Talvivaaran purkuvedestä näytteet kerran viikossa – Nuasjärven vesikerroksia aiotaan seurata erityisen tarkasti

Talvivaarasta aletaan purkaa käsiteltyä jätevettä syyskuun aikana. Veden laatua ja sen vaikutuksia kohteena olevaan Nuasjärveen aiotaan seurata tarkasti. Purkuvettä seurataan sekä automaattimittareilla että vesinäytteiden perusteella.

Talvivaara
Talvivaaran jätevettä
Heikki Rönty / Yle

Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivoksen jätevesien purkuputki on tarkoitus ottaa käyttöön syyskuun aikana. Putkesta puretaan varsinkin aluksi runsaasti vettä Nuasjärveen, ja purkuveden vaikutuksia aiotaan seurata tarkasti.

Talvivaara sai aluehallintovirastolta ympäristöluvan purkuputkelle, jota pitkin Nuasjärveen lasketaan kaivosalueelta puhdistettuja jätevesiä. Juoksutettavan veden määrää ei ole rajoitettu. Sen sijaan veden mukana tuleville aineille on luvassa tarkat rajat.

Huolta ovat aiheuttaneet purkuvedessä tulevat raskasmetallit ja Nuasjärven syvänteiden mahdollinen suolautuminen. Metalleille ja suoloille on sekä raja-arvot vesinäytteissä että vuosittaiset kilomääräiset kiintiöt, joita enemmän aineita ei saa vedessä olla.

Luvasta tehdyt valitukset ovat vielä hallinto-oikeuden käsittelyssä, mutta valittaminen ei estä putken käyttöönottoa.

Talvivaara kertoo purkuputken tulevasta käyttämisestä sekä purkuveden ja sen vaikutusten tarkkailusta esityksessään purkuputken tarkkailusuunnitelmaksi. ELY-keskuksen hyväksynnän jälkeen tarkkailusuunnitelmasta tulee tarkkailuohjelma. Esitys on parhaillaan nähtävillä ja siihen voi jättää mielipiteitä. (siirryt toiseen palveluun)

Purkuveteen sekoitetaan järvivettä jo putkessa

Purkuputkeen johdetaan Talvivaarasta vettä, joka on käsitelty ympäristöluvan mukaiseksi Latosuon altaalla. Virtausta putkessa säädetään sekä lähtöpäässä pumppausasemalla että Nuasjärven rannassa putkessa olevilla kauko-ohjattavilla säätöventtiileillä.

Putken molempiin päihin asennetaan virtaus- ja painemittaukset, joiden perusteella putken virtaama voidaan säätää halutulle tasolle. Virtaamaa säädetään tehdasalueelta valvomosta automaatiojärjestelmällä. Mikäli veden laadussa havaitaan poikkeama, juoksutus voidaan keskeyttää järjestelmästä.

Vesi purkautuu Nuasjärven pohjassa ejektorista, eli laitteesta, joka sekoittaa kaivosalueelta tulevaan veteen järvivettä. Purkuvettä pitää ympäristöluvan mukaan laimentaa suhteessa 1:2, eli esimerkiksi 500 litraa purkuvettä kohti pitää veteen sekoittaa järvivettä 1 000 litraa eli yksi kuutiometri. Siten veden laatu pysyy ympäristöluvan mukaisena.

Päätökset virtaaman muutoksista tekee vesienhallinnasta vastaava henkilö, joka perustaa päätöksensä Latosuon altaalla tehtäviin mittauksiin ja veden laadun analyyseihin. Virtaamaa pyritään pitämään niin vakiona kuin mahdollista. Mutta käytössä olevilla kolmella virtausnopeudella, eli 0, 500 tai 1 000 kuutiometriä tunnissa, muutoksia joudutaan kuitenkin ajoittain tekemään, kertoo Talvivaara esityksessään tarkkailusuunnitelmaksi.

Purkuvettä tarkkaillaan automaattimittareilla ja käsinäytteenotolla

Purkuvettä aiotaan tutkia tiheästi. Talvivaara ottaa vedestä omaan käyttöönsä näytteitä joka päivä. Kaivoksen omaa laboratoriota ei ole akkreditoitu, joten tulokset ovat suuntaa antavia. Akkreditointi tarkoittaa pätevyyden toteamista standardien mukaisesti.

Purkuputken ympäristölupa määrää veden laadun tarkkailtavaksi näytteenotolla jokaisella sellaisella viikolla, jolloin vettä johdetaan purkuputkeen. Viikoittaiset näytteet ottaa kaivoksen henkilökunta. Kerran kuussa näytteet ottaa ulkopuolinen laboratorio.

Jatkuvatoimisia mitta-asemia sijoitetaan Nuasjärvelle kolme ja Jormasjärvelle yksi. Kultakin asemalta veden laatua mitataan noin metrin syvyydestä sekä 1–3 metriä pohjan yläpuolelta. Vedestä mitataan lämpötila, sähkönjohtavuus ja happamuutta kuvaava pH-luku.

Viikoittain analysoidaan

Lisäksi kuukausittain analysoidaan

lämpötila kiintoaine
sulfaatti (SO4)
kupari (Cu)
nikkeli (Ni)
sinkki (Zn)
uraani (U)
mangaani (Mn)
rauta (Fe)
natrium (Na)
kalsium (Ca)
magnesium (Mg)

alumiini (Al)
antimoni (Sb)
barium (Ba)
kadmium (Cd), liukoinen
koboltti (Co)
kromi (Cr)
elohopea (Hg), liukoinen
vanadiini (V)
lyijy (Pb)
kokonaisfosfori (P)
kokonaistyppi (N)
orgaaninen aines (CODMn)

Mitta-asemat pidetään toiminnassa yhtäjaksoisesti kaikkina vuodenaikoina lukuun ottamatta välttämättömiä huoltokatkoja. Mittalaitteet rekisteröivät dataa vähintään 10–24 kertaa vuorokaudessa. Jatkuvatoimista mittausta jatketaan Nuasjärvellä vähintään vuoden 2018 loppuun asti ja Jormasjärvessä 2017 loppuun asti. Jatkuvatoimisia mittareita pääsee aikanaan seuraamaan netissä.

Purkuveden leviämistä Nuasjärvessä sekä veden kerrostuneisuutta seurataan talvi- ja syyskerrostuneisuuskausina sekä kevät- ja syystäyskiertojen loppuvaiheessa kahden vuoden ajan purkuputken käyttöönotosta lukien. Mittaukset tehdään maaliskuussa, kesäkuussa, elokuussa ja lokakuussa.

Kasviplanktonia ja pohjaeläimiä tarkkaillaan Nuasjärvellä ja Rehjanselällä yhteensä viidessä pisteessä.

Pohjavesitarkkailuun otetaan Nuasjärvellä Isossa Selkäsaaressa, Pienessä Selkäsaaressa, Lamposaaressa ja Isossa Tahkosaaressa olevien talousvesikaivojen veden laatu. Kalojen metallipitoisuuksia tutkitaan ahvenista ja kuhista vuosina 2015 ja 2016. Sen jälkeen tutkimus toistetaan kolmen vuoden välein.

Talvivaara tarkkailee, ELY-keskus valvoo

Ympäristöluvan vaativat toiminnot, kuten Talvivaara ja sen purkuputki, ovat ELY-keskuksen valvonnan alaisia. Talvivaaran nyt esittämä tarkkailuohjelma auttaa viranomaista valvomaan, täyttääkö toiminta ympäristöluvan velvoitteet. Valvoja täydentää tarkkailua omalla näytteenotollaan ja hankkii tarvittaessa muutakin lisätietoa.