Korkein oikeus palautti puukartelliriidan Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi

Kartelliriita koskee hintakartelliin perustuvia yksityisen metsänomistajan korvausvaatimuksia Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso Oyj:ltä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä.

talous
Kaadettuja puita pinossa.
Antti Karhunen / Yle

Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan päätöksellä palauttanut Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi asian, joka koskee hintakartelliin perustuvia yksityisen metsänomistajan korvausvaatimuksia Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso Oyj:ltä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä.

Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt yksityisen metsänomistajan metsäyhtiöitä vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen sillä perusteella, että käräjäoikeuden mukaan kanneoikeus asiassa oli vanhentunut. Metsänomistajan kanne koski metsäkauppoja, joissa tämä katsoi kärsineensä taloudellista vahinkoa metsäyhtiöiden puun hinnoista sopiman hintakartellin takia.

Helsingin hovioikeus katsoi metsänomistajan valitukseen antamassaan tuomiossa puolestaan, että kanneoikeus ei ollut vanhentunut, ja palautti asian takaisin käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Metsäyhtiöt valittivat ratkaisusta KKO:een, joka myönsi asiassa valitusluvan.

KKO:n päätöksen mukaan metsänomistajan vaatimukset eivät olleet vanhentuneita siltä osin kuin niihin soveltui 1.10.1998 voimaan tullut kilpailunrajoituslain muutos. Päätöksen mukaan viiden vuoden kanneaika ei ollut alkanut ennen kuin metsänomistaja oli voinut saada kattavat tiedot kartelliepäilystä. Nämä tiedot hänellä oli mahdollisuus saada Kilpailuviraston markkinaoikeudelle 21.12.2006 tekemän seuraamusmaksuesityksen ja sitä koskevan uutisoinnin perusteella.

Siltä osin kuin metsänomistajan vaatimukset perustuivat ennen lainmuutoksen voimaantuloa sovittuihin puukauppoihin, vaatimuksiin sovellettiin vanhentumislakiin perustuvaa kolmen vuoden vanhentumisaikaa. KKO katsoi tämän vanhentumisajan alkaneen 21.12.2006 ja kun kanne oli tullut vireille 20.12.2011, vaatimukset olivat tältä osin vanhentuneita.

Metsäyhtiöt ovat hakeneet valituslupaa KKO:lta myös kahdessatoista muussa puukartellin liittyvässä vahingonkorvausasiassa. Kyseessä olevien muiden asioiden osalta valituslupa-asian käsittely jatkuu nyt annetun ratkaisun jälkeen.