ELY: Rovaniemelle kaavaillut tuulivoimalat eivät tarvitse ympäristövaikutusten arviointia

Lapin Ely-keskuksen päätöksen myötä seitsemän tuulivoimalaitoksen rakentamisen Kuusiselän kaatopaikalle voi aloittaa. Voimalat tulevat näkymään keskustaan ja Kivitaipaleen kylään.

tuulienergia
Tuulivoimala
Laura Valta / Yle

Rovaniemen Kuusiselän kaatopaikalle kaavailtu tuulivoimalahanke ei tarvitse ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lapin Ely-keskuksen päätöksen myötä seitsemän tuulivoimalaitoksen rakentamisen voi aloittaa.

Tuulivoimaloista neljä sijoittuisi kaatopaikka-alueelle ja kolme sen pohjoispuolelle. Voimaloiden enimmäiskorkeus on 240 metriä. Yhden voimalan teho on 3-3,5 megawattia. Sähkönsiirto ei edellytä 110 kV voimajohdon rakentamista. 20 kV sähköjohto sijoittuu kaatopaikkatien ja maantien varteen joko ilmajohtona tai maakaapelina ja se liittyy Valajaskoski-Permantokoski voimajohtoon.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellytetään YVA-lain nojalla 10 tuulivoimalan tai kokonaisteholtaan vähintään 30 MW:n hankkeilta. Lähellä kokorajaa olevista hankkeista tehdään päätös YVA-menettelyn soveltamistarpeesta.

Tuulivoimalat muuttavat maisemaa

Lapin ELY-keskus toteaa päätöksessään, että hankkeesta aiheutuvaa maiseman muutosta ei ole pidettävä suurena eikä se aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Voimalat tulevat näkymään keskustaan ja Kivitaipaleen kylään. Lisäksi voimalat tulevat näkymään muutamiin yksittäisiin pihapiireihin.

Kaukomaisemassa muutos on luonnonmaisemasta teolliseksi maisemaksi ja pimeämaisemasta valomaisemaksi. Tuulivoimalat heikentävät Rovaniemen keskustasta katsoen ympäristökokonaisuuden yhtenäisyyttä ja muodostavat keskustasta ja Kivitaipaleen kylästä katsottaessa uuden kiintopisteen.

Tuulivoimaloiden melu on arvoitu laskennallisesti. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat 1,2 kilometrin etäisyydellä. Kokonaismelun ja matalataajuisen melun tasoja on tarkasteltu tarkemmin kuuden lähimmän asunnon osalta. Asutusta ei ole todennäköisellä melualueella.

Eri hankkeiden yhteisvaikutukset

Kaatopaikalla on tarkoitus hyödyntää myös muuta energiaa. Puolet kaatopaikasta suljetaan vuonna 2016. Kaatopaikan arvioidaan toimivan vielä muutaman vuoden ajan. Kaatopaikkakaasua muodostuu arvioilta 15-20 vuotta kaatopaikan sulkemisen jälkeen. Lapin ELY-keskus katsoo, että ympäristöluvan mukainen biokaasun tuotanto ja pienimuotoinen rakennusten yhteydessä tapahtuva aurinkoenergian tuotanto yhdessä tuulivoimahankkeen kanssa ei aiheuta yhteisvaikutuksia, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ei ole myöntänyt poikkeamislupaa sijoittaa orgaanista ainesta sisältävää jätettä Kuusiselän kaatopaikalle.