Viranomainen määrää Talvivaaran juoksuttamaan – altaiden vedenpinta on ylittänyt turvallisen tason

Kainuun ELY-keskus patistaa Talvivaara Sotkamon konkurssipesän alentamaan kaivosalueen patoaltaiden vesipintoja, jotta ympäristöturvallisuus ei vaarannu.

Talvivaara
Kaksi ihmistä katsoo suojapadon rakentamista.
Paula Hiljanen / Yle

Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaaran johtamaan käsiteltyjä vesiä kaivosalueelta Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin nykyisiä purkureittejä pitkin.

Konkurssipesän on lopetettava juoksutukset heti, kun vedenkorkeudet pohjoisen suunnan Latosuon altaassa ja etelän suunnan Kortelammen altaassa ovat laskeneet padoille määriteltyjen pato- ja ympäristöturvallisuuden mukaisten tasojen eli ylivedentasojen alapuolelle.

Sekä Kortelammella että Latosuolla vedenpinta on ylittänyt patojen ylivedentason.

ELY-keskuksen mukaan kaivoksen avolouhokseen ei tule varastoida jo käsiteltyjä jätevesiä, jossa ne sekoittuvat avolouhokseen jo varastoitujen käsittelemättömien jätevesien kanssa. Tällöin käsittelemättömien jätevesien osuus kasvaisi ja yhä vaikeuttaisi vesienhallintaa kaivosalueella. Vesien varastointi avolouhokseen ei poista tarvetta juoksuttaa käsiteltyjä vesiä ulos kaivosalueelta.

Juoksutettavan veden laadun pitää olla ympäristöluvan mukaista. Jos veden laatu ei täytä lupaehtoja, konkurssipesän on lopetettava juoksutus välittömästi ja ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle asiasta.

Veden laatua tarkkailtava päivittäin

ELY-keskuksen juoksutuspäätös on voimassa Oulujoen vesistön suuntaan toukokuun loppuun asti tai kunnes Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myöntää vesienhallintaa koskevan täytäntöönpanokelpoisen ympäristöluvan. Vuoksen vesistön suuntaan päätös on myös voimassa toukokuun loppuun asti tai kunnes Kortelammen altaalla saavutetaan ympäristö- ja patoturvallinen vedenpinnan taso.

Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaaran muun muassa tarkkailemaan veden laatua ja virtaamaa päivittäin, toimittamaan tarkkailun tulokset jokaisesta näytteestä ELY-keskukselle sekä terveydensuojeluviranomaisille kahden viikon kuluessa sekä mittaamaan altaiden pinnankorkeudet vähintään kolme kertaa viikossa.

Lisäjuoksutuksista aiheutuva sulfaattikuorma on konkurssipesän arvion mukaan Vuoksen vesistön suuntaan noin 2 320 tonnia ja Oulujoen vesistön suuntaan noin 3 620 tonnia sulfaattia. Kainuun ELY-keskuksen määräykset kuitenkin rajoittavat juoksutettavan veden määrän vain välttämättömään juoksutukseen, jolloin sulfaattikuorma todennäköisesti jää esitettyä pienemmäksi. Voimassa olevassa ympäristöluvassa asetetut sulfaatin, mangaanin ja natriumin kuormituskiintiöt tulevat kuitenkin ylittämään, mutta metallien kuormituskiintiöt eivät ylity.