Soklin kaivoksen ympäristöhakemus nähtävillä lausuntoja varten

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antaa Yara Suomen Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta tiedoksiantokuulutuksen. Yara Suomi on toimittanut hakemuksen aluehallintovirastoon jo vuonna 2013. Asia on ollut vireillä poikkeuksellisen kauan, kertoo ympäristöneuvos Sami Koivula aluehallintovirastosta.

Kotimaa
Yara on muinaisnorjaa ja tarkoittaa hyvää satokautta
Yara Suomi Oy

Yara Suomi toimitti aluehallintovirastoon ympäristö- ja vesitalousluvan koskien Soklin kaivoshanketta jo heinäkuussa 2013. Lupahakemus on ollut vireillä aluehallintovirastossa siis jo melkein kaksi vuotta. Vasta nyt ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta asianomaiset voivat antaa lausuntoja.

Ympäristöneuvos Sami Koivula Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että hakijan eli Yara Suomen on pitänyt täydentää hakemustaan useampaan otteeseen, ennen kuin asia on voitu kuuluttaa.

Koivula kertoo, että aluehallintovirasto on vaatinut Yaralta täydennyksiä muun muassa vesien johtamiseen liittyvien kysymysten suhteen. Yaran piti laittaa lupahakemustaan uusiksi myös sen jälkeen, kun Suomen valtio ilmoitti olevansa halukas tukemaan Soklin kaivoksen teiden rakentamista helmikuussa.

Muistutuksia ja lausuntoja voi antaa toukokuun loppuun saakka

Asianomaiset voivat antaa lausuntoja lupahakemuksesta tästä päivästä eli 15.4. lähtien 27. toukokuuta saakka. Muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asiakirjat ovat nähtävänä 27. toukokuuta saakka Savukosken kunnanvirastossa. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa aluehallintoviraston sivuilla. Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen toimitiloissa Oulussa.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 27.5.2015 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus (siirryt toiseen palveluun) tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi (siirryt toiseen palveluun)) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.

Kun Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on vastaanottanut muistutukset, pyytää se Yaralta vastinetta. Sen jälkeen aluehallintovirasto pohtii, onko tarvetta katselmukselle suunnitellulla kaivosalueella. Tämän jälkeen aluehallintovirasto käsittelee lupahakemuksen, josta voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen sekä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Poiminta Yara Suomi Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta:

Yara Suomi Oy hakee ympäristölupaa kaivostoimintaan, malmin rikastamiselle, kaivannaisjätteen hyödyntämiselle ja sijoittamiselle jätealueille, rakentamisessa käytettävän tarvekiven louhinnalle, betoniasemalle, käsiteltyjen jätevesien johtamiselle Kemijokeen, aluevesien johtamiselle Yli-Nuorttiin ja saniteettijätevesien käsittelylle sekä muille hankkeeseen liittyville toiminnoille, kuten lämpölaitokselle ja polttoaineen jakeluasemille.

Vesilain mukaista lupaa haetaan louhosten kuivatukselle, pohjavesipinnan alentamiselle ja pohjaveden virtausten muuttamiselle, Sokliojan siirtouomalle, Yli-Nuortin oikaisulle, Loitsanan ja Loitsonlammen kuivattamiselle, siltojen rakentamiselle sekä purkuputken rakentamiselle vesiuomien ylitse ja alitse. Lisäksi haetaan poikkeusta luonnontilaisten lähteiden luonnontilaisuuden vaarantamista koskevasta kiellosta sillä perusteella, että kyseisen vesiluontotyypin suojelutavoitteet eivät hankkeen johdosta huomattavasti vaarannu.

Lähteet: Aluehallintoviraston tietopalvelu