Nyt se on julki: näin Finnpulpin miljardiluokan sellutehdas vaikuttaisi ympäristöön

Jos Kuopioon rakennetaan suunniteltu miljardiluokan sellutehdas, sen vaikutukset näkyvät erityisesti vesistössä. Kyselyn mukaan hieman yli puolet lähialueen asukkaista kannattaa hanketta.

talous
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.Pöyry

Kuopioon suunnitellun miljardiluokan sellutehtaan ympäristöselvitys ja uudet havainnekuvat ovat valmistuneet.

Pöyry Finland Oy:n tekemän selvityksen mukaan Finnpulpin ympäristövaikutukset vesistöön, ilmaan ja meluun ovat hallittavissa. Tehtaan myötä Kelloselkään kohdistuu aiempaa enemmän rehevöitymistä, mutta Kallaveden ekologinen vesistöluokitus säilyisi asiantuntijoiden kuten biologien ja geologien mukaan jatkossa hyvänä.

Tehtaan rakentaminen saattaa aiheuttaa muun muassa Kallaveden kiintoainepitoisuuden ja sameuden lisääntymistä tilapäisesti. Vesistöön voi joutua ruoppauksen myötä myös varastoituneita ravinteita ja haitta-aineita. Samalla pohjaeläimistö ja vesikasvillisuus voivat kadota väliaikaisesti ruoppausalueelta.

Selvityksen mukaan eläimistön toipuminen ennalleen kestäisi 1–5 vuotta.

Jätevedet heikentävät vesistön happitilannetta

Varsinaisesta tehtaan toiminnasta vesistöön aiheutuu jonkin verran jäte- ja jäähdytysvesikuormitusta. Ne näkyvät erityisesti Kelloselällä, jossa jätevettä kertyy alusveteen talvikausina. Myös lähirantojen limoittuminen ja vesikasvillisuus lisääntyy, mutta sinilevähaittoja ei alueelle aiheudu.

Jätevedet heikentävät selvityksen mukaan vesistön happitilannetta, mikä puolestaan heikentää syyskutuisten kalalajien elinolosuhteita pääasiassa Kelloselällä, ja vähäisesti myös eteläpuolisella Kallavedellä.

Selvityksen mukaan alueella ei ole poikkeuksellisen arvokasta tai suojeltavaa luontoa tai eliöstöä, mutta jatkossa Kelloselän jääolosuhteet heikkenevät talvisin. ilmanlaatuun biotuotetehdas vaikuttaa vain vähäisesti.

ELY-keskus on aiemmin arvioinut, että tehdas on merkittävä vesistön kuormittaja. ELY-keskuksen mukaan nyt on tehtävä yhteisselvitys, johon kuuluu myös muun muassa Savon Sellun kuormitukset. Koko kuormitus on selvitettävä, jotta voidaan arvioida, kuinka uusi sellutehdas voi vaikuttaa Kallaveden tilaan.

Puolet lähialueen asukkaista kannattaa hanketta

Tehdasalue nostaa lisäksi jonkin verran melutasoja Sorsasalon alueella ja Virtasalmen rannalla olevassa asuin- ja virkistysalueella. Sorsasalossa lähimpien asuin- ja loma-asuinrakennusten kohdalla keskiäänitaso voi ylittää 50 desibeliä päiväaikana tehtaan rakentamisen aikana. Myös kasvava liikenne nostaa hieman melutasoja alueella.

Finnpulpin julkistamat havainnekuvat näyttävät, minkä kokoluokan tehtaasta on kyse. Aikaisemmin paikallinen kyläyhdistys teetti omat havainnekuvansa Sorsasaloon suunnitellusta tehtaasta. Yhdistys halusi näyttää kuvilla tehtaan mittasuhteet ja sen, miltä tehdas näyttäisi eri tarkastelupisteistä. Yhdistyksen teettämiin havainnekuviin voi tutustua täällä.

Selvityksen toteutti Pöyry Finland Oy. Asiantuntija-arvioiden lisäksi selvityksessä on kuultu alueen asukkaita. Vastaajista hanketta piti kannatettavana 51 prosenttia vastaajista. Mielipiteeseen vaikutti paljon etäisyys tehtaasta. Alle kilometrin etäisyydellä asuvista ainoastaan 15 prosenttia kannatti hanketta, kun taas yli viiden kilometrin päässä asuvista jopa 81 prosenttia kannatti hanketta.

Asukaskyselyyn vastauksia tuli runsaat 300.

Tehtaan tuotannon on tarkoitus alkaa vuonna 2019, vuoden 2018 lopulla alkavien testausten ja koeajojen jälkeen. Täydessä tuotantokapasiteetissa tehdas on suunnitelmien mukaan vuonna 2021.

Finnpulpin tehdas lisää havukuitupuun käyttöä vuosittain noin 6,7 miljoonaa kiintokuutiometriä. Suurin osa puuraaka-aineesta hankitaan suomalaisista metsistä.