Terrafamen eli entisen Talvivaaran purkuputkelle määräaikainen ympäristölupa

Hallinto-oikeus on muuttanut Sotkamon nikkelikaivoksen purkuputken ympäristöluvan määräaikaiseksi. Purkuputkesta saa juoksuttaa vettä Nuasjärveen nykyisellä luvalla vuoden 2018 loppuun saakka. Oikeus tiukensi lupamääräyksiä, mikä tietää haasteita Terrafamelle.

Kotimaa
Terrafamen purkuputken ympäristöä Sotkamossa.
Kalle Heikkinen / Yle

Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut Terrafamen eli entisen Talvivaaran puhdistettujen jätevesien purkuputken ympäristöluvan määräaikaiseksi. Kaivosalueelta saa juoksuttaa vettä nykyisellä luvalla vuoden 2018 loppuun saakka. Uutta lupaa putkelle on haettava 31.8.2017 mennessä.

Hallinto-oikeuden mukaan nikkelikaivoksen purkuputkelle ei voida antaa toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa, koska toimintaan on liittynyt ja liittyy edelleen paljon epävarmoja asioita. Ongelmia on ollut bioliuotuksessa, vesienkäsittelyssä ja vesienhallinnassa. Oikeuden mukaan Talvivaara on ollut vesiongelmista tietoinen jo vuodesta 2008 lähtien, mutta ongelmia ei ole vieläkään saatu hallintaan.

Oikeuden torstaina antama päätös on Terrafamelle haasteellinen, koska päästörajat tiukkenevat ja lukuisat määräykset aiheuttavat paljon lisärakentamista ja kuluja.

Oikeudelta erittäin tiukat lupaehdot

Hallinto-oikeus rajoittaa päätöksellään kaivosalueelta vesien mukana tulevan sulfaatin määrän 16 300 tonniin vuodessa. Tästä 15 000 tonnia saa tulla Nuasjärveen purkuputkesta. Määrä on enemmän kuin hallinto-oikeuden välipäätöksellä sallima määrä eli 12 000 tonnia vuodessa, mutta vähemmän kuin aluehallintoviraston ympäristöluvan alunperin sallima määrä eli 24 000 tonnia vuodessa.

Hallinto-oikeus myöntää, että sulfaatin määrän rajoittaminen tarkoittaa, että kaivosalueen vesiä ei saada vieläkään tehokkaasti vähennettyä, jos Terrafame ei pysty poistamaan vedestä sulfaattia nykyistä enempää. Oikeus kuitenkin katsoo, että purkuvesiä vastaanottavat vesistöt eivät kestä nyt määrättyä määrää enempää sulfaattia.

Aluehallintoviraston sallima sekoittumisvyöhyke Nuasjärvelle on nyt kumottu. Se tarkoittaa, että purkuvedessä ei saa olla nikkeliä, kadmiumia tai elohopeaa yli ympäristölaatunormin edes purkuputken loppupään läheisyydessä. Alunperin sekoittumisvyöhyke ulottui kilometrin säteelle putken päästä. Terrafamelle tämä tarkoittaa, että vesi pitää puhdistaa nykyistä tarkemmin.

Oikeuden mukaan jätevesien kokonaisvaikutukset purkuputken välittömässä läheisyydessä eivät tuhoaisi kalakantoja, vaan haittoja aiheutuisi lähinnä kalojen karkottumisesta alueelta. Nikkeli, kadmium ja elohopea ovat kuitenkin eliöihin kertyviä metalleja, joten kokonaispäästöillä ja korkeilla pitoisuustasoilla on haitallisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Aluehallintovirasto määräsi purkuputkea käytettäväksi niin, että purkuveteen sekoitetaan Nuasjärven vettä jo putkessa ennen järveen laskemista. Hallinto-oikeus näkee sekoittamisessa riskejä muun muassa virtaaman lisääntymisestä ja järven mahdollisesti pilaantuneiden pohjakerrosten sekoittumisesta. Sen vuoksi oikeus määrää, että laimentamiselle pitää hakea oma lupa.