Talvivaaran alapuolisissa vesistöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia

Kainuun ELY-keskus on jatkanut Talvivaaran toimintaa valvontakäynneillä keskimäärin kerran viikossa. Kevään katsauksen mukaan Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tilassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Kotimaa
Kivijärvi sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Talvivaarasta
Kaisu Jansson / Yle

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä yhteensä noin 3,7 miljoonaa kuutiometriä kalkkikäsiteltyjä jätevesiä vesistöihin. Kainuun ELY-keskuksen mukaan pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan on johdettu yhteensä noin 2,3 miljoonaa kuutiometriä ja etelään Vuoksen vesistön suuntaan noin 1,3 miljoonaa kuutiometriä jätevettä.

Yksikön päällikkö Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskuksesta sanoo, ettei Talvivaaran kaivoksen alapuolisissa vesistöissä ole tapahtunut suuria muutoksia.

ELY-keskuksen katsauksesta selviää (siirryt toiseen palveluun), että esimerkiksi pohjoisella purkureitillä Talvivaaran lähimmässä järvessä, Salmisessa, tilanne ei ole merkittävästi viime vuosina muuttunut. Järvi on vahvasti kerrostunut ja ainepitoisuudet kasvavat pohjaa kohti. Salmisessa on edelleen eliöstölle haitallisen suurina pitoisuuksina useita eri metalleja.

Sen sijaan Kalliojärvessä useat ainepitoisuudet ovat selkeästi pienentyneet vuoden takaisesta niin päällys- kuin alusvesikerroksissa. Järven alusvesi on kuitenkin edelleen hapetonta ja hapanta.

Eteläisen purkureitin vesistöt ovat melko pieniä ja laimenemisolosuhteet heikommat kuin pohjoisella purkureitillä.

Eteläisen purkureitin ensimmäisen järven eli Kivijärven alusvedessä mangaanin, raudan, rikin ja sulfaatin ainepitoisuudet ovat edelleen suuria. ELY-keskuksen mukaan useimpien aineiden määrät ovat kuitenkin selvästi pienentyneet ajan kuluessa.

Seurantaa jatketaan suunnitellusti

Kainuun ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran kaivosalueella on varastoituna ylimääräisiä vesiä noin 9,6 miljoonaa kuutiometriä. Vesien varastointia varten rakennettua allastilavuutta kaivosalueella on yhteensä noin 14 miljoonaa kuutiometriä.

Kainuun ELY-keskus on jatkanut Talvivaaran toiminnan valvontaa valvontakäynneillä keskimäärin kerran viikossa. Vesistöjen tilaa tarkkaillaan voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti.

Kaivosta lähimpänä olevilta jokihavaintopaikoilta vesinäytteet otetaan kerran kuukaudessa ja järvihavaintopaikoilta pääsääntöisesti 4–6 kertaa vuodessa.

– Myös konkurssipesä ottaa näytteitä vesistöistä. Seuraavan kerran vesistöjen tilasta raportoidaan loppuvuoden aikana, Sari Myllyoja kertoo.