Kittilä suunnittelee tiukennuksia kultakaivoksen päästöihin

Kittilän kunnan vs. ympäristösihteeri Pekka Nyman vaatii tiukennuksia Agnico Eagle -yhtiön kultakaivoksen päästörajoihin. Ympäristösihteerin mukaan kaivoksen vesien puhdistamistarpeesta ja vesitaseen ongelmista on huomautettu säännöllisesti, mutta lausuntoja ei ole otettu huomioon päätöksiä tehtäessä.

luonto
Kuorma-auto Kittilän kultakaivoksella lokakuussa 2015.
Uula Kuvaja / Yle

Kittilän kunnan ympäristösihteeri Pekka Nyman esittää kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle, että Kittilän kaivoksen ympäristö- ja vesitalousseurannasta saadut uudet tiedot osoittavat, että kaivoksen ympäristölle on tapahtunut muutoksia kaivoksen avaamisen jälkeen.

Kaivoksella on voimassa ympäristö- ja vesitalouslupa, joka ei aseta raja-arvoja ympäristöön päästettäville haitta-aineille, jotka pilaavat ympäristöä.

Nymanin mukaan ympäristönsuojeluviranomainen on lausunut kaivoksen vesien puhdistamistarpeesta ja vesitaseen ongelmista säännöllisesti, mutta lausuntoja ei ole otettu huomioon päätöksiä tehtäessä. Ympäristönsuojeluviranomainen ei ole valittanut lupapäätöksistä vaan on luottanut siihen, että kaivos hoitaa ympäristön tilaa niin, ettei pilaantumista tapahdu.

Kaivoksen toiminta-aikana mittavimmat ympäristöntilan selvitykset ovat Vesistö- ja kalatalousraportti 2014, Pohjaeläinseuranta 2014, Piileväseuranta 2014, Bioindikaattoriselvitys 2015, Melumittaukset 2014, Sähkökoekalastusraportti 2014, Ympäristönsuojelun raportti 2014 ja Pohjavesitarkkailuraportti 2014.

Lisäksi GTK:lta on valmistunut kaksi tutkimusta Seurujoesta vuonna 2015: "Kittilän kaivoksen käsiteltyjen kuivatus- ja prosessivesien vaikutukset kaivoksen alapuolisessa vesistössä" ja "Joen vesitaseen ja virtauksen vaikutus aineiden sekoittumisessa ja laimenemisessa Kittilän kaivoksen alapuolisessa vesistössä".

Ympäristösihteeri: Kaivokselle selvät päästörajat

Nymanin mukaan nämä tutkimukset kertovat, että kaivos pilaa ympäristöä ympäristöluvista poiketen, ja on syytä ryhtyä toimiin ympäristön tilan parantamiseksi.

Esimerkiksi pintavalutuskenttien lisääntynyt suolapitoisuus liuottaa pintavalutuskentiltä niihin sitoutuneita aineita jokeen. Kaivoksen vesitase ei ole hallinnassa ja yhdessä nämä aiheuttavat vesiympäristölle ja ekologialle haitallisia muutoksia.

Kittilän kunnan ympäristösihteeri Pekka Nyman esittää kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle, että se pyytää Lapin ELY-keskusta ryhtymään toimiin asian korjaamiseksi. Vesistöön päästettävien vesien kokonaispitoisuudelle on määrättävä rajat, jotta ympäristön pilaantuminen saadaan loppumaan:

  • Kloridi 30 tn/v
  • Sulfaatti 1 000 tn/v
  • Antimoni 100 kg/v
  • Alumiini 20 kg/v

Nymanin esityksen mukaan yhtiö on velvoitettava puhdistamaan saastunut pohjasedimentti Seurujoessa. Lisäksi kaivoksen Natura-arviointi on uudistettava, sillä nykyiset vaikutukset ovat suuremmat ja laajemmalle leviävät kuin mitä voimassa olevassa arvioinnissa oletettiin.

Asia pöydälle

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnan oli tarkoitus päättää ympäristösihteeri Nymanin esityksestä torstaina, mutta asia jätettiin pöydälle ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.

Lautakunnan puheenjohtaja Reijo Tiensuu sanoo, että Kittilän kultakaivokselta on saatu selvityksiä, joihin ei ehditty perehtyä ennen kokousta. Asiaan palataan sen jälkeen, kun lautakunnan jäsenillä on ollut aikaa tutustua selvityksiin.

Korjattu klo 11:54 ympäristösihteeri Petri Nieminen (joka on virkavapaalla) vs. ympäristösihteeri Pekka Nymaniksi