Koe uusi yle.fi

Mustavaaran kaivos sai ympäristöluvan

Mustavaaran mahdollisesti uudelleen avattava vanadiinikaivos Posion ja Taivalkosken rajalla on saanut ympäristö- ja vesitalousluvan. Aluehallintoviranomainen määräsi jäteveden vanadiini-, kupari- ja kiintoainepitoisuuksille raja-arvot. Kaivosalueelta johdetaan käsiteltyjä jätevesiä Iijoen vesistöön.

Kotimaa
Mustavaaran kaivos Taivalkoski
Taivalkosken Mustavaaran 1980-luvulla suljettu vanadiinikaivos saattaa avautua tuotannolle uudelleen lähivuosina.Ensio Karjalainen / Yle

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä on annettu jäteveden vanadiini-, kupari- ja kiintoainepitoisuuksille raja-arvot sekä vanadiinille ja kuparille vuosikuormitusraja-arvot. Myös typpipäästöille on asetettu enimmäispäästöarvot.

Kaivoksen on maksettava 6 000 euron vuotuinen kalatalousmaksu kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kaivosalueelta johdettaisiin käsiteltyjä jätevesiä Iijoen vesistöön reittiä Lavotjoki-Sirniönjoki-Unijoki-Kynsijärvi-Kynsijoki-Kostonjärvi.

Myönnetty vesitalouslupa koskee veden ottamista Sirniönlammesta, vesien keräämistä raakavesialtaaseen sekä avolouhoksen kuivana pitämistä.Vedenotto on määrätty minimoitavaksi sisäistä kierrätystä lisäämällä. Päätös sisältää myös poikkeuksen eräiden vesiluontotyyppien suojelusta yhden lähteen, noron ja pienen lammen luonnontilan osalta.

Lupa määrää malmin murskauksen ja käsittelyn pölypäästöt kerättäväksi ja puhdistettavaksi. Melupäästöjä on rajoitettu määräyksin siten, että toiminnasta ei saa aiheutua yöaikana 50 dB:n ylittävää ympäristömelua lähimmillä asutuilla kiinteistöillä. Kaivoksen tulee rakentaa meluvalleja melun leviämisen estämiseksi.

Mustavaaran kaivoksen vuotuinen kokonaislouhintamäärä on enintään 12,25 Mt, josta noin 3,25 Mt on malmia ja 5-9 Mt sivukiveä. Kaivoksen toiminnan on arvioitu kestävän 15 vuotta.

Vaaraa aiheuttava kaivannaisjätealue

Luokittelun perusteena on ollut teoreettisen patosortuman seuraukset, jossa rikastushiekkaa leviäisi laajalle alueelle ympäristöön. Rikastushiekka-aluetta ja kaivoksen toimintaa laajemmaltikin on rajattu alueella olevan maakotkan pesäpuun vuoksi.

Malmi on määrä rikastaa magneettierotuksella vanadiini- ja rautapitoiseksi magnetiittirikasteeksi, joka kuljetettaisiin rekoilla jatkojalostukseen muualla toimivaan sulattoon. Muodostuva rikastushiekka sijoitetaan aiemmasta toiminnasta jääneelle rikastushiekka-alueelle, jonka pinta-ala on 1,82 km2. Aluetta korotetaan useita metrejä. Sivukivet läjitetään uusille sivukivialueille, joiden pinta-ala on yhteensä noin 160 hehtaaria.

Luvan saajan maksettavaksi on määrätty toiminnan aloittamisvuodesta lähtien 6 000 euron vuotuinen kalatalousmaksu toiminnasta yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle aiheutuvien kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Päätöksessä on määrätty asetettavaksi ennen kaivostoiminnan alkamista kaivannaisjätealueita koskeva yhteensä 3 757 200 euron vakuus, joka kasvaa käyttöönotettavien jätealueiden pinta-alan laajentuessa. Vakuudella varmistetaan jätealueiden asianmukainen jälkihoito ja vesien käsittelyn järjestelyjen ylläpito toiminnan loppumisen jälkeenkin.

Kaivos oli toiminnassa Rautaruukin omistuksessa vuosina 1975-86. Se oli silloin Euroopan suurin vanadiinin tuottaja.

Päätös on nähtävänä 16.3. - 15.4.2016 Taivalkosken ja Posion kunnanvirastoissa. Päätös on myös luettavissa nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun). Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika päättyy 15.4.2016.