1. yle.fi
  2. Uutiset

Fennovoiman ydinvoimalaitokselle on myönnetty ympäristö- ja vesitalouslupa

Pohjois-Suomen avi on myöntänyt Pyhäjoen ydinvoimalalle ympäristöluvan ja luvan meriveden ottoon. Jäähdytysvesien purkurakenteita saa alkaa jo rakentaa. Päästöjä rajoitetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kalastolle aiheutuvia haittoja kompensoidaan muun muassa istutuksilla.

talous
Havainnekuva Hanhikiven ydinvoimalasta.
Fennovoima

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitokselle ja sen varaenergiantuotannolle ympäristöluvan sekä luvan meriveden ottoon. Jäähdytysvesien purkurakenteiden rakentamisen saa aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

Pyhäjoen Hanhikivenniemelle sijoittuvan ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa koskee energian tuotantoa ydinvoimalaitoksella apuhöyrykattiloilla ja dieselgeneraattoreilla, jäähdytysveden purkurakenteita, jäähdytysveden johtamista Perämereen Hanhikivenniemen edustalle ja näitä palvelevia toimintoja.

Ympäristön tilaa tarkkaillaan jatkuvasti

Jäähdytysvettä saa johtaa ydinvoimalaitoksen käyttöön Hanhikivenniemen eteläpuolen satama-altaasta.

Fennovoima saa aloittaa jäähdytysvesien purkurakenteiden rakentamisen päätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Ennen töiden aloittamista luvan saajan pitää maksaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 250 000 euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.

Päätöksessä on annettu päästöjä rajoittavia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, ja muutoinkin määrätty toiminnan päästöjen ja vaikutusten laajasta ympäristön tarkkailusta ja ennakkotarkkailusta.

Mahdollisen alueella esiintyvän meriharjuksen osalta on määrätty tehtäväksi laajat selvitykset, jotka on toimitettava aluehallintovirastolle. Avi voi selvityksen perusteella täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa. Uhanalaista meriharjusta koskeva selvitys on määrätty aloitettavaksi heti ja siltä osin myös kalataloudellinen ennakkotarkkailu.

Muutoin ympäristön nykytilan selvittämiseksi ja tarkkailujen yksityiskohtaisen suunnittelun vuoksi ennakkotarkkailut on määrätty aloitettavaksi viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös saa lainvoiman.

Kalastolle ja kalastukselle aiheutuu haittoja

Päästöistä vesiin aiheutuu haittaa kalastolle ja kalastukselle. Jäähdytysvesien purkurakenteiden rakentamistöiden aiheuttamien kalataloudellisten vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi on rakentamisen ajaksi määrätty 3000 euron vuotuinen kalatalousmaksu.

Fennovoima on määrätty istuttamaan Pyhäjoen ja Piehinkijoen väliselle merialueelle vuosittain 1000 vähintään 18 cm:n mittaista meritaimenen poikasta ja 116 000 keskimitaltaan vähintään 10 cm:n mittaista merellisen vaellussiian poikasta ensimmäisestä jäähdytysvesien johtamisvuodesta alkaen.

Kaupalliselle kalastukselle ja kiinteistöjen vesistön virkistyskäytölle koskevista vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpäästöstä mereen, aluehallintovirasto on määrännyt myöhemmin ratkaistavaksi ja määrännyt luvan saajaa tekemään selvitykset sekä asettamaan vakuudet.

Lupapäätös on nähtävillä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nettisivuilla sekä Pyhäjoen kunnassa ja Raahen kaupungissa 15.6.–15.7.2016. Päätökseen voidaan hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakuaika päättyy 15.7.2016.

Lue seuraavaksi