Konsultista Talvivaaran maanrakennuspäälliköksi – suunnitteli kipsisakka-altaan pohjaan kuivatusrakenteen

Talvivaaran ympäristörikosasiassa rikoksesta epäiltynä esitutkinnassa kuulusteltu maanrakennuspäällikkö kertoi työskennelleensä aiemmin Talvivaarassa ulkopuolisena konsulttina.

Talvivaara
Talvivaara ilmasta Paikkatietoikkuna -palvelussa
Paikkatietoikkuna

Poliisikuulustelussa rikoksesta epäiltynä kuulusteltu Talvivaaran maanrakennuspäällikkö kiisti syyllistyneensä ympäristörikokseen, eikä hänellä ole poliisille kertomansa mukaan ollut valtaa tai valtuuksia vaikuttaa kipsisakka-altaan rakenteisiin, sen käyttöön, veden varastointiin tai raffinaatin säilömiseen altaaseen.

Tiistaina alkaneen Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnin myötä julkiseksi tulleen esitutkintapöytäkirjan mukaan maanrakennuspäällikkö aloitti yhtiön palveluksessa syyskuussa 2008 suunnitteluinsinöörinä, ja työskenteli ennen sitä Talvivaaran suunnittelijana ja konsulttina Destian lukuun vuodesta 2006 alkaen. Hänen poliisikuulustelussa kertomansa mukaan kipsisakka-altaan johtourakka oli Destialla, joka vastasi altaan suunnittelusta, rakentamisesta ja valvonnasta. Ympäristöviranomaisten valvojana oli hänen mukaansa Infrasuunnittelu, joka oli niin sanottu riippumaton valvoja.

Suunnittelijana vastuu vain kipsisakka-altaan kuivatusrakenteesta

Esitutkinnan mukaan maanrakennuspäällikkö oli Destian suunnittelijana ja konsulttina Talvivaarassa työskennellessään vastannut yhdessä toisen suunnittelijan kanssa lokakuussa vuonna 2007 tehdystä ratkaisusta kipsisakka-altaan kuivatusrakenteesta, jonka johdosta kipsisakka-altaan pohjan alle rakennettiin louhesalaoja. Poliisikuulustelussa hän sanoi olleensa kipsisakka-altaan lähin suunnittelija käyden työmaalla parin viikon välein, mutta että hän ei sanojensa mukaan vastannut altaan rakentamisesta muutoin kuin louhesalaojan osalta. Maanrakennuspäällikkö ei osannut kuulustelussa sanoa, onko louhesalaoja ympäristölupahakemuksen tai -päätöksen mukainen.

Maanrakennuspäällikkö ei osannut kuulustelussa sanoa onko louhesalaoja ympäristölupahakemuksen tai -päätöksen mukainen.

Esitutkintapöytäkirjasta käy myös ilmi, että lopullinen altaan pohjarakenne on maanrakennuspäällikön mukaan suunnitelman mukainen lukuun ottamatta pysyväksi rakenteeksi jäänyttä kuivatusrakennetta eli louhesalaojaa. Hän sanoi poliisikuulustelussa, ettei perehtynyt ympäristölupaan kipsisakka-altaan osalta. Hän kertoi myös, ettei ollut mukana kipsisakka-altaan suunnittelussa, mutta on suunnitellut kaivoksen eteläisen selkeytysaltaan ja siihen liittyvän padon.

Syytteenä muun muassa laiminlyönnit kaivoksen suunnitteluvaiheessa

Syytteessä ympäristön törkeästä turmelemisesta ovat tiistaina alkaneessa oikeudenkäynnissä kaivosyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Pekka Perä, yhtiön entinen toimitusjohtaja ja nykyinen energiajohtaja Harri Natunen, useissa johtotehtävissä kaivoksella työskennellyt henkilö sekä osastopäällikkö. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.

Syytteet koskevat jo syyskuussa 2014 julkaistun syyttäjien tiedotteen mukaan Talvivaaran kaivoksen suunnittelu- ja tutkimusvaiheeseen sekä ympäristö- ja vesitalousluvan hakuun liittyviä toiminnanharjoittajan laiminlyöntejä, ja eri jätejakeiden käsittelyyn ja sijoittamiseen sekä kipsisakka-altaan rakentamiseen ja käyttöön liittyviä laiminlyöntejä sekä Talvivaaran kaivoksen hallitusti luontoon johtamia ja hallitsemattomasti luontoon päässeistä jätevesiä.