VTV moittii valtion virastojen johtajia: Kilometrin taksimatkoja, liian kalliita hotelleja, kuitittomia matkalaskuja…

Opetusministeriön johtava virkamies yöpyi Kööpenhaminassa hotellissa, jossa yö maksoi 909 euroa.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka / Timo Kallio

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkasti 60 valtion viraston ylimmän johdon toimintaa.

Yle selvitti VTV:n asiakirjoista, missä virastoissa ongelmia ja puutteita oli, ja minkälaisia ne olivat. Eniten huomautettavaa löytyi matkustamisesta.

Tarkastajat tekivät huomioita esimerkiksi johtavien virkamiesten liiallisesti taksin käytöstä, virka-auton yksityiskäytöstä, kalliista hotellien hinnoista sekä puutteellisista matkalaskuista.

1. Kotoa töihin taksilla

Työ- ja elinkeinoministeriössä osa ylimmistä virkamiehistä oli käyttänyt taksia perustelematta sitä millään tavalla.

– Meillä on varsin suuri määrä massatuotantoa näitä laskuja, ja joukkoon mahtuu aina joitakin, joissa ei ole perusteluvelvoite ja tarkastus mennyt perille asti, kommentoi ministeriön henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela.

Yksi ministeriön johtava virkamies oli ajanut runsaasti kodin ja työpaikan välisiä matkoja taksilla. Kodin ja työpaikan välinen matka ei ole virkamatka, eikä sitä saa ajaa työnantajan kustannuksella taksilla.

– Kyseisen henkilön osalta olemme tämän vuoden alusta puuttuneet taksimatkoihin tarkemmin, Nummela sanoo.

Virkamatkoihin pitää pääsääntöisesti käyttää julkista liikennettä. Taksia voi käyttää, jos siihen on riittävät perustelut, esimerkiksi tavaroiden kuljettaminen tai kiireinen aikataulu palaverien välissä. Kuva: Pekka Sipola / AOP

Yksittäisissä tapauksissa taksin runsaasta käytöstä aiheutuvat kulut ovat pieniä, mutta pitkällä aikavälillä runsas taksinkäyttö aiheuttaa valtiolle suuria kustannuksia.

Valtion matkustusohjeen mukaan julkisen liikenteen käyttäminen virkamatkoilla on pääsääntö.

Jos taksia käytetään, sillä pitää olla hyväksyttävät perustelut. Ne voivat liittyä esimerkiksi aikatauluun, edullisuuteen, turvallisuuteen tai kuljetettavaan tavaramäärään.

2. Kilometrin matkoja keskustassa taksilla

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastajien mukaan osa johtavista virkamiehistä käyttää taksia liikaa hyvin lyhyisiin matkoihin Helsingin keskustassa ilman riittäviä perusteita. Näin on Valtiokonttorissa, opetus- ja kulttuuriministeriössä, Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa ja valtioneuvoston kansliassa.

Esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriössä taksia on käytetty ”huomattavassa määrin” erittäin lyhyisiin matkoihin. Jopa kilometrin mittaisia matkoja kuljetaan taksilla.

Tarkastajan mukaan monissa tapauksissa taksia on käytetty silloinkin, kun sitä ei voi perustella ajan säästämisellä.

Ministeriön hallintojohtaja Pia Nyblomin mukaan joissakin tapauksissa perustelut taksinkäyttöön ovat jääneet merkitsemättä matkalaskulle. Hänen mukaansa pääsääntöinen perustelu on ylimmän johdon aikataulun kireys.

– OKM tulee jatkossa kiinnittämään entistäkin tarkempaa huomiota lyhyiden taksimatkojen käyttöön ja matkustustavan perustelemiseen kulutositteessa, Nyblom kommentoi.

Valtiokonttorin taksinkäytöstä tehtiin samankaltaisia huomioita kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä, eli taksia on käytetty eräissä tapauksissa varsin paljon lyhyisiin matkoihin Helsingin keskustassa. Tarkastusvirasto muistuttaa, että sen sijaan, että virkamies ajaa 10–20 euroa maksavia taksimatkoja Helsingin keskustassa, hän voisi hyvin käyttää julkista liikennettä, joka on Helsingin keskustassa erittäin toimiva.

Valtiokonttorin pääjohtajan Timo Laitisen mukaan muutoksia taksinkäytössä ei tarvita. Hänen mielestään johtoon kuuluvilla virkamiehillä on oikeus liikkua taksilla, koska heidän kalenterinsa ovat niin täysiä, että vain taksilla he ehtivät usein palaverista toiseen.

– Toimintatapamme  on valtion kokonaisedun mukaista, eikä toiminta ole ollut ohjeiden vastaista, Laitinen kommentoi.

3. Taksilaskuista puuttui perusteluja

Tarkastaja huomautti myös Verohallintoa siitä, että osasta ylimmän johdon taksilaskuista puuttuivat perustelut taksin käytölle.

Verohallinnon sisäisen tarkastuksen johtajan Maarit Turusen mukaan kyseisissä tapauksissa perusteluna oli kiire, mutta kiireen syyn olisi pitänyt käydä ilmi laskusta.

Hänen mukaansa ylimmän johdon kannattaa käyttää taksia siksi, että se vie vähemmän työaikaa kuin julkisilla liikkuminen.

Sinänsä tämä ei tosin vaikuta valtion maksamiin kuluihin, koska ylimmälle johdolle ei makseta työtuntien mukaan, vaan heillä on usein kokonaispalkka.

4. Pääjohtaja kulki virka-autolla kotoa töihin

Useiden virastojen ylimmällä johdolla on käytössä virka-auto ja autonkuljettaja. Sitä saa käyttää vain aivan ylin johto virka-ajoihin.

Valtion virastojen ylimmällä johdolla on oikeus käyttää virka-ajoihin virka-autoa, jota ajaa autonkuljettaja. Autoa saa käyttää yksityisajoihin joissain tapauksissa, jos kilometrit ilmoittaa verottajalle. Kuva: Kristiina Tolvanen / Yle

VTV:n tarkastajan mukaan Liikenneviraston virka-autolla oli tehty kuljetuksia pääjohtajan eli Antti Vehviläisen kodin ja Liikenneviraston välillä ilman perusteluja. ”Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan kyse on ainakin joissain tapauksissa yksityisajosta”, tarkastaja kirjoittaa raportissaan. VTV:n mukaan Liikenneviraston pitäisi selvittää verottajan kanta virka-auton yksityiskäyttöön.

Viraston ylin johto voi valtiovarainministeriön mukaan joissain tapauksissa käyttää virka-autoa satunnaisesti myös yksityisajoihin, mutta silloin se on verotettava autoetu.

Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen ei itse kommentoi asiaa. Hänen puolestaan kysymyksiin vastaa Liikenneviraston ylijohtaja Raimo Tapio. Tapion mukaan virka-autolla ei ole ajettu yksityisajoja.

Liikenneviraston ylijohtaja Raimo Tapio sanoo, että virka-autoa käytetään usein esimerkiksi silloin, kun pääjohtaja kuljettaa salaisia asiakirjoja tai tietokonetta kotiinsa tai kotoa töihin. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Pääjohtajan kodin ja työpaikan välillä oli ajettu virka-autolla viime vuonna yhteensä 22 kertaa. Näistä viidelle ajolle ei löytynyt perusteluja.

Kodin ja työpaikan välisiä matkoja virka-autolla Liikennevirasto perustelee sillä, että pääjohtaja on joissain tapauksissa kuljettanut mukanaan tietokonetta tai asiakirjoja, joita ei saa kuljettaa yleisessä kulkuvälineessä. Toinen perustelu on se, että hänellä on ollut kiire, tai hänen matkalaukkunsa on haettu kotoa ennen virkamatkaa, joka on alkanut työpaikalta.

– Me tulkitsemme niin, että virka-auton käyttö kodin ja työpaikan välillä on ollut aika satunnaista, ja niistäkin valtaosalle löytyy hyväksyttävä selitys, Raimo Tapio sanoo.

Liikennevirasto ei aio neuvotella verottajan kanssa virka-auton yksityiskäytöstä ja siitä, onko se verotettavaa etua.

Myös Tekesin pääjohtaja Pekka Soini käyttää satunnaisesti virka-autoa yksityisajoihin. Hän on Tekesin mukaan ilmoittanut itse yksityisajot verottajalle. Tarkastuksen jälkeen Tekes päätti ilmoittaa pääjohtajan yksityisajojen kilometrit suoraan verottajalle.

5. Hotelliyö Kööpenhaminassa 909 euroa

VTV:n tarkastajat löysivät huomautettavaa myös johtavien virkamiesten käyttämien hotellien hinnoista. Kalliita hotelliöitä oli muun muassa Liikennevirastossa ja Opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Valtioneuvoston matkustusohjeessa ei ole euromääräisiä ylärajoja hotelliöiden hinnoille. Suositus eri maiden hotellien kalleimmalle hinnalle kuitenkin on.

Räikein ylitys oli vajaat 700 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön johtava virkamies yöpyi keväällä 2015 Kööpenhaminassa hotellissa, josta valtio maksoi 908,76 euroa yhdeltä yöltä. Suositus kalleimmalle hotellin hinnalle Tanskassa on 220 euroa.

Ministeriön hallintojohtaja Pia Nyblom kertoo, että matkalaskun mukaan edullisempaa vaihtoehtoa ei löytynyt, koska hotellit olivat Kööpenhaminassa täynnä. Kyseessä oli ministeriön mukaan tavallisen tason majoitus ja matka varattiin ajoissa.

6. Useiden johtajien matkalaskuissa puutteita

Maanmittauslaitoksen matkalaskuista tarkastaja löysi noin 10 sellaista pääjohtaja Arvo Kokkosen matkalaskua, joista ei pystynyt tositteiden perusteella päättelemään, miten matka liittyi viran hoitamiseen.

VTV huomauttaa raportissaan, että ”erityistä huomiota dokumentointiin on jatkossa syytä kiinnittää, kun osallistutaan sellaisille matkoille, joiden ohjelma koostuu pääosin oheisohjelmasta”.

– Matkaohjelmien tai selvitysten puute laskuista oli selvä unohdus, Arvo Kokkonen kommentoi. Hän kertoo toimittaneensa tiedot VTV:n tarkastajille tarkastuksen yhteydessä. Kokkosen mukaan kaikki matkat liittyivät viran hoitamiseen.

VTV:n tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola muistuttaa, että matkalaskujen osalta samat säännöt koskevat johtoa ja virkamiehiä:

– Matkasta syntyneiden kustannusten korvaaminen tapahtuu toimitettujen dokumenttien pohjalta. Tämä on yhteinen vaatimus, josta on hyvä muistuttaa myös ylintä johtoa.

VTV:n tarkastajat löysivät monista muistakin virastoista puutteellisia matkalaskuja tai  ajopäiväkirjoja.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka / Timo Kallio

Hyväksytyistä matkalaskuista puuttui esimerkiksi matkan perusteluja, matkaohjelmia, matkareittejä, lentolippuja ja jopa kuitteja.

Koska matkalaskuissa oli puutteita, tarkastajat eivät pystyneet tarkastamaan kaikkien matkojen osalta esimerkiksi sitä, miten matkat liittyivät viranhoitoon.

Puutteita johdon matkalaskujen tositteissa oli ainakin Liikennevirastossa, työ- ja elinkeinoministeriössä, Verohallinnossa, Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa, Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, presidentin kansliassa, Maanmittauslaitoksella, Energiavirastossa, Maahanmuuttovirastossa, puolustusministeriössä ja Tullissa.

Liikenneviraston ylijohtaja Raimo Tapio myöntää, että syynä puutteellisiin matkalaskuihin on yksinkertaisesti huolimattomuus ja se, että sisäisessä valvonnassa ei ole kiinnitetty asiaan riittävästi huomiota.

– Jos niitä ei ole erikseen painotettu ja vaadittu, ne tuppaavat ihmisiltä unohtumaan. Varsinkin, jos sitä kuittia ei satu heti löytymään, matkalasku lähetetään ilman sitä, hän sanoo.

Tapion mukaan asia on nyt korjattu, ja matkalaskujen tarkastajat ja hyväksyjät eivät enää päästä puutteellisia laskuja läpi.

7. Johtajat arvioivat itse matkojensa tarpeellisuuden

Monissa virastoissa tarkastajat huomauttivat myös siitä, että ylimmällä johdolla ei ole matkamääräyksiä lainkaan tai matkamääräys on pysyvä.

Virkamiesten matkoista pitäisi valtioneuvoston matkustusohjeen mukaan tehdä aina matkamääräys.

Jos matkamääräystä ei tehdä tai se on pysyvä, johtaja voi käytännössä matkustaa niin, että matkan tarkoitusta ja tarpeellisuutta viranhoidon kannalta ei arvioi kukaan muu kuin johtaja itse.

Esimerkiksi Verohallinnossa joistakin johdon matkoista puuttuivat VTV:n mukaan matkamääräykset. Verohallinnon sisäisen valvonnan johtaja Maarit Turunen sanoo, että matkamääräykset on annettu näissä tapauksissa suullisesti. VTV:n tarkastuksen jälkeen Verohallinnon johdolle on tehty pysyvät kotimaan matkamääräykset.

Myös esimerkiksi Tekesin pääjohtaja on VTV:n mukaan matkustanut ilman matkamääräyksiä, mutta matkat on raportoitu jälkikäteen ministeriölle.

8. Finnair Plus -pisteiden käyttöä ei valvota

Finnairin Plus-pisteiden eli asiakasetujen käyttöä ei valvota suurimmassa osassa virastoja lainkaan. Virkamatkoista kertyneitä pisteitä ei saisi käyttää yksityismatkoihin, kuten esimerkiksi lomailuun, vaan ne pitäisi käyttää VTV:n mukaan virkamatkoihin.

Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriössä valvontaa ei ole:

– Finnair-plus-pisteiden osalta tilanne on hankala työnantajan kannalta. Ne ovat henkilökohtaisia tilejä, joiden tietoihin työnantaja ei pääse käsiksi, sanoo henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela.

Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksessa valvonta kuitenkin onnistuu.

Siellä jokainen työntekijä on antanut matkatoimistolle valtakirjan, jotta se voi tarkastella virkamatkoista kertyneitä pisteitä, ja käyttää pisteet virkamatkoihin.

VTV esittää valtiovarainministeriölle, että koska valvontaa ei ole järjestetty suurimmassa osassa virastoja, bonuksia ei kertyisi enää virkamatkoista lainkaan. Lentolippuihin pyrittäisiin neuvottelemaan esimerkiksi Finnair-plus-pisteiden sijaan alennus.