Valiokunta yksimielinen eläkeiän nostosta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa torstaina antamassaan mietinnössä olevansa yksimielinen eläkeiän nostamisesta työurien pidentämiseksi. Valiokunta toteaa, että eläkeiän noustessa työpaikoilla on panostettava aiempaa enemmän työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon.

Kotimaa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on yksimielinen hallituksen esityksestä, joka noudattelee työmarkkinakeskusjärjestöjen aiemmin tekemää sopimusta seuraavaksi työeläkeuudistukseksi. Vanhuuseläkeiän alaraja nousee esityksen mukaan asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen.

Muutos koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeiän alaraja sidotaan elinajan odotteeseen vuodesta 2030 alkaen. Tarkoituksena on, että eläkeajan ja työssäoloajan välinen suhde pysyisi samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkeiän muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä.

Uudistuksen tarkoituksena on pidentää työuria. Uudistuksella halutaan valiokunnan mukaan myös turvata kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää vanhuuseläkeiän nostamista välttämättömänä ja samalla myönteisenä sitä, että vuoden 2005 uudistuksessa luotu mahdollisuus joustavaan eläkeikään säilytetään.

Valiokunta kuitenkin toteaa, että työurat eivät pitene ainoastaan nostamalla vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Valiokunta korostaa, että eläkeiän noustessa työpaikoilla on entistä enemmän panostettava työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon ja hyödynnettävä työjärjestelyjen tuomia mahdollisuuksia.