Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon luvasta valitusten suma

Lähialueen asukkaat vastustavat suunnitteilla olevaa Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamoa voimakkaasti. Luvasta on jätetty hallinto-oikeuteen 13 valitusta.

jäteveden käsittely
Toikansuon jätevedenpuhdistamo.
Yle

Suunnitteilla oleva jätevedenpuhdistamo on nostattanut valitusryöpyn Lappeenrannassa.

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta 13 valitusta. Osan valituksista on allekirjoittanut useampi henkilö.

Valittajat vastustavat uuden jätevedenpuhdistamon sijoittamista Hyväristönmäkeen ja pyytävät hallinto-oikeutta kumoamaan aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan.

Ympäristöluvan perumisesitykselle monia perusteluja

Valittajien mielestä aluehallintovirasto myönsi luvan puutteellisin ja virheellisin perusteluin.

Valittajat näkevät Kukkuroinmäen parempana vaihtoehtona uudelle jätevedenpuhdistamolle. Yhdessä valituksessa pyydetäänkin, että hallinto-oikeus velvoittaa Lappeenrannan kaupungin aloittamaan jätevedenpuhdistamon suunnittelutyön niin, että puhdistamo sijaitsee Kukkuroinmäellä. Purkuvesistö olisi edelleen Rakkolanjoki.

Toisaalta valituksissa ihmetellään, miksi Lappeenranta ajaa jätevesien purkuvesistöksi Rakkolanjokea, vaikka Korkein hallinto-oikeus on aiemmin velvoittanut kaupunkia etsimään jätevesille muun purkuvesistön.

Yhdessä valituksessa huomautetaan, että Rakkolanjoki on tilavuudeltaan ja virtaamaltaan liian pieni jätevesien purkuvesistöksi.

Valituksissa kyseenalaistetaan myös jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyys. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei olisi huomioitu riittävästi vaikutuksia ihmisiin. Yhdessä valituksessa kyseenalaistetaan ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena ollut alue: puhdistamon lopullista sijaintipaikkaa ei valittajien mielestä olisi ollenkaan tutkittu ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Valittajat myös pelkäävät jätevedenpuhdistamon läheisyyteen jäävien talojen arvon alentumista sekä kritisoivat liikenteen lisääntymistä alueella.

Kaavakin luupin alla

Yksi valitus koskee kaupunginvaltuuston päätöstä hyväksyä Hyväristönmäen osayleiskaava, joka mahdollistaa puhdistamon rakentamisen alueelle. Valittajien mukaan kaava ei noudata maakuntakaavaa ja kaavapäätöstä varten ei ole laadittu riittäviä selvityksiä.

Lappeenrannan Lämpövoima on jätevedenpuhdistamon rakentamisaikataulussa varautunut valituskierteeseen.