Tutkimus: Raskausajan masennuslääkityksellä yhteys lapsen varhaiseen masennukseen

Masennuksen hoitoon tarkoitettujen SSRI-lääkkeiden raskaudenaikainen käyttö lisäsi merkittävästi lasten riskiä sairastua masennukseen. Kansainvälinen tutkimus tehtiin suomalaisella rekisteriaineistolla.

terveys
Raskaana oleva nainen.
Henrietta Hassinen / Yle

Masennuksen hoitoon tarkoitettujen SSRI-lääkkeiden raskaudenaikainen käyttö lisäsi merkittävästi lasten riskiä sairastua masennukseen, selviää Turun ja Helsingin sekä New Yorkin Columbian yliopistojen tutkimuksesta.

– SSRI-lääkkeille altistuneista lapsista 8,2 prosentilla oli todettu masennusta 15 vuoden ikään mennessä. Verrokkiryhmäsäs masennusta oli ollut 1,9 prosentilla. Ryhmien välinen ero tuli selvimmin esiin 12‒14-vuotiaiden ikäryhmässä, toteaa julkaisun vastuukirjoittaja, erikoislääkäri, LT Heli Malm HUS Teratologisesta tietopalvelusta.

Tutkimusaineistossa oli mukana lähes 16 000 SSRI-lääkettä käyttävää äitiä. Koska äidin psyykkinen sairaus voi vaikuttaa lasten kehitykseen, verrokkiryhmän lasten äideillä oli masennukseen tai masennuslääkkeiden käyttöön liittyvä psykiatrinen diagnoosi, mutta he eivät käyttäneet masennuslääkkeiden raskauden aikana.

Tutkimusta jatketaan aikuisuuden kynnykselle

Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jossa on tutkittu SSRI-lääkkeiden raskaudenaikaisen käytön yhteyttä jälkeläisten riskiin sairastua masennukseen kyseisessä ikäryhmässä.

‒ Tulokset ovat alustavia ja niihin liittyy epävarmuustekijöitä. Lapset olivat vanhimmassakin ikäryhmässä vasta saavuttamassa iän, jolloin masennuksen ilmaantuvuus yleensä alkaa nousta. Tutkimuksessa ei myöskään voitu poissulkea syntymänjälkeisen elinympäristön vaikutusta lasten kehitykseen, Malm tarkentaa.

Tulokset tukevat eläinkokeista saatuja tuloksia. SSRI-lääkkeiden on hiirillä osoitettu aiheuttavan poikasille masennustyyppistä käyttäytymistä, kun lääkettä on annosteltu herkässä keskushermoston kehitysvaiheessa, joka ihmisellä vastaa sikiökautista altistumista. Näitä tutkimuksia on julkaistu muun muassa Science-lehdessä.

‒ Tutkimusta aiotaan jatkaa aikuisuuden kynnykselle asti, jolloin riskiä sairastua masennukseen voidaan arvioida luotettavammin. Lisäksi on tärkeää selvittää, onko sikiö jossain raskauden vaiheessa erityisen herkkä SSRI-lääkkeiden vaikutuksille ja onko lääkkeiden välillä eroja sikiön turvallisuuden kannalta, kertoo Suomessa tutkimushanketta johtanut professori Andre Sourander Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Odottavan äidin masennuksen hoidosta myös hyötyä

Masennuksen hoidossa käytettävien SSRI-lääkkeiden käyttö on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana, ja lähes 4 prosenttia raskaana olevista naisista Suomessa käyttää niitä. Heli Malm muistuttaa, että SSRI-lääkkeiden käyttö voi kuitenkin olla sekä äidin että syntyvän lapsen kannalta perusteltua.

‒ Äidin masennusta ei saa jättää hoitamatta. Äidin hyvinvointi on edellytys raskauden suotuisalle kululle, ja äidin hoitamaton masennus on riskitekijä raskausajalle sekä äidin ja syntyvän lapsen terveydelle. Jos SSRI-lääkkeistä on äidin masennuksen hoidossa selkeä hyöty, ei lääkitystä tulisi keskeyttää, Malm sanoo.

Andre Sourander toteaa, että tutkimustulokset, jotka viittaavat masennuslääkkeiden mahdollisiin haittoihin ja jälkeläisen lisääntyneeseen alttiuteen masennukseen sairastumiseen, ovat kuitenkin tärkeä löydös.

Ahdistusdiagnoosien, autismin ja aktiivisuuden ja tarkkavaisuushäiriön eli ADHD:n ilmaantuvuudessa tutkimuksessa eri ryhmien välillä ei ollut eroa. Aikaisemmat tutkimukset ovat raportoineet ristiriitaisia tuloksia SSRI-lääkkeiden raskauden aikaisen käytön yhteydestä jälkeläisten autismiin ja ADHD-ongelmiin.

Lähteet: Turun yliopiston tiedote