1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Väitös: Opettajia kiusaavat sekä oppilaat että vanhemmat

Peruskoulun oppilaat kiusaavat opettajiaan hävyttömillä ja asiattomilla kommenteilla, kieltäytymällä yhteistyöstä ja valehtelemalla toistuvasti. Teemu Kauppi havainnoi väitöskirjassaan, että opettajia kiusanneet oppilaat kiusasivat koulussa myös oppilastovereitaan.

Kuva: Yle

Monet opettajat olivat joutuneet myös oppilaiden vanhempien kiusaamiksi.

– Vanhemmat ovat arvostelleet opettajien ammattitaitoa epäoikeudenmukaisesti, käyttäneet epäasiallista kieltä ja mustanneet mainetta, kuvailee Kauppi vastaajien kokemuksia.

Filosofian maisteri Teemu Kauppi tutki suomalaisten peruskoulun opettajien kiusaamiskokemuksia internetkyselyn avulla. Tutkimus keskittyi kiusaamisen luonteen selvittämiseen. Kiusaamisen yleisyyttä ei tarkasteltu.

Kiusaaminen ilmeni sekä sanallisena että sanattomana viestintänä.

Teemu Kauppi

Aineisto kerättiin osana väitöskirjatyön ohjaaja Maili Pörhölän johtamaa Suomen Akatemian tutkimushanketta Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa.

Väitöskirjatutkimuksessa "Opettaja kiusattuna" selvitettiin millaisia ovat koulun vertaisrajat ylittävät kiusaamissuhteet. Erityisenä tarkastelun kohteena olivat suomalaisten peruskoulun opettajien kokemukset oppilaiden heihin kohdistamasta kiusaamisesta.

– Suomalaiset opettajat kokivat kiusaamista oppilaidensa taholta monien viestinnän keinojen muodossa. Kiusaaminen ilmeni sekä sanallisena että sanattomana viestintänä. Usein opettajat arvioivat, että heitä kiusanneet oppilaat kiusasivat koulussa myös oppilastovereitaan.

Vastaajat kokivat heihin kohdistuneen kiusaamisen johtuvan useimmin oppilaiden piirteistä tai opettajan ammattiin liittyvistä tekijöistä.

Vertaisrajat ylittävää kiusaamista tutkittu vähän

Oppilaiden välistä kiusaamista ja työpaikkakiusaamista on tutkittu kohtuullisen paljon eri tieteenaloilla. Sen sijaan kiusaamissuhteita, joiden osapuolet työskentelevät kouluinstituutiossa eritasoisessa asemassa, on tutkittu vähän. Tällöin on kyse vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta.

Kauppi selvitti opettajien kiusaamista yli rajojen.

Kouluympäristössä vertaistason rajat ylittyvät esimerkiksi, kun oppilas kiusaa opettajaa, opettaja kiusaa oppilasta tai oppilaiden vanhemmat kiusaavat opettajaa.

Kaupin tutkimus nosti esiin useita vertaisrajat ylittävän kiusaamisen muotoja, joita ei ollut tunnistettu aiemmissa tutkimuksissa. Myöskään opettajien tapaa selittää kiusaamiskokemuksiaan ei ollut aiemmin juuri selvitetty.

Kyselyyn vastasi 215 opettajaa. Heistä 70 on kokenut tulleensa kiusatuksi oppilaiden suunnalta ja 78 vanhempien taholta.

Ymmärrys kiusaamisen luonteesta tärkeää

Kaupin tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opettajankoulutuksessa sekä opettajien ja rehtorien täydennyskoulutuksessa. Ymmärrys kiusaamisen luonteesta on hyödyksi kiusaamista kokeneiden opettajien työnohjauksessa ja se auttaa myös koulujen rehtoreita ryhtymään asianmukaisiin toimiin opettajiin kohdistuneissa kiusaamistapauksissa.

Teemu Kauppi kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion klassillisesta lukiosta vuonna 1995 ja valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän ylipistosta vuonna 2006. Kauppi on työskennellyt Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella ja Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä. Syksystä 2013 lähtien hän on työskennellyt puheviestinnän yliopistonlehtorina Lapin yliopiston kielikeskuksessa.