Järvitaimen esti turvetuotannon Saarijärvellä

Korkein hallinto-oikeus ei salli turvetuotantoa Paajalansuolla, Saarijärvellä. KHO arvioi, että turvetuotanto aiheuttaisi vakavaa vaaraa Moksinjoen erittäin uhanalaiselle järvitaimenelle. KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätökset ja hylkäsi Vapo Oy:n tuotantohakemuksen.

Kotimaa
Turvetta nostetaan.
Jori Asikainen / Yle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt Vapolle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan turvetuotantoon Paajalansuolla Saarijärven reitin vesistöalueella. Alueen koko on 136 hehtaaria.

Vaasan hallinto-oikeus määräsi myöhemmin Paajalansuon turvetuotantoalueen kuivatusvedet puhdistettavaksi kemiallisesti ja jälkineutraloinnilla ympärivuotisesti.

Korkein hallinto-oikeus puolestaan arvioi, että turvetuotanto Paajanlansuolla aiheutuisi hallinto-oikeuden lupamääräyksillä vakavaa vaaraa Moksinjoen erittäin uhanalaiselle järvitaimenelle ja merkittävää ympäristön pilaantumista.

Moksinjoen taimen on ainoa tällä hetkellä tunnettu perinnöllisesti eriytynyt vaeltamaton kanta Saarijärven reitillä. Taimenkanta on nykyisin heikko ja sen luontainen lisääntyminen on ollut vähäistä jo pitkään.

Vedenlaatu Moksijoessa heikentynyt

Kannan heikentymiseen ovat vaikuttaneet muun muassa uittoperkaukset ja valuma-alueen ojitukset ja niistä seurannut veden laadun heikkeneminen. Nykyisellään Moksinjoen veden happamuus heikentää taimenen lisääntymisolosuhteita joella.

ELY-keskus on määrittänyt Moksinjoen kalastusasetuksen mukaiseksi lohi- ja siikapitoiseksi vesistöksi. Järvitaimen on todettu Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa vuonna 2010 erittäin uhanalaiseksi napapiirin eteläpuolella.

Vapo Oy on totesi vastaselityksessään saaneensa hyviä käyttökokemuksia kemiallisen puhdistuksen ympärivuotisesta toimivuudesta. KHO:n mukaan kuivatusvesien pH-arvoihin voi liittyä huomattavia epävarmuuksia muuttuvissa virtaamatilanteissa esimerkiksi sulamistapahtumissa ja rankkasateiden aikana. Alhainen pH ja erityisesti pH-arvon nopea vaihtelu on tuhoisaa vesieliöstölle.

KHO toteaa, että hallinto-oikeuden aikaisemmassa päätöksessä ei ole selvitetty kuinka kuivatusveden pH:n suuri ja nopea vaihtelu kyettäisiin estämään poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa.

Paajalansuon lupa-asiaa ei palauteta aluehallintovirastolle, koska Vapo on hallinto-oikeudessa muuttanut hakemustaan. KHO:n mukaan tästä syystä myös aluehallintoviraston päätös on kumottava ja Vapon hakemus hylättävä.