Tuulivoimaloiden linnustovaikutuksia selvitetty tutkan avulla – muuttolintujen lentokorkeus yllätti

Tuulivoimapuistojen vaikutuksista lintuihin on saatu uutta tietoa. Närpiön Svalskullassa Pohjanmaan rannikolla on toteutettu linnuston tutkaseurantaa, jonka tuloksia voidaan hyödyntää uusien tuulivoimapuistojen suunnittelussa.

Kotimaa
Tuulimylly
Seuraukset ovat kohtalokkaat, jos linnun lentoreitille osuu tuulimylly.Antti Haavisto / Yle

Närpiön Svalskullassa on viisi jo rakennettua tuulivoimalaitosta ja lähistölle on suunnitteilla useita tuulivoimalaitoksia. Tutkimushanke tuulivoiman linnustovaikutuksista käynnistyi alueella vuonna 2014. Hankkeen toteuttaja on konsulttiyritys FCG Finnish Consulting Group.

– Tutkaseurannan tavoitteena on ollut hankkia tietoa tuulivoima-alueiden suunnittelua varten niin että tuulivoimaa voidaan sijoittaa lintujen kannalta mahdollisimman riskittömästi, toteaa FCG:n aluepäällikkö ja toimialajohtaja Jakob Kjellman.

Närpiössä on muuttolintujen reittejä ja lentokorkeuksia selvitetty sekä tutkaseurannan että kenttätutkimuksen keinoin. Tavoitteena on ollut tutkia lintujen muuttokäyttäytymistä nimenomaan metsäisillä tuulivoimapuistoalueilla.

Jakob Kjellman selvittää tutkahavaintoja.
Jakob Kjellman selvittää tutkahavaintoja.Antti Haavisto / Yle

Linnut muuttavat korkealla

Tutkimus on toteutettu erityisellä lintujen seurantaan kehitetyllä tutkalaitteistolla. Tutkakalusto hankittiin Iso-Britanniasta, Animal and Plant Health Agency:lta (APHA).

– Otimme APHAn tähän hankkeeseen mukaan sillä perusteella, että se on luotettava yhteistyökumppani ja sillä on vankkaa kokemusta linnustotutkaseurannoista.

Syksyllä 2014 selvitettiin tutkalla muun muassa kurkien, hanhien, vesilintujen ja merikotkien käyttäytymistä tuulivoima-alueilla. Tutkahavaintojen perusteella voitiin todeta, että lintujen lentokorkeudet ovat pääosin voimaloiden toimintakorkeutta ylempänä. Lintujen lentoreitit vaihtelivat lajista ja ajankohdasta riippuen.

Vaikka meidän lintuhavainnoitsijat ovat kokeneita, he aika usein aliarvioivat lentokorkeuden.

Jakob Kjellman

Tutkaseuranta on osoittanut, että merkittävä osa linnuista muuttaa meren puolella. Metsäalueella liikennettä on vähemmän.

– Uutena asiana tiedeyhteisölle oli, että lintujen muuttokorkeuksia on äärimmäisen hankalaa päätellä tornista tähystämällä. Vaikka meidän lintuhavainnoitsijat ovat kokeneita, he aika usein aliarvioivat lentokorkeuden, toteaa Kjellman.

Tietoa suunnittelun pohjaksi

Kjellman ei ole vielä valmis vetämään pitkälle meneviä johtopäätöksiä tutkaseurannan tuloksista. Tarkemman analyysin aika koittaa sitten, kun alueelle rakennetaan lisää tuulivoimaa ja tämänhetkistä tilannetta voidaan verrata uuteen tilanteeseen.

– Johtopäätöksiä on liian varhaista vielä tehdä, mutta meillä on nyt kuitenkin hyvä pohja tulevaisuutta varten. Jos ja kun alueelle rakennetaan lisää tuulivoimaa, voimme uusilla seurannoilla selvittää, miten linnut reagoivat tuulivoimalaitoksiin.

Kjellmanin mukaan olennainen kysymys on se, kuinka suuri riski tuulivoimapuistot ovat linnuille.

– Meidän näkemys on, ja tämän selvityksen pohjalta voimme sanoa, että riski ei ole niin suuri, että sitä voisi sanoa merkittäväksi.

Noin miljoonan euron arvoisen hankkeen rahoittajina ovat olleet mm. Vindin Ab/Oy ja Triventus Oy sekä alueen kuntia. Hankkeen seurantaryhmään kuuluvat mm. Suomen ympäristökeskuksen, WWF Suomen merikotkatyöryhmän ja Ilmatieteenlaitoksen edustajat.

Tuloksia hyödynnetään

Vindin aikoo rakentaa lisää tuulivoimaa Närpiöön. Mila Segervall Vindin-yhtiöstä lupaa, että uusien tuulivoimalaitosten suunnittelussa otetaan huomioon linnustoseurannan tulokset.

– Pitää tietysti olla vielä tarkempaa analyysia, mutta jo nyt on saatu sellaista tietoa joistakin linnuista, että se voidaan ottaa huomioon jatkossa uusien kohteiden suunnittelussa.

FCG:n mukaan tutkaseurannan tuloksilla on merkitystä senkin takia, että edes muualla Euroopassa ei ole juurikaan tutkittu muuttolintujen käyttäytymistä metsäisillä alueilla olevien tuulipuistojen läheisyydessä.

WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo, että merikotkien suojelutyön kannalta linnuston tutkaseuranta tuo varmasti uutta ja kiinnostavaa tietoa. WWF on omalta osaltaan jo vuosien ajan toteuttanut merikotkien satelliittiseurantaa, jolla on selvitetty lintujen lentoreittejä tuulivoiman rakentamista ajatellen.