Purkuputken käyttö on alkanut Talvivaarassa – Terrafamen veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti

Terrafamen kaivokselta on aloitettu tiistaina johtamaan puhdistettuja vesiä purkuputken kautta Nuasjärveen.

Talvivaara
Talvivaaran purkuputki kulkee Nuasjärven pohjassa
Sanna Kähkönen / Yle

Terrafame Oy tiedotti tiistaina, että kaivokselta Nuasjärveen rakennetun purkuputken varsinainen käyttö on alkanut koekäyttövaiheen päätyttyä. Nuasjärveen johdetaan ympäristöluvan mukaisesti puhdistettuja ylimääräisiä vesiä joko 500 tai 1 000 kuutiometriä tunnissa.

Tiedotteessa todetaan, että putken kautta kulkeva vesi on sulfaatin osalta lupamääräyksien mukaista ja metallien osalta merkittävästi lupamääräyksiä parempaa.

Johdettavan veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti purkuputken alkupisteellä Latosuon altaalla. Kaivoksen päässä veden laatu varmistetaan Terrafamen omalla näytteenotolla kaksi kertaa vuorokaudessa. Lisäksi purkuputkilinjassa jatkuvatoimiset anturit mittaavat veden pH-arvoa, virtaamaa sekä sähkönjohtokykyä.

Mikäli veden laadussa ilmenee poikkeamia, sen johtaminen Nuasjärveen keskeytetään välittömästi.

Puolestaan Nuasjärvellä mitataan jatkuvasti järviveden laatua vesinäyttein ja kenttätutkimuksin, jotka kuuluvat ympäristöluvan mukaiseen velvoitetarkkailuun. Ulkopuolinen toimija Ramboll Finland Oy hoitaa tarkkailun.

Ympäristöluvan mukaisesti Nuasjärveen on asennettu kolme jatkuvatoimista mittalaitetta ja Jormasjärveen yksi mittalaite, jotka mittaavat järviveden pH:n, sähkönjohtokyvyn ja lämpötilan sekä alus- että päällysvedestä. Näitä mittauksia toteuttaa ulkopuolinen asiantuntijayritys A-Lab Oy.

Nuasjärven purkupisteellä, noin kaksi kilometriä rannasta, vesi laimennetaan putken päässä sekoittamalla jatkuvasti kaksi osaa järvivettä yhteen osaan purkuputken vettä. Näin järveen päätyvän veden pitoisuudet ovat noin kolmannes purkuputken lähtöpisteellä mitatuista arvoista.

Nuasjärven mittalaitteiden mittaustiedot julkaistaan Terrafamen verkkosivuilla. Tuloksissa on neljän vuorokauden viive, joka johtuu tuloksien varmentamisesta ennen julkaisua.

Vesimäärä kaivosalueella kasvaa välipäätöksen johdosta

Purkuputki on Terrafamen mukaan edellytys sille, että kaivoksen Talvivaaran aikaisesta toiminnasta aiheutunut, kaivosalueella olevista ylimääräisistä vesistä johtuva ongelma voidaan hoitaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Purkuputkea koskevasta luvasta valitettiin, ja Vaasan hallinto-oikeus päätti välipäätöksessään puolittaa putkesta johdettavien vesien sulfaattikiintiön 1 000 tonniin kuukaudessa. Päätös tarkoittaa Terrafamelle, että vesimäärä kaivosalueella tulee hieman kasvamaan vuoden loppuun mennessä. Vesien varastoinnin riskitasoa ei näin ollen päästä syksyllä alentamaan aiemmin suunnitellussa aikataulussa.

Kiintiö on voimassa, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut asian, minkä se on ennakoinut tekevänsä tämän vuoden loppuun mennessä.

Mikäli tilanne jatkuu ensi vuoden puolelle, keväällä 2016 todennäköisesti kaivoksella jouduttaisiin turvautumaan ylimääräisiin puhdistetun veden juoksutuksiin kaivosalueen vanhoja purkureittejä pitkin.

Tämänhetkisellä purkuvesien sulfaattipitoisuudella purkuputken täysimääräinen käyttö tarkoittaisi sulfaattikuormitusta, joka olisi noin 1 500 tonnia kuukaudessa.