Kunnilla ankara vastuu koulutapaturmista: Katso vastaukset kymmeneen kysymykseen

Kunta ei voi jättää kouluaikana sattuneen tapaturman hoitokuluja korvaamatta, vaikka oppilas olisi laiminlyönyt esimerkiksi kypärän käyttämisen jääkiekkopelissä. Esitimme asiantuntijalle kymmenen kysymystä koulutapaturmista.

Kotimaa
Kahdeksasluokkalaiset tytöt pukevat luistimia jääkentän reunalla.
Matti Kauvo / Yle

Jos lapselle sattuu koulupäivän tai -matkan aikana tapaturma, kannattaa huoltajan olla tarkkana. Mikäli vamma alkaa myöhemmällä iällä oireilla, saattaa kunta olla yhä velvollinen maksamaan hoitokuluja. Ohjeiden vastainen toiminta tai puutteellinen kirjaaminen voivat hankaloittaa etuuksien saamista.

Joissakin kouluissa on todettu, että koulutapaturman ensihoidon tulee olla annettu julkisessa terveydenhuollossa, jotta hoitokulut voidaan korvata. Mistä tämä johtuu?

Kunta vastaa kustannuksista, joten sillä on myös toimivalta päättää missä hoito toteutetaan. Tapaturman sattuessa kunnan edustaja keskustelee tarvittaessa oppilaan huoltajan kanssa hoidon järjestämisestä ja sen kustannusten maksamisesta.

Millaisten edellytysten pitää täyttyä, jotta hoito kustannetaan?

Kunta opetuksen järjestäjänä vastaa koulussa, koulumatkalla tai koulun majoituksessa sattuneen tapaturman hoidon kustannuksista riippumatta siitä, onko tapaturma aiheutunut kunnan toiminnasta tai laiminlyönnistä taikka onko kyseessä muutoin sattunut tapaturma. Opetuksen järjestäjän vastuu on tuottamuksesta riippumatonta vastuuta.

Kun korvaamisesta on säädetty lailla, ovatko esimerkiksi vanhempien lapsilleen omalla kustannuksellaan ottamat tapaturmavakuutukset kouluaikana voimassa?

Kunnan velvollisuus rajoittuu henkilövahinkoihin ja niistä aiheutuvien hoidon kustannuksiin. Hoidon kustannuksina maksetaan tapaturman hoidon välittömiä kustannuksia, kuten lääkärinpalkkioita, hoito- ja sairaalamaksuja. Jos oppilaan huoltajat haluavat hoitoa enemmän kuin mitä kunnan korvausvastuuseen kuuluu, riippuu perheen vakuutussopimuksen sisällöstä, mitä sen mukaan tulee korvattavaksi.

Voiko kunta vetäytyä korvausvelvollisuudesta, jos oppilas ei ole käyttänyt esimerkiksi liikuntatunnilla jääkiekkoa tai -palloa pelatessaan kypärää?

Ei voi. Kunnalla on aina ensisijainen vastuu. Opettajilla on velvollisuus huolehtia tarvittavien suojavarusteiden käyttämisestä.

Kuinka pitkään kunnan korvausvelvollisuus on koulutapaturman jälkeen voimassa?

Vastuu on voimassa niin kauan kuin voidaan osoittaa, että hoidon tarve johtuu koulutapaturmasta. On tilanteita, että opetuksen järjestäjän on tullut korvata hoidon kustannuksia useiden vuosien kuluttua opetuksen päätyttyä.

Katkeaako kunnan korvausvastuu koulutapaturmasta, jos vahingon kärsineen kotikunta vaihtuu?

Ei katkea. Vastuu on sillä opetuksen järjestäjällä, jonka toiminnassa tapaturma on sattunut niin kauan kuin koulutapaturman ja hoidontarpeen välillä on syy-yhteys.

Entä jos kunta lakkaa olemasta, esimerkiksi kuntaliitoksen takia?

Jos kyse on kuntaliitoksista, vastuu siirtyy kuntarakennelain mukaan uudelle kunnalle.

Jos oppilas koulutapaturman seurauksena menehtyy, mitä tällöin korvataan?

Perusopetuslain mukaan korvataan vain tapaturman hoidon kustannukset. Tilanne jää tapauskohtaisesti arvioitavaksi mm. vahingonkorvauslain mukaisesti.

Miten sote-uudistus vaikuttaa koulutapaturmien hoitoon?

Perusopetuslain mukainen vastuu säilyy niin kauan kuin laissa niin säädetään. Jää nähtäväksi, miten sote-uudistus tulee vaikuttamaan käytäntöihin.

Miten tapaturmista aiheutuvat kustannukset maksetaan? Kuinka paljon kunnilla on tätä varten omia vahinkorahastoja? Tai sopimuksia vakuutusyhtiöiden kanssa?

Näppituntumani mukaan kunnat ovat pääsääntöisesti ottaneet siltä varalta vakuutuksen. Jos vakuutusta ei ole, kunta maksaa hoitoa vaativan tapaturman sattuessa lain vaatimat kustannukset itse.

Kysymyksiin vastasi Kuntaliiton kehittämispäällikkö Marja Lahtinen.