myös nousevan hätäylävesitasoon ja sen yläpuolelle huhtikuun puolivälissä. Padon takana olisi silloin jätevettä 4,4 miljoonaa kuutiometriä.

ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran kaivosalueella on tällä hetkellä varastoaltaissa ympäristöluvan mukaiseksi käsiteltyä ulosjuoksutukseen kelpaavaa vettä noin 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Yhteensä ylimääräisiä vesiä alueella on 9,4 miljoonaa kuutiometriä, osa muun muassa jälkikäisttelyalueilla ja kipsisakka-altailla.

Konkurssipesä harkitsee poikkeusilmoituksen tekoa

Konkurssipesän mukaan se on hankkinut vesien hallitsemiseksi lisää käänteisosmoosilaitteistoja, joita saadaan käyttöön kevään aikana. Konkurssipesä on rakentamassa purkuputkea jätevesille Nuasjärveen, mutta sen käytölle ei ole ympäristölupaa eivätkä kaikki maan- ja vesialueiden omistajat ole antaneet rakentamislupaa. Lisäksi se on hakenut ympäristölupaa lisäjuoksutuksiin. Normaalin ympäristöluvan mukaiset juoksutukset on pitänyt jo lopettaa, koska vuosikiintiö on täyttynyt.

Konkurssipesän mukaan kolmesti tehtävä mittaus ei tuo merkittävää lisätietoa kuin nopeimman sulamiskauden tai rankkasateiden aikana.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston odotetaan käsittelevän lupahakemukset huhtikuun aikana.

Konkurssipesä harkitsee tekevänsä ympäristönsuojelulain 123 pykälän mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta, mikäli lupaa ylimääräisiin juoksutuksiin ei saada tai se on riittämätön. Käytännössä se tarkoittaa, että valtio ei pysty noudattamaan Talvivaarassa itse asettamaansa ympäristölupaa.

Konkurssipesän mukaan patoaltaiden mittaustiheys on tarpeettoman tiuha. Se esittää Kainuun ELY-keskukselle, että mittausväliä harvennettaisiin kolmesta kaksi kertaa viikossa tehtäväksi. Konkurssipesän mukaan kolmesti tehtävä mittaus ei tuo merkittävää lisätietoa kuin nopeimman sulamiskauden tai rankkasateiden aikana.

Louhoksen käyttöä ei harkita

Konkurssipesän Kainuun ELY-keskukselle antamassa selvityksessä ei ole harkittu louhoksen käyttöä vesivarastona kevään sulamisvesille. Konkurssipesä on aiemmin ilmoittanut, että se tavoittelee pesän myyntiä kevään aikana. Valtio on ilmoittanut alustavasta sopimuksesta sijoitusyhtiö Audleyn kanssa uuden yhtiön perustamisesta, joka ostaisi Talvivaaran konkurssipesän tulevana kesänä.

Yhdeksi kaupan ehdoksi on arvioitu vesiasioiden saamista hallintaan kaivoksella ja kaivoksen louhinnan mahdollisimman pikaista aloittamista tai valmiuksia sen aloittamiseen.

Louhoksen käyttö vesien varastointiin ei näihin suunnitelmiin sovi.