Talvivaara aloittaa ylimääräiset juoksutukset viimeistään puolentoista viikon kuluttua

Talvivaaran konkurssipesä on tehnyt Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta kaivosalueella. Konkurssipesä aloittaa ylimääräiset juoksutukset viimeistään viikolla 17.

luonto
Vettä juoksee Lumijoessa.
Heikki Rönty / Yle

Konkurssipesä aikoo juoksuttaa ylimääräisiä vesiä kaivosalueelta etelän suuntaan 0,9 miljoonaa kuutiometriä ja pohjoisen suuntaan 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Juoksutukset jatkuvat etelään kesäkuun puoliväliin ja pohjoiseen elokuun loppuun saakka.

Konkurssipesä arvioi ylimääräisten juoksutusten aiheuttavan yhteensä 5940 tonnin sulfaattikuormituksen. Ympäristölupa ylittyisi sulfaatin lisäksi mangaanin ja natriumin osalta. Sen sijaan muiden aineiden kokonaismäärä ei ylittäisi ympäristöluvan määräyksiä ainakaan tässä vaiheessa.

Konkurssipesä ilmoittaa aloittavansa juoksutukset joko ympäristösuojelulain 123 pykälän tai Pohjois-Suomen aluehallintoviraston luvan perusteella viimeistään viikoilla 17. Tarkkaa päivää ei ole vielä tiedossa.

Konkurssipesän mukaan kaivosalueella on varastoituna noin 9,4 miljoonaa kuutiometriä vettä, joista luparajojen mukaisiksi on puhdistettu 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Puhdistamattomia vesiä on 6,4 miljoonaa kuutiometriä.

Ennusteen mukaan ilman juoksutuksia vesien varastoaltaat täyttyvät huhtikuun aikana. Latosuon altalla oleva vesi on puhdistettu luparajat alittavaksi, joten ylijuoksutus ei konkurssipesän mukaan aiheuta ympäristön pilaantumista. Sen sijaan Kortelammella oleva vettä ei ole puhdistettu, joten sen ylivuoto aiheuttaisi lupamääräysten vastaisen veden joutumisen luontoon.

Louhosta ei voi käyttää

Konkurssipesän mukaan louhoksessa olevaa vapaata tilavuutta ei voi käyttää vesien varastointiin useasta syystä. Konkurssipesän mukaan veden varastointi niin sanottuun pohjoiseen avaukseen estäisi louhinnan aloittamisen. Louhinnan aloitusen lykkääminen vaarantaisia liuoskasojen toimintaa ja aiheuttaisi epävarmuutta myös metallientalteenottolaitoksen pysymiseen päällä. Se on taas tärkeää liuoskierrossa olevan nesteen määrän hallinnan kannalta.

Lisäksi konkurssipesän mukaan louhosta tarvitaan varotilana, mikäli liuoskierron nestemäärää ei muuten saataisi pysymään nykyisissä altaissa.

Konkurssipesälle yllätys

Konkurssipesä pitää muun muassa metallien talteenottolaitoksen ja käänteisosmoosilaittieistojen häiriöillä sekä heikosti haihduttavaia bioliuotuskasoja ennakoimattomina tuotantohäiriöinä, joihin sillä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa tai varautua. Lisäksi konkurssipesän mukaan normaalitasosta poikkeavat sateet marras-joulukuussa ovat olleet konkurssipesän toiminnasta riippumaton, piokkeuksellien syy, joa on johtanut tilanteeseen jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä pilaantumisen vaaraa.

Konkurssipesän mukaan myös konkurssiin ajautuminen on vaikuttanut olennaisesti vesitaseen hallintaan kaivosalueella.