Talvivaaran ex-toimitusjohtaja kuulustelussa: ELY-keskus on hyväksynyt kaikki tekemämme toimenpiteet

Talvivaaran kaivoksen toimitusjohtajana kipsisakka-altaan marraskuun 2012 vuodon aikaan ollut Harri Natunen kertoi rikoksesta epäiltynä poliisikuulustelussa, että ei päättänyt lopettaa happaman metalliliuoksen pumppausta kipsisakka-altaaseen, vaikka osastopäälliköt toivat esille sen riskit.

Talvivaara
Etelään lähtevä purkuputki Talvivaaran kaivoksella.
Heikki Rönty / Yle

Nykyisin Talvivaaran energiajohtajana toimiva Harri Natunen aloitti keväällä 2012 Talvivaaran palveluksessa toimitusjohtajana. Tiistaina alkaneessa oikeudenkäynnissä hän on syytettynä törkeästä ympäristön turmelemisesta, ja kiistää syytteet. Natunen oli poliisin kuulusteltavana huhtikuussa 2013. Kuulustelussa hän kertoi useiden kaivoksen avainhenkilöiden vaihtuneen samoihin aikoihin hänen aloitettua toimitusjohtajana, ja nopeasti käyneen selväksi, että kaivosalueella on vaikea vesitilanne.

Oikeudenkäynnin alettua tiistaina julkiseksi tulleesta esitutkintamateriaalista käy ilmi, että kun happaman metalliliuoksen eli metallin talteenottolaitoksesta johdetun raffinaatin pumppaukseen avolouhokseen ei saatu lupaa, niin sen pumppaus aloitettiin syyskuussa 2012 kipsisakka-altaaseen vastoin altaan käyttötarkoitusta ja ilman lupaa.

Harri Natunen toteaa poliisikuulustelussa rikoksesta epäiltynä, että “minulla on tämän prosessin aikana tullut kuva, että ELY-keskus on ollut koko ajan tietoinen ja myöskin hyväksynyt kaikki tekemämme toimenpiteet”.

Todistajana poliisikuulustelussa kesäkuussa 2013 käynyt Talvivaaran silloinen ympäristöpäällikkö sen sijaan kertoi olleensa syyskuussa 2012 puhelimitse yhteydessä Kainuun ELY-keskukseen ja kysyneensä, että “tarvitseeko se poikkeuslupaa ja silloin sain vastauksen, että ei”. Silloinen ympäristöpäällikkö kertoi poliisikuulustelussa, että hän piti palaveria ELY-keskuksen kanssa 17.10.2012, jolloin hänelle kerrottiin uudestaan, ettei raffinaatin säilöminen tarvitse ympäristönsuojelulain 62. pykälän mukaista poikkeuslupamenettelyä.

Kuka päätti raffinaatin pumppauksen aloittamisesta?

Johtoryhmän jäsenenä Natunen sanoi poliisikuulustelussa saaneensa tietoonsa päätöksen raffinaatin pumppauksen aloittamisesta kipsisakka-altaaseen. Sitä, kenen päätöksellä pumppaus oli aloitettu, Natunen ei kuulustelussa osannut sanoa, mutta kertoi, että “kyllähän minä johtoryhmän jäsenenä, kun kun asia on saatettu sen tietoon, olen ratkaisun hyväksynyt”. Hän kertoi poliisikuulustelussa myös, että piti “kynnystä pumpata raffinaattia kipsisakka-altaalle kohtuullisena”, koska raffinaatin pH-arvo 3 ei paljoa poikennut jo altaassa olleesta happamuudesta, joka oli Natusen mukaan pH 4.

Perä kertoi poliisille, ettei tiedä käsiteltiinkö kaivoksen johtoryhmässä laisinkaan päätöstä varastoida raffinaattia kipsisakka-altaaseen.

Rikoksesta epäiltynä kuulusteltu Pekka Perä on Natusen tavoin syytettynä törkeästä ympäristön turmelemisesta, ja Perä kertoi poliisille, ettei tiedä käsiteltiinkö kaivoksen johtoryhmässä laisinkaan päätöstä varastoida raffinaattia kipsisakka-altaaseen.

Esitutkintapöytäkirjan mukaan Natunen oli tietoinen kipsisakka-altaan vuosien 2008 ja 2010 vuodoista, mutta ei siitä, että Talvivaara oli ilmoittanut viimeisimmän vuodon jälkeen Kainuun ELY-keskukselle lopettavansa vesien varastoinnin kipsisakka-altaaseen. Natunen kertoi kuulustelussa kuulleensa siitä tammikuussa 2013 – saatuaan jo potkut toimitusjohtajan paikalta.

Osastopäälliköiden pöytäkirjaan kirjattiin pumppaukseen liittyvän riskejä

Poliisi kysyi kuulustelussa Harri Natuselta, että tiedotettiinko hänelle osastopäälliköiden kokouksen pöytäkirjan mukaisesti 3.10.2012 raffinaatin pumppaukseen liittyvistä riskeistä, ja siitä, että pumppauksen riskiarviota tai -suunnitelmaa ei ole tehty. Natunen vastasi, että tiedottamisesta alkoi prosessi, jossa hän määräsi perusteellisen riskianalyysin tekemisen, ja antoi määräyksen pumppauksen lopettamisesta “jos riski on liian suuri otettavaksi”. Kuulustelussa hän kertoi, että osastopäälliköiden esille tuomista ympäristöriskeistä huolimatta hän ei päättänyt lopettaa pumppausta. Natunen kertoi poliisikuulustelussa keskustelleensa asiasta eri osastopäälliköiden ja johtoryhmäläisten kanssa, ja että keskusteluissa päädyttiin valittuun toimintamalliin.

Esitutkintapöytäkirjasta käy ilmi, ettei riskianalyysi (raffinaatin pumppauksesta kipsisakka-altaaseen) ehtinyt valmistua ennen marraskuista kipsisakka-altaan vuotoa vuonna 2012.

Esitutkintapöytäkirjasta käy ilmi, ettei riskianalyysi ehtinyt valmistua ennen marraskuista kipsisakka-altaan vuotoa vuonna 2012.

Harri Natunen vastasi poliisikuulustelussa myöntävästi kysymykseen toimitusjohtajan mahdollisuudesta päättää yksin raffinaatin pumppauksen lopettamisesta ja kipsisakka-altaan tyhjentämisestä. Natusen mukaan hänellä olisi ollut toimitusjohtajana valtuus päättää asiasta, ja olisi sen pystynyt tekemään. Natunen kertoi kuulustelussa, että sellaisen päätöksen tekeminen olisi siirtänyt kaivostoiminnan aloittamista ja merkittävän vedenkulutuksen käynnistämistä talven yli.

Poliisikuulustelussa Natunen kiisti syyllisyytensä rikolliseen menettelyyn sekä korvausvelvollisuutensa Talvivaaran ympäristörikosasiassa. Myös Perä on kiistänyt syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta.