Oulun tuulivoimapuisto vastatuulessa – Puolustusvoimat: Merkittävää haittaa tutkavalvonnalle

Pääesikunta pitää hyvin todennäköisenä, että uudella sijoittelulla tai matalammilla voimaloillakaan ei tulla saavuttamaan riittävän vähäisiä vaikutuksia valvontakykyyn.

Kotimaa
Tuulivoimalan siivet , Itäiseen Ouluun olisi suunnitteilla runsaan 265 megawatin tullivoimapuiston. Puolustusvoimat ei hyväksy hanketta.
Itäiseen Ouluun olisi suunnitteilla runsaan 265 megawatin tullivoimapuiston. Puolustusvoimat ei hyväksy hanketta.Vesa Vaarama / Yle

Puolustusvoimat tyrmää edelleen Lavakorven tuulivoimahankkeen Oulun Yli-Kiimingissä.

Pääesikunnan Operatiivisen osaston Pohjois-Pohjanmaan elylle antaman lopullisen lausunnon mukaan suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien vaikutusalueelle. Puolustusvoimien mukaan tuulivoimalat aiheuttaisivat niin huomattavia tutkavaikutuksia, että ne haittaisivat merkittävästi puolustusvoimien lakisääteistä aluevalvontatehtävää.

Vaikutus on niin merkittävä, että puolustusvoimat ei katso voivansa hyväksyä suunniteltujen tuulivoimaloiden rakentamista.

Pääesikunta pitää hyvin todennäköisenä, että uudella sijoittelulla tai matalammilla voimaloillakaan ei tulla saavuttamaan riittävän vähäisiä vaikutuksia valvontakykyyn.

Merkittäviä vaikutuksia myös suoluontoon

Ely-keskus toteaa, että hanke on kokonaisuudessaan verraten massiivinen ja muuttaisi osin erämaiseksi luonnehdittavaa aluetta laajalti. Alueen itäosissa on luonnonarvoja omaavia laaja-alaisia luonnontilaisia tai sen kaltaisia soita.

Arvioinnissa ei tule selvästi esille laajoihin ekologisiin kokonaisuuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.

– Hankealueen itäinen osa on luonnon monimuotoisuuden kannalta edustavin ja tuulivoimaloiden rakentaminen luontoarvoja säilyttävällä tavalla haasteellisinta. Alueelle sijoittuu laajoja luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia suoalueita. Huomiotta jää Lavasuon ekologialtaan

Uudella sijoittelulla tai matalammilla voimaloillakaan ei tulla saavuttamaan riittävän vähäisiä vaikutuksia valvontakykyyn.

Pääesikunta

ilmeisen ehjä rimpinen aapasuokokonaisuus, toteaa yhteysviranomainen.

Kalkkipitoisuudella myös vaikutuksia

Myös alueen kalkkipitoisen kallioperän arvioidaan lisäävän luonnon monimuotoisuusarvoja, joita ei ole selvitetty riittävällä tavalla.

– Luonnon monimuotoisuusarvoja ja ekologialtaan häiriintymättömän suon ominaisuuksia ilmentävän rauhoitetun suovalkun esiintymät olisi pitänyt esittää kartoilla. Lajin kasvuympäristöihin kohdistuvat vaikutukset olisi pitänyt arvioida. Vaikutusten arviointia on tarpeen täydentää jatkosuunnittelussa, Ely toteaa.

Asukkaita huolettaa melu ja maiseman muuttuminen

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin perusteella suurimmat huolet liittyvät meluun ja maisemamuutokseen.

Asukkaiden huolenaiheille on perusteltua antaa painoarvoa hankkeen jatkosuunnittelussa. Haitallisiksi koettuja vaikutuksia voi asukaspalautteen perusteella vielä olla tarpeen ehkäistä esimerkiksi voimaloiden määrää ja sijoittelua tarkistamalla.

Alavuoton kyläyhdistys toteaa lausunnossaan, että voimalat T1, T2, T30 ja T31 tulisi jättää toteuttamatta.

Digita toteaa, että Lavakorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ei ole riittävä hankkeen mahdollisesti antenni-tv:lle aiheuttamien häiriöiden ja Digitan linkkijänteiden sijaintien tutkimusten osalta.

Kyseessä teholtaan 265 megawatin myllyt

Tornator Oyj:n ja NV Nordisk Vindkraft Oy:n omistama Lavakorven Tuulipuisto Oy suunnittelee 59 tuulivoimalan rakentamista Oulun kaupungin kaakkoisosaan entisen Ylikiimingin kunnan alueella.

Oulun keskusta sijaitsee noin 45 kilometrin, Utajärven keskusta noin 23 kilometrin, Muhoksen keskusta noin 32 kilometrin ja Ylikiimingin taajama noin 17 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.

Kunkin voimalan nimellisteho olisi 4,5 MW, napakorkeus enintään 167 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 235 metriä.