1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Talvivaara

Talvivaara aikoo varastoida jätesakat maapohjaiseen altaaseen

Talvivaaran konkurssipesä on hakenut ympäristölupaa vedenpuhdistuksessa syntyneiden sakkojen varastointiin. Aluehallintovirasto määräsi vuosi sitten metallipitoiset sakat varastoitaviksi uudelle tiiviille kaatopaikalle, mutta konkurssihallinnon mielestä niitä voi varastoida jopa maapohjaiseen altaaseen.

Talvivaara
Talvivaaran kaivoksella tapahtui jätevesivuoto 4. marraskuuta.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaara sai vuoden 2014 toukokuussa ympäristöluvan, jossa määrättiin varastoimaan vesienkäsittelysakat jätteen laadun mukaiselle uudelle kaatopaikalle. Suunnitelma ja ympäristölupahakemus kaatopaikkaa varten piti jättää kesäkuun loppuun 2014 mennessä. Yhtiö valitti ympäristöluvasta, eikä Vaasan hallinto-oikeus ole valitusta ratkaissut, joten se ei ole lainvoimainen.

Yhtiön konkurssipesä on nyt jättänyt Kainuun ELY-keskuksen kehotuksesta ympäristölupahakemuksen sakkojen käsittelystä. Määräaika oli perjantaina, mutta hakemus myöhästyi viikonlopun yli.

Konkurssipesä aikoo varastoida sakat neljään paikkaan kaivosalueelle. Hakemuksen mukaan sijoitusalueet luokiteltaisiin suuronnettomuuden vaaraa aiheuttaviksi jätealueiksi.

Kolme kallista vaihtoehtoa

Konkurssipesälle suunnitelman tehnyt konsulttiyhtiö Ramboll vertasi kolmea eri vaihtoehtoa sakkojen sijoituspaikaksi.

Ensimmäinen vaihtoehto oli rakentaa kokonaan uusi, noin 18 hehtaarin jäteallas. Ehdotus mukaili aluehallintoviraston vuoden 2014 ympäristölupapäätöksessä linjattua ratkaisua. Kustannus olisi ollut noin 19 miljoonaa euroa.

Toisena vaihtoehtona esitettiin sakan sijoittamista olemassa olevalle, vuonna 2012 vuotaneelle kipsisakka-altaalle. Sen kustannus olisi ollut noin 6 miljoonaa euroa ilman kipsisakka-altaan korjauskustannuksia. Ongelmana suunnitelmassa oli se, etteivät altaalle sovi yhtä aikaa sekä metallitehtaalta tulevat että siirrettävät sakat.

Talvivaaran portti
Vedenpuhdistuksessa syntyneet sakat ovat nyt arviolta 20 eri paikassa pitkin kaivosaluetta.Jarmo Nuotio / Yle

Kolmantena vaihtoehtona esitettiin neljän erillisen alueen perustaminen. Suunnitelman kustannus on noin 8 miljoonaa euroa.

Konsulttiyhtiö huomautti selvityksen johdannossa, että aluehallintoviraston valituksenalaisessa ympäristöluvassa ohjattiin voimakkaasti sijoittamaan sakat yhden uuden, sakkojen laadun mukaisten pinta- ja pohjarakenteiden mukaiselle jätealueelle. Konkurssipesä valitsi kuitenkin lupahakemukseen toisen vaihtoehdon.

Maapohjaisesta altaasta suurin varasto

Sakat ovat nyt noin 20 eri paikassa pitkin kaivosaluetta. Sakan määrä on yhteensä arviolta noin 700 000 kuutiometriä, mutta varastointitarve on suurempi, koska sakkaa ei saada kerättyä maapohjaisista varastoista puhtaana. Kaivaessa mukaan tulee arviolta 300 000 kuutiometriä turvetta. Turve lisää sakan läpi virtaavan suotoveden haitta-ainepitoisuuksia.

Osa kaivosalueella olevista sakoista on jo siirretty uuteen paikkaan. Muun muassa Härkälammen ja Härkäpuron alueelta on siivottu 25 000 kuutiometriä sakkaa pois ja siirretty lähelle niin sanottua Maauimalaa odottamaan siirtoa. Sen sijaan eteläpuolisen Ylä-Lumijärven sisältämää sakkamäärää ei ole mainittu lupahakemuksessa.

Sakkoja aiotaan varastoida kahdelle geotuubi (siirryt toiseen palveluun)kentälle, kaivosmontun viereen louhittuun kallionkoloon sekä maapohjaiseen altaaseen Kortelammen padon yläpuolelle.

Geotuubikentät ovat syntyneet, kun yhtiö on ajanut jätevettä suurien geotekstiilistä tehdyn pussin läpi. Sakka jää pussin sisään. Geotuubikentät ovat jopa 10 metriä korkeita, ja geotuubeja on yhdellä kentällä useita kymmeniä. Ensimmäisellä geotuubikentällä on pinta-alaa 2,6 hehtaaria ja toisella 5,2 hehtaaria. Sakkaa näihin mahtuu yhteensä noin 400 000 kuutiometriä.

Maauimalaksi kutsuttu kallioon louhittu varasto on 5,5 hehtaarin kokoinen allas, jonka syvyys vaihtelee. Sinne on tarkoitus varastoida 300 000 kuutiometriä sakkaa. Hakemuksen taustatietojen mukaan kalliovaraston ruhjeisuutta ei ole tutkittu.

Kortelammen patoa rakennetaan. Padosta vuotaa vettä hieman läpi.
Kortelammen padon yläpuolelle varastoidaan sakkoja maapohjaiseen altaaseen.Kainuun ELY-keskus

Urkin altaaksi kutsuttu varasto olisi 6 hehtaarin laajuinen. Sakkaa altaaseen varastoitaisiin noin 350 000 kuutiometriä. Altaan patoa pitää korottaa ja jatkaa sakkamäärän mahduttamiseksi alueelle. Urkin allas tehtiin vuoden 2010 kipsisakka-allasvuoden aikana hätätyönä ja siinä on maapohja. Altaan alueella on kallioperässä GTK:n tutkimusten mukaan ruhjevyöhykkeitä, mutta pohjaveden virtausnopeudet ovat pieniä. GTK löysi ruhjevyöhykkeen pohjavedestä merkkejä siitä, että metallien liotusalueelta on päässyt vuotoa pohjaveteen.

Lisäksi hakemuksessa esitetään, että sekundäärialueen suojapumppausvesien neutralointisakat sijoitettaisiin sivukiven sekaan sekundäärialueen pohjarakenteisiin. Tällaista sakkaa on hakemuksen mukaan noin 7 000 kuutiometriä.

Suoto jatkuu kymmeniä vuosia

Kaikki sakkavarastot aiotaan kattaa noin metrin maakerroksella. Hakemuksen mukaan se ei estä sadevesiä suodattamasta varastosta metalleja tai sulfaatteja. Hakemuksen mukaan sakan nikkeli- ja osin sinkkipitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvon. Suotovesien metallipitoisuuksien odotetaan jäävän kuitenkin hyvin pieniksi niiden alhaisesta liukoisuudesta johtuen.

Suotovesien sulfaattipitoisuuksien arvioidaan vaihtelevan suuresti. Enimmillään suolapitoisuus vastaa meriveden pitoisuutta.

Vesiä arvioidaan tulevan noin 70 000 kuutiometriä vuodessa. Suotautuminen vähenisi ajan kuluessa, mutta jatkuisi kuitenkin kymmeniä vuosia. Suotovesi on tarkoitus ohjata vedenkäsittelyn kautta pois kaivosalueelta tai varastoida alueelle.

Kaikkien sakkojen kuivaus ja siirto varastoihin veisi jopa kymmenen vuotta. Siirtotyö on tarkoitus aloittaa vuonna 2016. Siirtoa hidastaa sakkojen hidas kuivuminen siirtokelpoisiksi sekä nyt muutamissa altaissa sakkojen päällä oleva varastoitu vesi, jota on yli 2 miljoonaa kuutiometriä.

_Päivitys 2.4.2015 klo 11.03: Kainuun ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan lupahakemuksessa mainittu Härkäpuron ja Härkälammen 25 000 kuutiometrin sakkojen siirto on jo toteutettu, vaikka lupahakemuksen tekstissä niiden siirtoa vasta suunnitellaan. _

Lue seuraavaksi