Heikko pohjamaa on asfaltin surma

Päällysteet urautuvat ja vaurioituvat nopeimmin teillä, jotka sijaitsevat heikolla pohjamaalla. Teräsverkkorakenteella vahvistetut tiet ja paksummat päällysteet hidastavat tien vaurioitumista. Tiedot käyvät ilmi PEHKO-projektin tuloksista. Projektissa tutkittiin päällystettyjä teitä Lapissa ja Keski-Suomessa.

liikenne
Kulunutta asfalttia
Timo Nykyri / Yle

Liikennevirasto, Lapin ja Keski-Suomen ely-keskukset ja Roadscanners Oy aloittivat "Päällysteiden Ennakoivan Hoidon ja Kunnostuksen Ohjelmointi" PEHKO 2015–2025 –projektin vuoden 2015 alussa. Tähän mennessä on Lapin ja Keski-Suomen pilottialueiden päällystetyt tiet tutkittu kattavasti muun muassa TSD-, maatutka ja laserskanner – menetelmillä. Niiden avulla on saatu tarkkaa tietoa teiden pohjamaan laadusta, rakennekerrosten - ja päällysteiden vahvuuksista, tierakenteiden kantavuuksista ja kuivatuksien toimivuudesta.

Pilottialueisiin kuuluu Lapissa päällystetty tiestö Kemin hoidon urakka-alueella ja valta- ja kantatiet Rovaniemen urakka-alueella. Keski-Suomessa pilottialueena on Karstulan hoidon urakka-alueen päällystetty tiestö Keski-Suomen luoteisosassa. Pilottialueilla tavoitteena on muun muassa kasvattaa päällysteiden käyttöikää eli pienentää päällysteiden ylläpidon kustannuksia merkittävästi.

Alustavien tutkimustulosten mukaan nopeimmin urautuvat ja vaurioituvat päällystejaksot ovat alueella, jossa tie sijaitsee heikolla pohjamaalla. Tulokset osoittavat myös sen, että teräsverkkorakenteella vahvistettuna vastaavat kohteet ovat toimineethyvin. Myös päällysteen vahvuus vaikuttaa merkittävästi sen käyttöikään. Paksumpi päällyste kestää paremmin uusien, raskaampien rekkojen kuormituksen.

Selvitysten mukaan pilottialueilla on tiejaksoja, jotka ovat vielä tällä hetkellä suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta vaurioituvat nopeasti ellei niitä vahvisteta. Tällaisia jaksoja Lapissa on Rovaniemellä kantatie 81 ja osia kantatiestä 79 ja Karstulassa kantatie 77. Huonossa kunnossa ovat Keski-Suomessa myös tiet 648 ja 58 ja niille ollaan parhaillaan laatimassa korjaussuunnitelmaa. Lapissa maantie 924 Simossa vaatii korjaamista, sillä se ei kestä raskaita rekkoja. Korjauskustannukset nousevat huomattavasti ellei näitä vaurioitumassa olevia tiejaksoja korjata pikaisesti, todetaan Lapin ja Keski-Suomen ely-keskusten yhteisessä tiedotteessa.

PEHKO 2015 – 2025 –projektin alustavat tiedot vahvistavat aiempia tutkimustuloksia siitä, että etenkin teiden hyvällä kuivatuksella saavutetaan merkittäviä säästöjä päällysteiden ylläpitokustannuksissa. Ensi vuonna kilpailutettavissa Karstulan ja Kemin hoidon alueurakoissa tarkistetaan kuivatuksen hoidon vaatimuksia yksityisteiden liittymien kuivatuksessa ja talvihoidon käytännöissä. Keväällä lumivallien madaltamista ja sohjo-ojien tekemistä aikaistetaan merkittävästi, jotta lumesta sulava vesi ei pääsisi imeytymään tierakenteeseen ja vaurioittamaan sitä. Samalla polannejään määrä tien reunassa vähenee ja lisää näin liikenneturvallisuutta.