Hyppää sisältöön

"Kunniatonta elämää" viettävä voi jäädä perinnöttä – mitättömät syyt eivät riitä

Kunniattoman elämän viettäminen voi olla syy perinnön eväämiselle. Perinnöttä jättämiselle täytyy kuitenkin löytyä vankat perusteet ja kirjallisia todisteita.

Kuva: Mika Kanerva / Yle

Väljän moraalikäsityksen omaava ja säädytöntä elämää elävä voi jäädä nuolemaan näppejään perinnönjaossa. Kunniattoman elämän viettäminen voi olla syy lakiosaan oikeutetun perillisen perinnön eväämiseen. Saman kohtelun saa se, joka on loukannut teoillaan ja elämäntavoillaan syvästi testamentin tekijöitä.

Heppoiset perusteet eivät kuitenkaan riitä. Testamentin laatijan on kyettävä todistamaan väitteensä.

Asianajajaliiton perhe- ja perintöoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja asianajaja Eija Karimaan mukaan kunniattoman sekä loukkaavan elämäntavan määrittelyt eivät löydy laista, vaan ne ovat muodostuneet oikeuskäytännön kautta. Laki on päivitetty viimeksi vuonna 5.2.1965.

4 §

Sen estämättä, mitä perillisen oikeudesta lakiosaan on säädetty, perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä.

Sama on laki, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainittava määräyksen peruste. Peruste on sen toteennäytettävä, joka vetoaa tähän määräykseen.

Karimaan mukaan kunniaton elämään voi kuulua esimerkiksi runsasta päihteiden tai huumeiden käyttöä.

Esimerkiksi jos on uutisoitu jostain rikoksista, niin voi käyttää lehtileikkeitä.

Eija Karimaa

– Se ei riitä perusteeksi, jos ihminen on vaikka hyvin uskonnollinen ja perillinen ei sitä ole, Karimaa huomauttaa.

Perittävän loukkaaminen taas on monimutkaisemmin määriteltävissä.

– Se voi olla loukkaavaa käytöstä tai jollakin teolla loukkaamista, Karimaa pohjustaa.

Eija Karimaa nostaa esimerkiksi tilanteen jossa perijä on kavaltanut varoja, kun hänen on pyydetty hakevan automaatista rahaa. Syynä voi olla myös irtaimistoesineiden varastaminen.

– Jos henkilö viettää rikollista elämäntapaa tai syyllistyy johonkin vakavaan rikokseen, perinnöttä jättäminen edellyttää sitä, että henkilö on tuomittu teosta, Karimaa kertoo.

Perustelu nousee esille suhteellisen harvoin

Asianajaja Eija Karimaan mukaan loppukädessä merkitsee se, miten tekojen katsotaan loukkaavan perittävää tai olevan yleisesti paheksuttavia.

– Näpistyksestä tuomitseminen ei välttämättä ole syy, joka riittäisi. Se pitää tarkastella aina perinnön jättäjän näkökannalta mitä hän siitä ajattelee.

Karimaan mukaan kunniattoman ja loukkaavan elämän viettäminen ovat perusteluna perinnön eväämiselle suhteellisen harvoin.

– Aika harvoin ihmiset tekevät sellaisia testamentteja, missä joku perillisistä tehtäisiin kokonaan perinnöttömäksi. Syyt ovat silloin aika painavia.

Kunniatonta tai loukkaavaa elämäntapaa ei ole määritelty laissa, vaan ne ovat muodostuneet oikeuskäytännön kautta. Kuva: Nina Keski-Korpela / Yle

Karimaa on törmännyt uransa aikana tilanteisiin, joissa oma lapsi kieltää yhteydenpidon esimerkiksi lapsenlapseen. Tällöin yhteydenpidon kieltänyt on tehty perinnöttömäksi.

– Mutta onko se pitänyt loppuun asti, se on toinen asia, Karimaa sanoo.

Myös Kainuun oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja Eeva Korhonen kertoo, että tapauksia tulee oikeusaputoimistolla vastaan erittäin harvoin. Hän on virkaurallaan törmännyt vain yhteen tapaukseen, jossa kunniatonta elämäntyyliä käytettiin perusteena.

Kajaanilainen asianajaja Mikko Kejo kertoo, että tapauksia, joissa perillinen halutaan tehdä kokonaan perinnöttömäksi, tulee vastaan harvoin.

– Äärimmäisen harvoin tulee sillä tavalla esiin, että pyrittäisiin tekemään lakiosaperillinen kokonaan perinnöttömäksi, mutta se, että määrätään, että perillinen saa vain lakiosansa, niin se tulee huomattavasti useammin eteen.

– Mutta kokonaan perinnöttömäksi tekeminen on äärimmäisen harvinaista ja siihen on meillä perinteisesti hyvin korkea kynnys, Kejo sanoo.

Perinnöttä jäävä voi viedä asian oikeuteen

Joissakin tilanteissa perinnöttömäksi jäävä ei tyydy saamaansa kohteluun, vaan vie asian oikeuden käsiteltäväksi. Hän voi halutessaan nostaa testamentin moitekanteen tietyn määräajan sisällä.

Perintöä havitteleva voi nostaa myös niin sanotun vahvistuskanteen, joka koskee vain kyseessä olevaa määräystä, eikä kanne ole määräaikaan sidottu. Tilanne ratkaistaan edelleen perinnönjättäjän keräämien todisteiden perusteella.

– Testamentin täytäntöönpanon ja testamentin tulkinnan toteuttaa silloin yleensä pesänjakaja. Jos pesänjakajan päätös on sellainen, joka ei tyydytä perinnöttömäksi jätettyä, hän voi moittia pesänjakajaa.

Perinnöttä jätetyn ei tarvitse tyytyä kohtaloonsa, vaan hän voi nostaa moite- tai vahvistuskanteen. Kuva: Yle

Karimaan mukaan testamenttikanteiden nostoajat ovat niin nopeita, että ne riidellään usein erillisinä oikeudenkäynteinä.

– Sen, joka näihin kohtiin vetoaa, täytyy pystyä näyttämään, että peruste pitää. Sen, joka on tehty perinnöttömäksi, täytyy vain kiistää se ja oikeudenkäynnissä esittää vastanäyttö.

Karimaa sanoo, että negatiivisen näytön esittäminen on aina hankalaa.

– Se, joka väittää, että on ollut esimerkiksi huumeidenkäyttöä, niin hänen pitäisi ensisijaisesti pystyä todistamaan se.

Testamentin laatijan on hankittava todisteet

Testamentin laatijalla täytyy olla jo asiakirjaa tehdessään materiaalia, joka tukee hänen esittämiään väitteitä. Todisteet liitetään testamentin muistioon, joka kootaan asianajotoimistossa.

– Esimerkiksi jos on uutisoitu jostain rikoksista, niin voi käyttää lehtileikkeitä. Jos taas on kyse esimerkiksi päihteidenkäytöstä tai alkoholismista, niin perittävät kirjoittavat kertomukset asiasta, Karimaa selventää.

Karimaan mukaan päihteiden käyttöön liittyy yleensä jatkuvaa rahan pyytämistä. Myös se käy todisteeksi.

– Voi olla vihko täynnä merkintöjä, että tällöin on annettu viisikymppiä ja tuolloin satanen. Sitten voidaan tehdä muistiinpanoja siitä, milloin on oltu viimeksi töissä ja niin edelleen. Eli kuvataan sitä mihin määräys perustuu tavalla tai toisella.

Jos testamentti on kokonaan pätemätön, se tarkoittaa, ettei sitä ole ollenkaan.

Eija Karimaa

Miten siis toimitaan, jos testamentissa on määräys, että joku perillisistä tehdään perinnöttömäksi?

– Mekanismi toimii niin, että jos minä tekisin esimerkiksi poikani perinnöttömäksi, ja hänellä on lapsia, niin hänen lapsensa tulevat automaattisesti hänen tilalleen perillisiksi, Karimaa selostaa.

Karimaan mukaan koko sukuhaaraa ei syrjäytetä, vaan vain se, joka on loukannut.

Moraalikäsityksissä paljon hajontaa

Siviilioikeuden dosentti ja Helsingin yliopiston perhe- ja jäämistöoikeuden yliopistonlehtori Tapani Lohen mukaan säädös on ongelmallinen siinä suhteessa, että moraalikäsityksissä on nykyisin niin paljon hajontaa.

– Ei ole hyvä, jos perintöriitojen ratkaisut vaihtelevat kovin paljoa sen mukaan, miten tiukkaa tai väljää moraalia edustavan tuomarin ratkaistavaksi yksittäinen juttu menee. Tässä mielessä voisi olla järkevää poistaa laista määräys, jonka mukaan kunniattoman tai epäsiveellisen elämän viettäminen oikeuttaa tekemään rintaperillisen perinnöttömäksi, Lohi pohtii.

Kuinka elämää tulisi oikealla tavalla elää? Käsitykset voivat poiketa paljon. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Hänen mukaansa perintöoikeus voidaan poistaa sen sijaan siltä, joka on loukannut syvästi rikoksella, esimerkiksi pahoinpitelyllä tai omaisuusrikoksella, perittävää tai hänen läheisiään.

– Sitä voidaan mielestäni pitää täysin perusteltuna, Lohi toteaa.

Testamentti kannattaa tehdä asianajajan kanssa

Asianajaja Eija Karimaan mielestä testamentti tulisi tehdä aina asianajajan kanssa, sillä jokainen testamentti räätälöidään yksilökohtaisesti. Netistä löytyvät mallit ovat hyvin yleisluonteisia.

Jos testamentti on joltain osin pätemätön, sitä ei voida noudattaa joko lainkaan tai osa määräyksistä jää panematta täytäntöön.

– Jos testamentti on kokonaan pätemätön, se tarkoittaa, ettei sitä ole ollenkaan, Karimaa sanoo.