Julkisella sektorilla kiusataan enemmän kuin yksityisellä puolella

Suomalaiset arvioivat työkykynsä parantuneen viime vuosien aikana.

Kotimaa

Työpaikkakiusaaminen on yleisempää julkisella kuin yksityisellä sektorilla, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometristä. Kunnissa jopa puolet kyselyyn vastanneista kertoi työpaikallaan esiintyvästä kiusaamisesta.

Suurin osa työpaikkakiusaamista havainneista sanoo sitä esiintyvän toisinaan. Tavallisinta oli työtovereiden keskinäinen kiusaaminen. Kaikista barometrin vastaajista 37 prosenttia oli nähnyt tai kokenut kollegojen kiusaavan. Kolmen prosentin mielestä kiusaaminen oli jatkuvaa.

Esimiesten harjoittamaa kiusaamista oli havainnut vajaa neljännes barometriin vastanneista. Kahden prosentin mukaan esimiehet kiusaavat alituisesti.

Viidennes työolobarometrin vastaajista oli todistanut ja joka kymmenes itse kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään.

Työkyky on parantunut selvästi

Työolobarometrissä enemmistö vastaajista koki työkykynsä hyväksi tai erittäin hyväksi. Työn fyysisiin vaatimuksiin nähden työkyky oli erittäin hyvä noin joka toisella vastaajalla. Suhteessa työn henkisiin vaatimuksiin erittäin hyvä työkyky oli noin 40 prosentilla vastaajista.

– Arviot työkyvystä suhteessa työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin ovat viime vuosina olleet selvästi myönteisempiä kuin esimerkiksi 2000-luvun alussa, työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen sanoo.

Kehitys on samansuuntaista kaikenikäisillä, mutta eniten työkyky on parantunut 45–54-vuotiailla. Alle 35-vuotiaista 50–60 prosentilla työkyky on erittäin hyvä.

Kohtalaisen huonoksi työkykynsä kokevien määrä lisääntyy 45 ikävuoden jälkeen. Neljännes 55 vuotta täyttäneistä arvioi, että oma fyysinen työkyky on korkeintaan kohtalainen.

Työolobarometrin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2014 elo- ja syyskuussa tekemiin puhelinhaastatteluihin, joissa kyseltiin työasioista yhteensä yli 1700 julkisella ja yksityisellä sektorilla työskentelevältä ihmiseltä.