YVA-selvitys: 74 voimalan tuulipuisto vaikeuttaisi maakotkien, haukkojen ja metsäpeurojen elämää

Kahden keskipohjalaiskunnan alueelle suunniteltu tuulivoimapuisto voi YVA-selostuksen mukaan autioittaa monien lintulajien reviirejä. Esimerkiksi maakotkaan kohdistuvat vaikutukset pienenevät huomattavasti, jos puistoon ei rakenneta 74 voimalatornia, kuten laajimmassa vaihtoehdossa on esitetty. Muutamille loma-asunnoille voimaloista koituisi merkittäviä meluhaittoja.

luonto
Kuusi tuulivoimalaa peltojen takana metsän yllä .Pajukosken tuulipuisto, Ylivieska
Jukka-Pekka Tyhtilä / Yle

Tuulivoimayhtiöt wpd Finland Oy ja Scandinavian Wind Energy SWE Oy suunnittelevat 57–74 voimalan suuruisen tuulivoimapuiston rakentamista Toholammin ja Lestijärven kuntien alueelle seututien 775 ja Lestijoen itäpuolelle.

Nyt valmistuneen ympäristönvaikutusten arviointiselostuksen perusteella laajemmalla vaihtoehdolla useita kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita ei tule, jos suunnitelmat toteutuvat suppeamman vaihtoehdon mukaan.

YVA-selostus arvioi, että vaikutukset alueella pesiviin lintuihin ovat suuremmassa puistossa merkittäviä. Huomattavimmat vaikutukset kohdistuisivat maakotkaan, mehiläishaukkaan ja sinisuohaukkaan. Pienemmässä puistossa maakotkaan kohdistuvat vaikutukset ovat selvästi lievempiä.

YVA-selostus arvioi, tuulivoimalle herkimmistä lajeista petolintujen, kurjen, joutsenen, kahlaajien ja kanalintujen reviirejä saattaa autioitua ja kanta paikallisesti harveta.

Myös metsäpeura kärsisi puiston rakentamis- ja purkuvaiheesta, metsäpeurankin kohdalla vaikutukset ovat lievempiä pienemmässä puistossa.

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin laajempi vaihtoehto voisi tuoda merkittäviä vaikutuksia eteläisimmän voimalan kohdalla sen sijoittuessa luonnonsuojelullisesti arvokkaalle metsäalueelle.

Tuulipuistot muuttavat avaraa viljelysmaisemaa

Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuisto muuttaa maisemaa eniten 3-10 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Vaihtoehdosta riippumatta merkittävimmät ja selkeimmät maisemavaikutukset kohdistuvat Lestijoen länsipuolelle valtakunnallisesti arvokkaalle Lestijoen kulttuurimaisema-alueelle Oravalaan ja maakunnallisesti arvokkaalle Lestijoen kulttuurimaisema-alueelle Määttälään, Purontakaseen ja Sykäräisen Anttilan alueille. Näiltä alueilta avautuu suoria esteettömiä näkymiä tuulivoimapuiston suuntaan pitkien avoimien viljelysalueiden yli.

Tuulivoimalat levittäytyvät jokilaakson maisemassa yli 10 kilometrin mittaiseksi etelä-pohjoissuuntaiseksi nauhaksi. Maisemavaikutusta korostaa yhteisvaikutukset etenkin Länsi-Toholammin tuulivoimapuiston kanssa. Länsi-Toholammin tuulipuistoon tulee valtuuston juuri hyväksymän kaavaehdotuksen mukaan enintään 25 voimalaa.

Suurimmat vaikutukset loma-asunnoille

Melumallinnuksen mukaan kummassakaan hankevaihtoehdossa tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot eivät ylity yhdenkään asuinrakennuksen kohdalla. Voimaloiden välkevaikutuksia pidetään vähäisenä.

Sen sijaan laajemmassa vaihtoehdossa seitsemässä loma-asunnossa ja suppeammassa neljässä tuulivoimaloiden ulkomelutason 40 dB:n raja ylittyy. Ylitykset kohdistuvat Iso-Pisin lammen ja Nuorasen rannoille.

Melua joudutaankin rajoittamaan YVA:n mukaan esimerkiksi voimalapaikkojen siirtämisellä ja turbiinien käyttöasetusten muuttamisella.

Tuulivoimapuiston pohjoisosasta on etäisyyttä Toholammin keskustastaan noin 8 km ja eteläosasta Lestijärven kirkonkylään noin 7 kilometriä. Hankealue on kokonaisuudessaan Toholammin yhteismetsän omistuksessa.

Puiston toteuttaminen voi estää rakentamisen Kivilammen ja Nuorasen rannoille.

Rakentaminen tuo töitä

Tuulivoimapuiston rakentamisen arvioidaan työllistävän 205–266 henkilötyövuotta.

Toholampi-Lestijärven tuulipuiston yhteenlaskettu teho on 171–222 MW ja arvioitu vuosituotanto noin 445–577 GWh valitusta hankevaihtoehdosta riippuen. Tuotantomäärä vastaa yli kymmenkertaisesti Toholammin kunnan vuosikulutusta (40 GWh v.2014).

Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 3 MW ja tornin korkeus on noin 150–160. Voimalan kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä.

Tuulipuistoon rakennetaan kaksi omaa, puiston sisäistä sähköasemaa, joihin tuulivoimaloiden tuottama sähkö siirretään maakaapeleilla.

Alustavan suunnitelman mukaan Lestijärven kunnan alueella sijaitsevien voimaloiden sähkönsiirto hoidettaisiin tuulipuiston sisäiseltä sähköasemalta uudella 110 kV ilmajohtolinjalla etelään Lestijärven tuulivoimahankkeen uuteen sähköasemaan.

Toholammin puoli puistosta liitettäisiin joko Fingridin Uusnivalan400 kV -sähköasemalle tai Länsi-Toholammin tuulipuiston kautta.