Boliden Kokkola valmistelee vaarallisten aineiden kaatopaikan laajentamista merelle

Boliden on käynnistänyt ympäristönvaikutusten arviointiohjelman nykyisen kaatopaikkansa mittavasta laajennuksesta. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään alueen laajentamista merelle.

Kotimaa
Kuva Bolidenin nykyisestä vaarallisten aineiden kaatopaikasta
Boliden

Boliden Kokkolalla on suurteollisuusalueella 60 hehtaarin kokoinen vaarallisten aineiden kaatopaikka. Nykyinen tila riittää jätteiden varastointiin vielä 20 vuodeksi, mutta yhtiö haluaa aloittaa hyvissä ajoin suunnitelmat alueen laajentamiseksi, koska lupaprosessi tulee viemään paljon aikaa. Kaatopaikka on otettu käyttöön 1969, sen rakenteet uusittiin vuosituhannen vaihteessa.

Alueelle sijoitetaan sinkkitehtaan rautapitoista jarosiittia eli rautasakkaa ja rikkirikastetta, viereisen tehtaan Freeport Cobalt Oy:n prosessisakkaa sekä pienempiä määriä muita kiinteitä jätteitä suurteollisuusalueelta. Vuodessa jätettä kertyy märkäpainoltaan noin 500 000 tonnia.

Nyt käynnistyneessä ympäristönvaikutusten arviointiohjelmassa tutkittavan VE1-vaihtoehdon mukaan kaatopaikkaa laajennettaisiin 40 hehtaaria merelle. VE2a- ja VE2b- vaihtoehdot käsittävät molemmat 30 hehtaarin laajennukset nykyisen alueen viereen. VE3-vaihtoehdossa tutkitaan puolestaan nykyisen kaatopaikan penkereiden massiivista korotusta. Lisäksi lasketaan VE0-vaihtoehto eli jos laajennus jätetään tekemättä.

Luonnonsuojelualue rajana

Hankealue sijaitsee lupaprosessin kannalta hankalassa paikassa. Alue rajautuu sekä Natura 2000 -alueeseen että luonnonsuojelualueeseen. Lisäksi VE2b-vaihtoehto ulottuu jopa Harriniemen pohjavesialueen päälle.

YVA-ohjelmassa todetaankin, että VE2b voi osoittautua toteuttamiskelvottomaksi, mutta se huomioidaan YVA-menettelyssä, jolloin sen ympäristövaikutukset ja toteuttamiskelpoisuus tulevat arvioiduksi. VE2b:n etuna olisi sen pidempi käyttöikä.

Alueen rajoittuminen mereen asettaa omat haasteensa, mutta nykyinenkin kaatopaikka on rakennettu osin meren päälle.

Mereen laajennettavalle alueelle läjittämistä on jo tutkittu

Boliden on vuonna 2007 tutkinut, millaisia teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä on laajentaa jätealuetta meren päälle. Ympäristön kannalta parhaaksi osoittautui läjittäminen veden päälle, eikä muita vaihtoehtoja nyt tutkita.

Merelle tehtävä laajennus rajoittuisi niin sanottuun pommisaareen eli alueeseen, johon on läjitetty syväväylältä ruopattuja maamassoja. Laajennus meren päälle vaatisi massiivisia maansiirtotöitä. Puhtaita ylijäämämaita tai ruoppausmassoja tarvittaisiin noin 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi louhepenkereeseen kuluisi 290 000 kuutiota louhetta ja soraa kuluisi 360 000 kuutiota HDPE-kalvon molemmin puolin.

Nykyisen jätealueen korkeus merenpinnasta vaihtelee 5–27 metriin (NN). Nykyinen ympäristölupa sallii sen kohottamisen 40 metriin. Penkereiden korottaminen aina 60 metriin saakka (VE3) toisi alueelle 15 vuotta lisää käyttöikää.

Pitkä lupaprosessi edessä

Nyt käynnistyneen ympäristönvaikutusten arviointiohjelman ensimmäisessä vaiheessa yleisö pääsee sanomaan, arvioidaanko hankkeen ympäristövaikutuksia riittävällä tavalla.

YVA-ohjelma on nähtävillä 24.2.–13.4.2016. Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 13.4.2016 klo 15.00 mennessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Boliden järjestää arviointiohjelmasta kaikille avoimen yleisötilaisuuden tiistaina 15.3.2016 klo 17.30 Villa Elbassa Kokkolassa.