1. yle.fi
  2. Uutiset

Porotuki haettava syyskuun alkuun mennessä

Poronhoitajat voivat hakea eläinkohtaista tukea vielä elokuun ajan. Tukihakemukset tulee toimittaa Lapin ELY-keskukseen viimeistään 1. syyskuuta. Porotukea maksetaan 28,5 euroa eloporolta, jos ruokakunnassa on vähintään 80 eloporoa.

kotitaloudet (organisaatiot)
Poroja Pahtavaarassa
Uula Kuvaja / Yle

Porotalouden eläinkohtaista tukea (siirryt toiseen palveluun) on haettava Lapin ELY-keskuksesta viimeistään 1.9. Myöhässä toimitettu hakemus hylätään.

Tuki voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai sellaiselle luonnollisten henkilöiden muodostamalle ruokakunnalle, joka on samassa taloudessa asuva perhekokonaisuus. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Porotuessa ei ole yläikärajaa. Samaan ruokakuntaan (perhekokonaisuuteen) kuuluvat esimerkiksi

  • Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt
  • Tilapäisesti poissa olevat henkilöt
  • Tilapäinen poissaolo voi johtua esimerkiksi opiskelusta, työkomennuksesta, muusta ansiotyöstä, ase- tai siviilipalveluksesta, sairaalassaolosta tai vankilassaolosta. Poissaolo katsotaan yleensä tilapäiseksi, jos se kestää enintään noin vuoden.
  • Ruokakuntaan kuuluvan henkilön muualla asuva puoliso
  • Puoliso kuuluu ruokakuntaan, vaikka hän olisi poissa useita vuosia, elleivät puolisot asu erillään välien rikkoutumisen vuoksi. Esimerkiksi puoliso, joka on toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai varusmiespalveluksen vuoksi, kuuluu samaan ruokakuntaan.
  • Samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset. Lähisukulaisia ovat avio- ja avopuolisot, vanhemmat ja lapset, isovanhemmat sekä alaikäiset sisarukset.
  • Toisella paikkakunnalla opiskeleva puoliso tai vanhempansa ruokakuntaan kuuluva alle 18-vuotias lapsi

Hakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki ruokakunnan jäsenet eli samassa taloudessa asuvat henkilöt. Lisäksi hakemuksessa tulee olla kaikkien ruokakuntaan kuuluvien täysi-ikäisten henkilöiden allekirjoitukset ja nimenselvennykset tai valtakirjat, joiden poroista haetaan tukea.

Tuen saamiseksi ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulee omistaa poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut eloporojen määrät.

Tukea ei makseta myöskään niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnan edellä tarkoitettujen teurastamatta jättämien porojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.

Lue seuraavaksi