Yhtiö varastoi 40 tonnia vaarallisia jätteitä pohjavesialueella

Orimattilassa toiminutta Kromipinta Oy:tä koskeva esitutkinta on valmistunut. Asia etenee syyteharkintaan yhtiön toimitusjohtajan ja ympäristövastaavan osalta. Valtio on varautunut maksamaan jätteiden hävittämisen.

luonto

Esitutkinnan saadun selvityksen mukaan Kromipinta Oy:n tiloissa oli varastoituna vaarallisia nestemäisiä jätteitä ainakin 40 tonnia. Jätteitä säilytettiin lupamääräystenvastaisesti kiinteistön sisällä vuosina 2012 ja 2013. Lisäksi kiinteitä jätteitä on varastoitu piha-alueelle sekä sisälle kiinteistöön.

Tuotantolaitoksella varastoidut jätteet ja kemikaalit ovat aiheuttaneet merkittävän ympäristöriskin. Laitos sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella.

Ympäristöviranomaiset tekivät yhtiöön vuosina 2009–2013 kaikkiaan kahdeksan tarkastus- ja valvontakäyntiä ja yhtiötä muistutettiin lupaehtojen noudattamisesta. Kuitenkin jo vuonna 2010 suuria määriä kemikaaleja ja ongelmajätteitä oli varastoituina ympäristölupamääräysten vastaisesti.

Koska huomautukset ja kehotukset eivät tuottaneet tulosta, Tukes päätti keskeyttää pintakäsittelytoiminnan syksyllä 2013. Pian päätöksen jälkeen Kromipinta Oy hakeutui konkurssiin.

Tarkastusten yhteydessä yhtiölle annettiin huomautuksia ja kehotuksia saattaa jätteiden käsittely ja varastointi lupamääräysten mukaiseksi. Koska Kromipinta Oy ei tehnyt 1.9.2013 mennessä vaadittuja toimenpiteitä, Tukes teki tarkastuksella 2.9.2013 päätöksen pintakäsittelytoiminnan keskeyttämisestä. Kromipinta Oy hakeutui konkurssiin 14.10.2013.

Eduskunta on myöntänyt työ- ja elinkeinoministeriölle määrärahaa vaarallisten jätteiden siivoamiseen siltä osin, kun kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla.