Ely-keskukselta tyrmäys Ahveniston vesihuvipuistolle: rauhoitusmääräysten vastainen

Hämeenlinnan Ahvenistonjärvelle suunnitellulle Wibit-vesipuistolle ei tule myöntää lupaa, linjaa Hämeen ELY-keskus. Sen mielestä vesipuisto muuttaisi maisemaa ja olisi siten Ahveniston arvokkaan suojelualueen rauhoitusmääräysten vastainen.

Kotimaa
Wibit-vesipuisto kuvattuna ilmasta käsin
Wibit Sports GmbH

Hämeen ELY-keskus on antanut lausuntonsa Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnalle toimenpidelupahakemuksesta, joka koskee Ahveniston olympiapuiston alueelle rakennettavaa tilapäistä köysirata- ja vesihuvipuistoa sekä varasto/lipunmyyntikonttia.

Suunniteltu kokonaisuus sijoittuu Ahveniston-Vuorenharjun Natura 2000 -alueelle. Hankealue on Kanta-Hämeen maakuntakaavassa luonnonsuojelualuetta ja sijoittuu myös kahden valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön, Ahveniston hautausmaan ja olympiarakennusten, alueelle.

Ahvenistonjärvelle suunniteltu Wibit-vesihuvipuisto sijoittuisi alueelle, jonka Hämeen ympäristökeskus rauhoitti vuonna 2002 Hämeenlinnan kaupungin hakemuksesta. Rauhoituspäätöksen määräyksissä kielletään muun muassa kaikenlainen toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

Päätöksessä myös luetellaan nykyiset rakennukset, laitteet ja kulkuväylät. Muita rakennuksia, laitteita ja autoteitä saa tehdä vain, jos kaupunki pitää niitä erittäin suotavina ja ympäristökeskus (nykyisin ELY-keskus) puoltaa niitä.

Natura-arviointi tehty asianmukaisesti

ELY-keskus otti lausunnossaan kantaa luonnonsuojelulain tarkoittamaan Natura-arviointiin. Arvioinnissa on kuvattu alueen nykytila ja hankkeet. Siinä on tarkasteltu hankkeiden rakennusaikaisia ja käytönaikaisia vaikutuksia Natura-luontotyyppeihin ja -lajeihin. Edelleen siinä on arvioitu hankkeiden vaikutuksia Natura-kokonaisuuteen ja näiden vaikutusten merkittävyyttä suhteessa koko Natura-alueen luontoarvoihin.

ELY-keskuksen mielestä Natura-arviointi on tehty asianmukaisesti. Natura-arviointi osoittaa, ettei Wibit-vesipuistolla eikä köysiradalla ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. ELY-keskus kuitenkin katsoo tiedotteessaan, että vesipuistolle ei tule myöntää lupaa, koska se on maisemaa muuttavana suojelualueen rauhoitusmääräysten vastainen.

Kulku ja pysäköinti ratkaisematta       

Alueella kävisi arviolta 10 000–20 000 henkilöä vuodessa. Hämeen ELY-keskus pitää tärkeänä, että toimenpideluvasta päätettäessä myös kulku ja pysäköinti alueelle tai alueen ulkopuolelle on suunniteltu asianmukaisesti.

ELY-keskuksen mukaan olisi ollut tarkoituksenmukaisinta, että kulku ja pysäköinti olisivat olleet selvillä jo tässä vaiheessa, jolloin ne olisi voitu ottaa mukaan tähän Natura-arviointiin. Jos kulku ja pysäköinti osoitetaan Natura-alueelle tai sen kautta, tulee myös mahdolliset vaikutukset Natura-arvoihin selvittää, kerrotaan ELY-keskuksen tiedotteessa.