Lestijärvi vastustaa voimakkaasti turvetuotantoa Teerinevalla – vaatii lisäksi Vapolta korvauksia menneistä

Lestijärven kunta suhtautuu ELY-keskukselle antamassaan lausunnossa hyvin nihkeästi Vapon suunnitelmiin Teerinevalla. Se pitää suunniteltua turvetuotantoaluetta vesistölle kaikista riskialteimpana paikkana sekä YVA-selostusta lähtökohdiltaan virheellisenä. Lisäksi se vaatii korvauksia jo aiheutetuista vesistöhaitoista.

luonto
Traktori ajaa turvesuolla.
Yle

Lestijärven kunta on jättänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle lausunnon Vapon Teerinevan turvetuotantoon liittyvästä ympäristövaikutuksen arviointiselostuksesta. Siinä vastustetaan erittäin voimakkaasti turveteollisuusyrityksen aikeita.

Kunnan mukaan Vapon suunnittelema turvatuotanto olisi muun muassa maakuntakaavan ja vesihoidon toimenpideohjelman vastaista. Sen mielestä Teerineva on riskialttein mahdollinen tuotantoalue Lestijärven ja Lestijoen vesistöalueen kannalta.

Jos Vapo hakee Teerinevalle tuotantolupaa, kunta aikoo esittää luvan epäämistä.

– Lisäksi kunta aikoo vaatia, että Teerinevan kaivuista aiheutuneiden ja todistettavasti edelleen jatkuvien ympäristöhaittojen vuoksi Vapolle asetetaan velvoite Teerinevan ja Paskolamminnevan ennallistamisesta metsähallituksen yleisesti käyttämien soiden ennallistamismenetelmien mukaisesti, lausunnossa todetaan.

Lausunnon mukaan kunta aikoo vaatia, että lupaviranomainen määrää Vapolle korolliset korvaukset jo aiheutetuista vesistöhaitoista.

– Vapon 1980–81 harjoittama viivyttely tuotantoalueen korjauksissa, alueen muokkausten jatkaminen valvontaviranomaisten keskeyttämiskehotuksista huolimatta ja vesilain mukaisen luvan hakemisen vastustaminen viimeiseen asti on hyvin dokumentoituna ja päästöjen aiheuttamista voidaan siis pitää osin tahallisena ja törkeän tuottamuksellisena, lausunnossa sanotaan.

Vastustuksen taustalla 80-luvun tapahtumat

Vapo haluaa nostaa Teerinevalta 2,1 miljoonaa kuutiota turvetta 25–30 vuoden aikana. Hankealue on noin 380 hehtaaria.

Suunnitelmat ovat aiheuttaneet kunnassa vastustusta erityisesti 1980-luvun tapahtumien vuoksi. Vapo valmisteli jo tuolloin tuotannon aloittamista ja ojitti Teerinevan laajan suoalueen. Kevättulvat kuitenkin mursivat laskeutusaltaan pengerryksiä. Viereiseen Lehtosenjokeen ja sitä kautta Lestijärveen huuhtoutui suuri määrä kiintoaineita, jotka pilasivat järven.

Vapo sulki työmaan 1982. Turveyhtiö aloitti YVA-prosessin 2004, mutta YVA-selostus valmistui vasta tänä vuonna.

Lestijärven kunnan mukaan YVA on lähtökohdiltaan virheellinen. Sen mukaan selvitys on rakennettu ikään kuin Vapo olisi käynnistämässä uutta hanketta, vaikka kunnostus tuotantoa varten aloitettiin jo 1979.

– Alue on ollut yhtäjaksoisesti Vapon hallinnassa ja tavoitteena on koko ajan ollut joskus jatkaa tuotantoa. Lestijärven kunta ei hyväksy menettelyä, jossa suo voidaan ojittaa ja raivata tuotantoa varten, aiheuttaa suuret vahingot alapuoliselle vesistölle, vetää pois toiminnalta edellytetty lupahakemus ja vuosikymmenten kuluttua hakea uudestaan lupaa ”metsäojitetulle ja luonnontilaltaan muuttuneelle 0-luokan suolle”. Tällaisen omasta vahingonteosta hyötymisen ei tule olla mahdollista, lausunnossa todetaan.