Saamelaiskäräjät vetoaa kansanedustajiin Tenon sopimusasiassa avoimella kirjeellä

Saamelaiskäräjien hallitus haluaa eduskunnan kansanedustaen kiinnittävän huomiota Tenon kalastussopimuksen neuvottelumenettelyjen sekä sopimuksen voimaansaattamislain perustuslain vastaisuuteen. Eduskunta aloitti Tenon kalastussopimuksen käsittelyn pari viikkoa sitten.

Yle Saame
Sámedikki stivra 2016-2019 Saamelaiskäräjien hallitus
Yle

Saamelaiskäräjien hallitus lähetti maanantaina 28.11. avoimen kirjeen Suomen kansanedustajille. Kirjeellä Saamelaiskäräjät pyytää Suomen eduskunnan kansanedustajia kiinnittämään huomiota Tenon kalastussopimuksen neuvottelumenettelyjen sekä sopimuksen voimaansaattamislain perustuslain vastaisuuteen.

Saamelaiskäräjät pyytää kansanedustajilta, että eduskunta ei hyväksyisi Tenon kalastussopimusta ja sen voimaanpanolakia, vaan sen sijaan päättää aloittaa sopimusneuvottelut alusta.

"Sopimus rikkoo saamelaisten perusoikeuksia"

Saamelaiskäräjien hallitus kertoo kirjeessään, että käytännössä Tenon kalastussopimuksen ja -säännön sisällön ovat neuvotelleet ja sopineet vain neuvotteluvaltuuskuntien puheenjohtajistot. Nämä puheenjohtajistot päättivät rajoittaa 70-80 prosenttia saamelaisten harjoittamaa kalastusta nykyisestään 30 % kalastuskuolevuuden tavoitetta silmällä pitäen.

Saamelaiskäräjien mielestä näin voimakkailla ja käytännössä yksipuolisesti päätetyillä rajoituksilla loukataan perustuslaissa taattua omaisuudensuojaa ja saamelaiskulttuurin suojaa, sekä laiminlyödään perustuslain julkisen vallan velvoite turvata perusoikeuksien toteutuminen.

Saamelaiskäräjät kertoo kirjeessään myös kannelleensa maa- ja metsätalous- ministeriön toimista Suomen valtion edustajana valtioneuvoston oikeuskanslerille ja muistuttaa, että uusi Tenon kalastussopimus rikkoo saamelaisten perusoikeuksia.

– Saamelaisilla on perustuslain mukaan saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto. Elinkeinot, kulttuuri ja kieli ovat saamelaisuuden olemassaolon ehtoja.

Korjattu 29.11.2016 12:38: saamelaisten perinteiset pyyntitavat korjattu muotoon: saamelaisten harjoittama kalastus