Talvivaara-syytetyt sanovat toimineensa "erehdyksen vallassa"

Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnissä kaikki neljä vastaajaa kiistivät syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta. Toimitusjohtaja Pekka Perää syytetään erikseen myös ympäristön turmelemisesta. Hän kiistää myös tämän syytteen.

Talvivaara
Syyttäjät oikeussalissa.
Miia Roivainen / Yle

Kainuun käräjäoikeus on jatkanut keskiviikkona Kajaanissa entisellä opettajankoulutuslaitoksella harvinaisen laajan ympäristörikosoikeudenkäynnin käsittelyä, joka liittyy kaivosyhtiö Talvivaara Sotkamo Oy:n eli Talvivaaran kaivostoimintaa hoitaneen yhtiön toimintaan. Neljää Talvivaaran kaivosyhtiön johdossa olevaa ja toiminnasta vastaavaa henkilöä syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Syyttäjät vaativat, että heidät on tuomittava menettämään yhteisvastuullisesti Talvivaara Sotkamon kanssa valtiolle 13,3 miljoonaa euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä. Lisäksi selvitystilassa oleva Talvivaara Sotkamo on syyttäjien mukaan tuomittava 850 000 euron yhteisösakkoon.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Perä ja entinen toimitusjohtaja Harri Natunen sekä entinen kaivoksen johtaja ja osastopäällikkö kiistivät syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta ja vaativat niiden hylkäämistä kokonaisuudessaan. Pekka Perälle vaaditaan vähintään vuoden ehdollista vankeusrangaistusta ja entiselle toimitusjohtajalle Harri Natuselle vähintään kahdeksan kuukauden ehdollista vankeutta. Kaivoksella eri johtotehtävissä toimineelle entiselle kaivoksen johtajalle sekä osastopäällikölle vaaditaan myös ehdollisia vankeusrangaistuksia. Kaikille vaaditaan myös 60–80 päiväsakon oheissakkoja.

Talvivaarassa alkoi pioneeritoiminta

Keskiviikkona oikeudessa kuullaan neljän syytetyn vastaukset syytteisiin. Toimitusjohtaja Perä, entinen toimitusjohtaja ja osastopäällikkö viittaavat vastauksessaan muun muassa Fortum Oil Oy:n, nykyisen Neste Oil Oyj:n Naantalin öljynjalostamolla vuoden 2001 joulukuussa tapahtuneeseen öljyvahinkoon. Syyte nostettiin törkeästä ympäristön turmelemisesta, mutta kolme jalostamon henkilökuntaan kuulunutta tuomittiin tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta sakkorangaistuksiin.

Syytetyt toteavat yhteisessä vastauksessaan, että Talvivaara aloitti pioneerimenetelmään perustuvan kaivostoiminnan. Ympäristölupahakemusta edeltäneessä ympäristövaikutusten arvioinnissa eli YVA:ssa esitetyt sulfaatin ja natriumin pitoisuusarvot ja -laskelmat osoittautuivat jälkikäteen epätarkoiksi, vaikka käytössä oli parhaita asiantuntijoita. Lisäksi kolmikon vastauksen mukaan jäteveden mangaanipitoisuus johtui hallinto-oikeuden tekemästä ympäristöluvan muutoksesta.

Altaan vuodot vahinkoja, syytetyt toimineet "erehdyksen vallassa"

Vastaajien mukaan myös jätteiden käsittely on ollut ympäristöluvan ja lain mukaista. Myös kipsisakka-altaan rakenneratkaisut ja sen korottaminen ovat heidän mielestään olleet yksiselitteisesti ympäristöluvan mukaisia. Altaan vuodot ovat sen sijaan olleet ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja, joihin ei liity kenenkään laiminlyöntiä.

Vastaajien mukaan Talvivaara on myös ollut jatkuvan ja poikkeuksellisen laajan viranomaisvalvonnan alla.

Kolmen johtohenkilön vastauksessa todetaan myös, että mikäli vastaajien toiminta joltain osin täyttäisi törkeän ympäristön turmelemisen tunnusmerkistön, niin he ovat joka tapauksessa toimineet erehdyksen vallassa.

Rikoslaissa säädetään niin sanotusta kieltoerehdyksestä. Tekijä on siten rangaistuksesta vapaa, jos erehtymistä voidaan pitää ilmeisen anteeksiannettavana muun maussa lain sisällön erityisen vaikeaselkoisuuden takia. Tähän lain sisältöön rinnastuvana vastauksessa pidetään ympäristöluvan ja sen pohjalta muodostuvan oikeustilan vaikeaselkoisuutta.

Lain vaikeaselkoisuuteen rinnastettavana vastauksessa pidetään myös sitä, että viranomainen on antanut toiminnan jatkua ja siten toimintaa on vastaajien mukaan pidetty sallittuna.

Natunen vetoaa lyhyeen toimitusjohtaja-aikaansa

Entinen toimitusjohtaja Harri Natunen on kaivostekniikkaan erikoistunut diplomi-insinööri. Vastauksen mukaan hän oli vastuuasemassa Talvivaarassa vajaan vuoden verran, kun aloitti yhtiössä keväällä 2012, jolloin muun muassa jätevesien haitallisen korkeat sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuudet oli saatu jo laskemaan.

Natusen vastauksessa korostetaan, että hän ei ole osallistunut kaivoshankkeen suunnitteluun tai rakentamisvaiheen valvontaan, jolloin hänellä ei ole ollut mahdollisuuksia vaikuttaa päästöjen tasoon.

Perä: Hapanta metalliliuosta avolouhokseen pakottavasta syystä

Toimitusjohtaja Pekka Perää syytetään myös ympäristön turmelemisesta. Hän vaatii syytteen hylkäämistä, koska metallien talteenottolaitoksen happaman paluuliuoksen eli ns. raffinaatin pumppaaminen Kuusilammen avolouhokseen ei täytä kyseisen rikoksen tunnusmerkistöä.

Paluuliuosta pumpattiin avolouhokseen vuosien 2013–2014 vaihteessa vajaan kuukauden ajan, koska vastauksen mukaan siihen oli pakottava syy vakavien ympäristövahinkojen estämiseksi ja välttämiseksi.

Vastauksen mukaan Talvivaara on noudattanut tapahtumahetkellä voimassa olleen vanhan ympäristönsuojelulain mukaista pilaantumisen torjumisvelvollisuutta. Tilanne on vastauksen mukaan ollut poikkeuksellinen, sillä raffinaatin johtaminen takaisin liuoskiertoon olisi voinut aiheuttaa vakavan ympäristövahingon altaiden ylitulvimisen takia. Vastauksen mukaan toimitusjohtaja Perällä ei ollut niin sanottua toisintoimimismahdollisuutta.

Oikeus paneutuu seuraavaksi kirjallisiin todisteisiin. Vastaajia kuullaan henkilökohtaisesti kahden viikon kuluttua, jonka jälkeen aloitetaan todistajien kuuleminen. Käräjäoikeus toimittaa kaivosalueella katselmuksen syyskuun lopulla ja rikosjutun loppulausunnot annetaan sen jälkeen.

Päivitetty 5.8. klo 10:45: Korjaus: Pekka Perälle syyttäjä vaatii vähintään vuoden ehdollista vankeusrangaistusta, ei kymmenen kuukauden.