Epäonnen nikkelikaivos saa pian ratkaisevan päätöksen – kuinka käy purkuputken?

Huhtikuun aikana selviää, saako entinen Talvivaara eli Terrafamen kaivos Sotkamossa luvan käyttää purkuputkeaan. Tuleva oikeuden päätös askarruttaa vedet vastaanottavan vesistön osakkaita, jotka eivät salli veden laadun heikkenemistä.

Talvivaara
Terrafamen purkuputki laskee kaivokselle kertyneen ylimääräisen puhdistetun veden Nuasjärveen.
Kalle Heikkinen / Yle

Vaasan hallinto-oikeus antaa huhtikuun aikana ratkaisunsa valituksiin Talvivaaran eli nykyisen Terrafamen purkuputken ympäristöluvasta.

Päätös voi ratkaista muun muassa sen, löytyykö kaivostoiminnalle muuta jatkajaa kuin valtio, sillä päätös ja sen sisältö ovat ehtona Talvivaaran emoyhtiön ja Terrafamen väliselle kaupanteolle kaivoksen tärkeistä toiminnoista.

Sotkamon nikkelikaivokselta Nuasjärveen rakennettu purkuputki sai ympäristöluvan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta huhtikuussa 2015, ja luvasta tehtiin yhteensä 39 valitusta hallinto-oikeuteen.

Valitusten käsittely on venynyt oikeudessa pahasti. Nyt Vaasan hallinto-oikeudesta kerrotaan, että päätös lopultakin tulee huhtikuun 2016 aikana.

Alueen kiinteistöjen arvo huolettaa vesialueen osakkaita

Tuleva oikeuden ratkaisu askarruttaa Jormaskylä–Korholanmäki-osakaskuntaa, joka hallinnoi omalta osuudeltaan purkuvesiä vastaanottavan Nuasjärven asioita. Osakaskunta oli yksi tahoista, joka valitti ympäristöluvasta.

Puheenjohtaja Petri Komulainen on kiinnostunut erityisesti ehdoista, joita hallinto-oikeus vesien purkamiselle asettaa.

Kaivosalueelle on saatava toimiva vedenpuhdistuslaitos, jossa jätevedet käsitellään.

Petri Komulainen

– Vesialueen omistajan ja muidenkin kansalaisten näkökulmasta kaikki toimet, jotka heikentävät vedenlaatua, ovat huonoja. Toivoisimmekin, että sellaisia ei tule. Erityisesti olemme huolissamme, että veteen tulee raskasmetalleja tai sulfaattia.

Komulainen huomauttaa, että veden laatumuutokset vaikuttaisivat paitsi veden käyttämiseen, myös kiinteistöihin ja yleiseen hyvinvointiin.

– Purkuputki Nuasjärvessä mielestäni vaikuttaa kiinteistöjen arvoon.

Komulaista epäilyttää erityisesti ympäristöluvan kohta, jossa määrätään selvittämään myös muita purkupaikkoja kaivosalueen käsitellyille vesille.

– Se kertoo minusta sen, että viranomainen myöntää, että nykyisen purkupaikan vesi tulisi pilaantumaan.

Terrafame odottaa suotuisaa päätöstä

Nikkelikaivosta hallinnoiva valtion erityisyhtiö Terrafame kertoo juoksuttaneensa putken kautta Nuasjärveen tähän mennessä yhteensä noin 2,5 miljoonaa kuutiometriä puhdistettuja vesiä. Yhtiön mukaan ainepitoisuudet ovat olleet selvästi ympäristöluvan rajojen alapuolella.

Hallinto-oikeus antoi syyskuussa välipäätöksen, jolla se rajoitti purkuputken jäteveden sisältämää sulfaattimäärää valitusten käsittelyn ajaksi. Rajoituksen vuoksi kaivosalueelle on kertynyt edelleen vettä, ja kevättulvat ovat tulossa.

Juoksutuksista tullaan tiedottamaan tarkemmin lähiviikkojen aikana.

Veli-Matti Hilla

– Terrafame joutuu turvautumaan lisäjuoksutuksiin kevään aikana patoturvallisuuden varmistamiseksi. Juoksutuksista tullaan tiedottamaan tarkemmin lähiviikkojen aikana, ennakoi Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Ympäristöluvan valvonnasta vastaavan ELY-keskuksen mukaan purkuputken käyttöönotolla ei ole toistaiseksi ollut havaittavia vaikutuksia Nuasjärven veden laatuun. Veli-Matti Hilla odottaakin oikeudelta yhtiön kannalta suotuisaa päätöstä.

– Koska Nuasjärven vedenlaadussa ei ole havaittu mitään ennakoimattomia vaikutuksia, Terrafame odottaa, että Vaasan hallinto-oikeus palauttaa tulevassa päätöksessään aluehallintoviraston myöntämän sulfaattikiintiön, mikä mahdollistaa putken käytön täydellä kapasiteetilla.

"Emme vastusta teollisuutta tai työpaikkoja"

Vesialueen osakaskunnan puheenjohtaja Petri Komulainen korostaa, etteivät Nuasjärven osakkaat vastusta nikkelikaivosta sinänsä. Asiat on vain hoidettava ympäristölle kestävällä tavalla.

– Emme vastusta teollisuutta tai työpaikkoja. Purkuputki ei ole ratkaisu kaivosalueen vesiongelmaan. Vedet pitäisi pystyä käsittelemään siten, että ne voitaisiin laskea tehdasalueelta suoraan eteenpäin. Jos lähimmät vesistöt pitää ohittaa putkella, ovat vedet silloin epäpuhtaita, jos niitä ei voida riittävissä määrin laskea luontoon.

Purkuputki Nuasjärvessä mielestäni vaikuttaa kiinteistöjen arvoon.

Petri Komulainen

Nikkelikaivoksen tehdasaluetta lähimmät vesistöt on jo todettu pilaantuneiksi ja viranomainen on määrännyt ne kunnostettaviksi.

– Kaivosalueelle on saatava toimiva vedenpuhdistuslaitos, jossa jätevedet käsitellään. Purkuputkella haetaan tähän asiaan vain kiertotietä.

Terrafamen Hillalla on vastaus Komulaisen huoleen.

– Terrafame rakentaa parasta aikaa keskitettyä vedenpuhdistamoa, jolla varmistetaan tehokas vesien käsittely myös jatkossa.